Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-03-31

Dnr: 131 157638-16/111

Ställningstagandet ”Frågor om negativ ränta på inlåningskonton samt investeringssparkonton” daterat 2015-02-16, dnr 131 94691-15/111, ska inte längre tillämpas.

Med hänsyn till en lagändring i 42 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229) kan schablonintäkten på ett investeringssparkonto aldrig bli lägre än 1,25 procent av kapitalunderlaget. Motsvarande gäller vid beräkning av avkastningsskatt för t.ex. kapitalförsäkringar (lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel 3 d § andra stycket). Statslånräntan har fram till dagens datum inte varit negativ. Eftersom lagändringen innebär att schablonintäkten inte påverkas av en eventuell framtida negativ statslåneränta upphör ställningstagandet att gälla.

Frågan om man kan få avdrag för negativ ränta på ett inlåningskonto i inkomstslaget kapital, kommer att behandlas i ett nytt ställningstagande, ”Fråga om avdrag för negativ ränta på inlåningskonto” daterat 2016-03-31, dnr 131 157642-16/111.