Områden: Andra ämnesområden (Rot- och rutarbete), Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2016-06-29

Dnr: 131 304338-16/111

Nytt: 2020-12-15

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2020-12-14, dnr. 8-650982.

1 Sammanfattning

Skattereduktion för rutarbete ges för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Till flytt mellan bostäder räknas flytt från den plats bohaget magasinerats till den nya bostaden förutsatt att flytten från platsen för magasinering till den nya bostaden sker inom två år från det att utflyttning från den gamla bostaden skedde. Skattereduktion för flytt från magasin till ny bostad kan bara ges för sådan flytt där magasinering skett 1 augusti 2016 eller senare. Kostnad för magasinhyra ger inte rätt till skattereduktion.

Skattereduktion ges även för flytt till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt förutsatt att dessa har ett direkt samband mellan flytten mellan bostäder.

Skattereduktion ges endast för arbetskostnad i samband med flytt. Skattereduktion ges inte för kostnader för flyttbil, flyttkartonger och annat material.

2 Frågeställning

Den 1 augusti 2016 införs bestämmelser i inkomstskattelagen (1999:1229), IL om rätt till skattereduktion för köp av arbete med flytt av bohag och lösöre mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder. Fråga har uppkommit om inom vilken tid flytt från magasin till den nya bostaden ska göras för att flytten ska anses ske som ett led i flytt mellan bostäder.

3 Gällande rätt m.m.

Från och med den 1 augusti 2016 ges skattereduktion för husarbete för flytt av bohag mellan bostäder samt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder, 67 kap. 13 § 7. IL.

De nya reglerna tillämpas på arbete som har utförts och betalats efter den 31 juli 2016, övergångsbestämmelserna till 67 kap. 13 § IL.

I prop. 2015/16:99 s. 35 ff. anges bland annat följande beträffande flytt mellan bostäder.

”Det är relativt vanligt förekommande i samband med flytt mellan bostäder att hela eller delar av den egendom som ska flyttas till en annan bostad tillfälligt magasineras. En anledning kan t.ex. vara att en tidigare bostad frånträtts innan en ny hunnit tillträdas. Regeringen anser därför till skillnad från Skatteverket att transportering till och från magasinering av bohag och annat lösöre bör omfattas under förutsättning att detta utgör ett led i flytten mellan bostäder. Skatteverket har efterlyst ett tydliggörande av hur länge en magasinering får pågå. Detta är emellertid något som ytterst måste avgöras i rättstillämpningen. För att anses som ett led i flytten måste magasineringen vara av övergående natur. Är det fråga om magasinering av mer permanent karaktär ger arbetet inte rätt till RUT-avdrag. Skatteverket har efterlyst ett förtydligande av om magasinering under pågående försäljning, inför fotografering och visning av bostaden, omfattas. Det avgörande är om en magasinering utgör ett led i en flytt. Detta är något som måste bedömas i det enskilda fallet.”

Skattereduktion ges endast för arbetskostnad. Av ovan angiven prop. S. 36 framgår följande:

”Underlag för skattereduktion utgörs enligt nuvarande bestämmelser av utgifter för arbete. Utgifter för material, maskiner eller annan utrustning och resor samt annat som inte avser arbete ingår inte. Det finns ingen anledning att införa några särskilda bestämmelser för vad som ska ingå i underlaget för flyttjänster. Kostnader för t.ex. flyttbil och magasinhyra ger således inte rätt till RUT-avdrag”

4 Bedömning

Arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre mellan bostäder räknas som rutarbete. Även arbetskostnad som utgörs av flytt till och från magasinering i samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion. För att flytt till och från magasinering ska ge rätt till skattereduktion krävs att magasineringen utgör ett led i flytten mellan bostäder. Skattereduktion för arbete med flytt till och från magasinering kan anses ha ett direkt samband med flytt mellan bostäder förutsatt att flytten från magasineringen till den nya bostaden sker inom två år från det att flytten från den gamla bostaden skedde.

Även arbetskostnad för flytt av bohag och annat lösöre som sker till och från magasinering i samband med fotografering, visning av bostaden och andra förberedelser inför flytt och som har ett direkt samband med flytt mellan bostäder ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion för flytt från magasinering kan endast ske för arbete som utgör ett led i flytt mellan bostäder där flytten från den gamla bostaden skedde 1 augusti 2016 eller senare.

Till toppen