Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Dnr: 131 309178-16/111

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 23 juni 2016 i mål nr 6273-14.

Sammanfattning

Högsta förvaltningsdomstolens, HFD, har beslutat att ränta ska beräknas på återbetald kupongskatt från och med dagen efter den dag då skatten innehölls till och med dagen då den återbetalades. När det gäller ränteberäkningen i övrigt bör denna göras med ledning av reglerna i skatteförfarandelagen (2011:1244) respektive den upphävda skattebetalningslagen (1997:483) utifrån vad som följer av övergångsbestämmelserna till den förstnämnda lagen.

Genom HFD:s dom är Skatteverkets ställningstaganden Ränta vid återbetalning av kupongskatt (2015-01-29, dnr 131 50824-15/111) och Räntekonsekvenser vid överföring av återbetald kupongskatt till skattekontot (2015-03-17, dnr 131 136384-15/111) överspelade och ska inte tillämpas. De har ersatts av Skatteverkets ställningstagande ränta vid återbetalning av kupongskatt.

Referat

A begärde i december 2005 återbetalning av kupongsskatt för åren 2000-2005 om totalt 123 128 763 kronor. Kammarrätten i Sundsvall, KRSU, biföll A:s begäran i dom den 15 februari 2012 (mål nr 27-10).

A begärde därefter att även ränta skulle utgå på den kupongskatt som innehållits. Skatteverket avslog A:s begäran med motiveringen att det vare sig enligt svensk rätt eller enligt EU-rätten fanns någon rätt till ränta på kupongskatt som återbetalas. A överklagade till förvaltningsrätten som avslog överklagandet. KRSU fann till skillnad från underinstanserna att A hade rätt till ränta. Ränta skulle enligt KRSU utgå från och med dagen efter det datum då ansökan om återbetalning av kupongskatt gjordes till dagen då skatten återbetalades.

HFD konstaterar inledningsvis att det av EU-domstolens praxis följer att det finns en direkt på EU-rätten grundad rätt till ränta på skatter som har tagits ut i strid med unionsrätten (Irimie, C-565/11, EU:C:2013:250 och där anmärkta rättsfall). Det finns därför en rätt till ränta på återbetald kupongskatt trots att det i nationell rätt saknas bestämmelser om detta.

När det gäller för vilken tidsperiod som ränta ska utgå framgår av EU-domstolens praxis att effektivitetsprincipen kräver att beräkningen av räntan ger möjlighet till adekvat ersättning för den förlust som den felaktigt uttagna skatten har förorsakat (Irimie). Denna förlust beror bland annat på under hur lång tid som den skattskyldige har varit fråntagen möjlighet att disponera det felaktigt uppburna beloppet.

Såvitt avser kupongskatt fråntas den skattskyldige möjlighet att disponera över beloppet redan när skatten innehålls av t.ex. en värdepapperscentral. För att tillgodose kravet på att en skattskyldig ska få adekvat ersättning för den förlust som en felaktigt uttagen kupongskatt förorsakat bör därför rätt till ränta föreligga redan från den tidpunkt då skatten innehållits enligt HFD. Detta gäller oavsett om skatten först en tid därefter betalas in till Skatteverket. HFD anser således att ränta ska utgå redan från och med dagen efter det att kupongskatten innehölls till och med den dag då skatten återbetalades.

När det därefter gäller ränteberäkningen i övrigt bör denna – i enlighet med likvärdighetsprincipen – göras med ledning av reglerna i skatteförfarandelagen respektive den upphävda skattebetalningslagen utifrån vad som följer av övergångsbestämmelserna till den förstnämnda lagen.

Skatteverkets kommentar

Enligt Skatteverkets tidigare ställningstaganden ”Ränta vid återbetalning av kupongskatt” och ” Räntekonsekvenser vid överföring av återbetald kupongskatt till skattekontot ”ska intäktsränta utgå från och med dagen efter den dag när ansökan om återbetalning av kupongskatt kom in till Skatteverket till och med dagen då skatten återbetalas.

Enligt domen finns det en direkt på EU-rätten grundad rätt för den skattskyldige till ersättning för den tid som denne varit fråntagen möjligheten att disponera över det felaktigt innehållna beloppet. Denna rätt gäller oavsett när den skattskyldige har begärt återbetalning av kupongskatten eller om kupongskatten inbetalats till Skatteverket. Enligt HFD ska intäktsränta utgå på återbetald kupongskatt från och med dagen efter den dag då skatten innehölls till och med dagen då den återbetalades.

Detta innebär en utvidgning av den tid för vilken ränta ska beräknas vid återbetalning av kupongskatt jämfört med Skatteverkets ställningstaganden. Skatteverkets ställningstaganden ska därmed inte tillämpas. Skatteverket avser att ta fram ett nytt ställningstagande med anledning av domen.

Referenser

7, 8, 14 och 15 §§ kupongskattelagen (1970:624)

Skattebetalningslagen (1997:483)

Skatteförfarandelagen (2011:1244)

EU-domstolens dom Irimie, C-565/11,EU:C:2013:250