Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-04-22

Dnr: 131 181192-16/111

Ställningstagandet ”Lättnadsregler vid utdelning och kapitalvinst från oäkta bostadsföretag - EG-rätt ” daterat 2007-04-11, dnr 131 163023-07/111, ska inte längre tillämpas.

Av ställningstagandet framgår att Skatteverket anser att punkt 2 av övergångsbestämmelserna till SFS 2005:1136 strider mot EU-rätten varför bestämmelsen även ska tillämpas på andel i oäkta bostadsföretag inom EES. Då övergångsbestämmelsen förlängdes den 1 januari 2009 (SFS 2008:829) ströks kravet på svensk juridisk person. Därmed är reglerna generella och omfattar även utländska oäkta bostadsföretag varför ställningstagandet inte är tillämpligt för tid därefter.

Vid utgången av år 2015 upphör lättnadsreglerna att gälla och något skattefritt lättnadsbelopp ska inte beräknas. Sparad lättnad kan inte utnyttjas (SFS 2011:1271). Utdelning och kapitalvinst tas numera upp till fem sjättedelar, 42 kap. 15 a § inkomstskattelagen (1999:1229).