Områden: Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Skattetillägg)

Datum: 2016-06-23

Dnr: 131 285050-16/111

1 Sammanfattning

Uppgifter från Tullverket om import omfattas inte av begreppet avstämningsuppgifter såsom de definieras i 49 kap. 10 d § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Uppgifterna från Tullverket är dock av avstämningskaraktär. Om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import, som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång, anser Skatteverket att risken för ett skatteundandragande är liten. Det finns därför i sådana fall skäl att delvis befria från ett skattetillägg även om det krävs en utredning för att rätta den oriktiga uppgiften. Detta gäller även om det under utredningen framkommer att beskattningsunderlaget för importen blir högre än enligt de av Tullverket redovisade uppgifterna, t.ex. på grund av bikostnader.

Skatteverket ska på denna grund befria ned till en fjärdedel av ett fullt skattetillägg.

Detta ställningstagande ska inte tillämpas vid skönsbeskattning.

2 Frågeställning

Ska Skatteverket delvis befria från ett fullt skattetillägg om en oriktig uppgift i en mervärdesskattedeklaration framgår av uppgifter från Tullverket om import om uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång? Frågan gäller oriktiga uppgifter i mervärdesskattedeklarationer som ska lämnas efter 2015 års utgång.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Mervärdesskatt på import

3.1.1 Tullverkets information till Skatteverket

Vid import till Sverige ska Tullverket fatta tulltaxeringsbeslut. Det innebär att Tullverket klassificerar varorna och bestämmer tullvärdet. Tullvärdet utgör en del av Skatteverkets beskattningsunderlag som fastställs enligt bestämmelserna i 7 kap. 8-11 §§ första stycket mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Motsvarande bestämmelser finns i artikel 85-88 i mervärdesskattedirektivet. Skatteverket kan inte ompröva tullvärdet (prop. 2013/14:16 s. 52).

När bestämmelserna infördes framhöll regeringen att Skatteverket rutinmässigt behöver få vissa uppgifter från Tullverket för att kunna kontrollera redovisningen av mervärdesskatt vid import. Skatteverket får uppgifter om bl.a. importör, tullvärde, taxebestämmandedag, varukoder och varuposter (prop. 2013/14:16 s. 38 och 1 kap. 4 § tullagen [2016:253]).

3.1 2 Redovisning i mervärdesskattedeklaration

När någon för in en vara från ett tredjeland som övergår till fri omsättning, d.v.s. förtullas, uppkommer skattskyldighet för mervärdesskatt om inte importen av varan är undantagen från skatteplikt.

I mervärdesskattedeklarationen ska den uppgiftsskyldige redovisa utgående mervärdesskatt på bl.a. det tullvärde som Tullverket har beslutat i sitt tulltaxeringsbeslut för den period under vilken Tullverket ställt ut en tullräkning eller tullkvitto.

Föreligger det avdragsrätt för ingående mervärdesskatt ska den redovisas i samma period som den utgående mervärdesskatten.

3.2 Avstämningsuppgifter

Skatteverket får inte ta ut ett skattetillägg om en oriktig uppgift framgår av avstämningsuppgifter som varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång (49 kap. 10 § 1 SFL). Vad som avses med avstämningsuppgifter definieras i 49 kap. 10 d § SFL.

Uppgifter från Tullverket om import är inte avstämningsuppgifter. Undantaget från att ta ut skattetillägg ska därför inte tillämpas även om en oriktig uppgift framgår av uppgifterna från Tullverket.

Bestämmelserna om avstämningsuppgifter är nya och ska tillämpas på deklarationer som ska lämnas efter den 31 december 2015.

3.3 Befrielse från skattetillägg

Om en oriktig uppgift framgår av kontrollmaterial som inte omfattas av definitionen av avstämningsuppgifter men ändå kan sägas vara av avstämningskaraktär kan Skatteverket helt eller delvis befria från ett fullt skattetillägg eftersom kontrollmaterialet ökar risken för upptäckt och därmed minskar risken för ett skatteundandragande (prop. 2014/15:131 s. 223 och 248 samt 51 kap. 1 § SFL).

4 Bedömning

4.1 Delvis befria om den oriktiga uppgiften framgår av uppgifter från Tullverket

Skatteverket anser att Tullverkets uppgifter om import är av avstämningskaraktär. Syftet med att Tullverket lämnar uppgifterna till Skatteverket är att Skatteverket ska kunna kontrollera att köparen har lämnat en riktig mervärdesskatteredovisning. Om en oriktig uppgift framgår av uppgifter från Tullverket anser Skatteverket att risken för ett skatteundandragande är liten. Det finns därför skäl att delvis befria från ett skattetillägg även om det krävs en utredning för att rätta den oriktiga uppgiften. Detta gäller även om det under utredningen framkommer att beskattningsunderlaget för importen blir högre än enligt de av Tullverket redovisade uppgifterna. Så kan vara fallet om det t.ex. finns bikostnader.

Befrielse ska normalt ges ned till en fjärdedels skattetillägg. En förutsättning för befrielse är att uppgifterna från Tullverket varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

4.2 Exempel

4.2.1 Varken utgående eller ingående mervärdesskatt har redovisats vid import, rätt till avdrag för ingående skatt föreligger helt eller delvis

Tullverket har lämnat uppgifter om ett svenskt företags import. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har varken redovisat utgående eller ingående mervärdesskatt i sin deklaration. Genom att inte ha redovisat den utgående mervärdesskatten har företaget lämnat en oriktig uppgift. Den utgående och ingående mervärdesskatten avser i detta fall samma fråga och samma period. Därmed ska den ingående mervärdesskatten reducera (kvittas mot) den utgående mervärdesskatten när man bestämmer det underlag som skattetillägget ska beräknas på (49 kap. 19 § SFL).

Om företaget har rätt till fullt avdrag för den ingående mervärdesskatten finns det därmed inte något underlag att beräkna skattetillägget på och något skattetillägg ska därför inte tas ut.

Om företaget endast har rätt till delvis avdrag för den ingående mervärdesskatten ska Skatteverket ta ut skattetillägg med 20 procent på den överskjutande utgående mervärdesskatten och befrielse ges ned till en fjärdedels skattetillägg. Detta eftersom oredovisad utgående mervärdesskatt framgår av uppgifterna från Tullverket om import.

4.2.2 Utgående och ingående mervärdesskatt har inte redovisats vid import, rätt till avdrag för ingående skatt saknas

Tullverket har lämnat uppgifter om ett svenskt företags import. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har varken redovisat utgående eller ingående mervärdesskatt vid import. Skatteverket ställer en fråga till företaget om varför någon mervärdesskatt inte har redovisats. Av svaret framgår att köpet gäller en personbil som företaget saknar rätt till avdrag för.

Företaget har lämnat en oriktig uppgift genom att inte redovisa utgående skatt på importen. Eftersom företaget inte har rätt till något avdrag för ingående mervärdesskatt ska Skatteverket ta ut skattetillägg med 20 procent på den utgående mervärdesskatten. Befrielse ska ske ned till en fjärdedels skattetillägg eftersom felet framgår av Tullverkets uppgifter om import.

4.2.3 Utgående mervärdesskatt har inte redovisats men ingående mervärdesskatt har dragits av för import

Tullverket har lämnat uppgifter om ett svenskt företags import. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har redovisat ingående mervärdesskatt men har lämnat oriktig uppgift genom att inte redovisa den utgående mervärdesskatten på import i sin deklaration. Det finns därför skäl för att ta ut ett skattetillägg på den oredovisade utgående mervärdesskatten.

Vid avstämning mot uppgifterna från Tullverket framgår att utgående mervärdesskatt på import inte har redovisats.

Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 20 procent på den oredovisade utgående mervärdesskatten och befrielse ges ned till en fjärdedels skattetillägg.

4.2.4 Rätt utgående men fel ingående mervärdesskatt har redovisats för import

Tullverket har lämnat uppgifter om ett svenskt företags import. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har redovisat utgående och ingående mervärdesskatt för en import. Efter Skatteverkets utredning framkommer att företaget inte har rätt till avdrag för den ingående mervärdesskatten. Företaget har därmed lämnat en oriktig uppgift. Anledningen till att företaget inte har rätt till avdraget för ingående mervärdesskatt kan vara att företaget har blandad verksamhet eller att mervärdesskatten avser ett inköp av en personbil där avdragsrätt saknas.

Utgångspunkten är därför att Skatteverket ska ta ut skattetillägg med 20 procent av den felaktigt redovisade ingående mervärdesskatten. Delvis befrielse ska inte ges enligt detta ställningstagande eftersom felet normalt inte framgår av uppgifterna från Tullverket. Delvis befrielse kan dock i vissa fall ges enligt ställningstagandet Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen.

4.2.5 Utgående och ingående mervärdesskatt har först inte redovisats för import. Efter fråga från Skatteverket kommer en felaktig redovisning av ingående skatt in

Tullverket har lämnat uppgifter om ett svenskt företags import. Uppgifterna har varit tillgängliga för Skatteverket inom ett år från beskattningsårets utgång.

Det svenska företaget har varken redovisat utgående eller ingående mervärdesskatt i sin deklaration. Genom att inte ha redovisat den utgående mervärdesskatten har företaget lämnat en oriktig uppgift.

Skatteverket ställer en fråga till företaget om varför utgående mervärdesskatt inte har redovisats för importen. Företaget svarar genom att lämna in en ny deklaration där den utgående och ingående mervärdesskatten redovisas.

Skatteverket fortsätter att utreda redovisningen i deklarationen och då framkommer det att företaget saknar rätt till avdrag för hela den ingående mervärdesskatten.

Företaget har lämnat två oriktiga uppgifter genom att

  • innan Skatteverket startade sin utredning underlåta att redovisa utgående mervärdesskatt
  • i den deklaration som kom in efter utredningen påbörjats yrka avdrag för ingående mervärdesskatt som företaget inte har rätt till.

Skatteverket ska därför ta ut skattetillägg med 20 procent på den utgående mervärdesskatten. Befrielse ska ske ned till en fjärdedels skattetillägg eftersom felet framgår av uppgifter från Tullverket om import.

Skatteverket ska vidare ta ut skattetillägg med 20 procent på den felaktigt redovisade ingående mervärdesskatten. Detta fel framgår inte av uppgifter från Tullverket om import och någon befrielse med stöd av detta ställningstagande ska därför inte ges. Delvis befrielse kan dock i vissa fall ges enligt ställningstagandet Delvis befrielse från skattetillägg med tillämpning av skatteförfarandelagen när den skattetilläggsgrundande ändringen medför en avdragsrätt vid inkomstbeskattningen.

4.3 Vid skönsbeskattning

Ställningstagandet ska inte tillämpas vid skönsbeskattning.

4.4 Övrigt

Detta ställningstagande utesluter inte att det kan finnas skäl att på annan grund ge ytterligare befrielse.