Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2016-11-21

Dnr: 131 157266-16/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att värdet på utdelade aktier vid en lex Asea-utdelning bör beräknas på följande sätt när kontrolluppgift ska lämnas med anledning av FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2.

  • Aktier som inte är marknadsnoterade vid utdelningen och inte heller blir marknadsnoterade inom 14 dagar efter utdelningen, värderas med hjälp av värdenedgången på aktierna i moderbolaget.
  • Aktier som är marknadsnoterade vid utdelningen värderas till lägsta noterade betalkurs den dag aktierna disponeras.
  • Aktier som marknadsnoterats inom 14 dagar efter utdelningen värderas till medianvärdet av lägsta betalkurser för de fem noteringsdagarna närmast utdelningen.

2 Frågeställning

Ett rapporteringsskyldigt finansiellt institut ska lämna kontrolluppgifter för bl.a. värdet på erhållna aktier med anledning av FATCA-avtalet (22 a kap. skatteförfarandelagen (2011:1244) – SFL). Motsvarande uppgifter ska lämnas med anledning av det automatiska utbytet av upplysningar om finansiella konton, CRS och DAC 2 (22 b kap. SFL).

Kan det framräknade värdet i Skatteverkets allmänna råd och meddelande för så kallade lex Asea utdelningar användas för att beräkna värdet på utdelade aktier när kontrolluppgift ska lämnas till följ av det automatiska informationsutbytet när det gäller FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2?

3 Gällande rätt m.m.

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av FATCA-avtalet ska lämnas enligt 22 a kap. SFL. För depåkonton ska uppgift lämnas för bl.a. sammanlagd ränta och utdelning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året (22 a kap. 6 § 1 SFL).

Kontrolluppgift om rapporteringspliktiga konton med anledning av automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska lämnas enligt 22 b kap. SFL. För depåkonton ska uppgift lämnas för bl.a. sammanlagd ränta och utdelning på tillgångar på kontot som har tillgodoräknats eller betalats ut under året (22 b kap. 6 § 1 SFL).

Med automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton avses de svenska reglerna gällande:

  • OECD:s globala standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton (CRS) och
  • Rådets direktiv 2014/107/EU av den 9 december 2014 om ändring av direktivet 2011/16/EU vad gäller obligatoriskt automatiskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning, i svensk rätt (DAC 2).

Betalningens karaktär ska bedömas utifrån svensk skattelagstiftning både när det gäller kontrolluppgifter enligt FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2. Det innebär att det som är ränta, utdelning och annan avkastning enligt svenska regler ska rapporteras. Uppgift ska lämnas för t.ex. en utdelning, även om den är skattefri enligt inkomstskattelagen (1999:1229) - IL, med tillämpning av 42 kap. 16 § IL (prop. 2014/15:41 sid. 111 och sid. 201 samt prop. 2015/16:29 sid. 214). Kontrolluppgift ska därför lämnas för s.k. lex Asea-utdelningar som normalt är en skattefri utdelning enligt svenska regler.

Enligt inkomstskattelagen ska en utdelning beskattas det beskattningsår då den kan disponeras (41 kap. 8 § IL) och tas upp av den som har rätt till utdelningen (42 kap. 12 § IL).

För aktier som har förvärvats genom en sådan utdelning av aktier i dotterbolag som omfattas av reglerna för lex Asea (42 kap. 16 § IL) är anskaffningsutgift för aktierna så stor del av omkostnadsbeloppet för aktierna i moderbolaget, beräknat vid tidpunkten för utdelningen, som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som utdelningen medför för aktierna i moderbolaget (48 kap. 8 § första stycket IL). När det senare ska beräknas ett omkostnadsbelopp för aktierna i moderbolaget ska, enligt andra stycket i lagrummet, den genomsnittliga anskaffningsutgiften minskas i motsvarande mån.

Omfattas inte utdelningen av aktierna i dotterbolaget av lex Asea regeln ska utdelningen beskattas till marknadsvärdet (61 kap. 2 § IL).

4 Bedömning

När kontrolluppgift ska lämnas enligt 22 a och 22 b kap. SFL måste det finansiella institutet beräkna ett värde på de utdelade aktierna. Detta värde ska beräknas enligt inkomstskatte­lagens regler.

I det fall en utdelning omfattas av den s.k. lex Asea regeln (42 kap. 16 § IL) utfärdar Skatteverket i normalfallet ett allmänt råd och tillhörande meddelande. Eftersom utdelningen inte är skattepliktig i Sverige enligt 42 kap. 16 § IL finns inget skattepliktigt värde i kronor på de utdelade aktierna i dotterbolaget angivet i det allmänna rådet. Istället ska den genomsnittliga anskaffningsutgiften för aktierna i moderbolaget justeras.

I det fall det är frågan om kontrolluppgiftslämnande enligt 22 a eller 22 b kap. SFL ska kontrolluppgift om värdet dock lämnas då det är fråga om en utdelning som inte är undantagen uppgiftsskyldigheten enligt dessa kapitel. Värdet ska vara de utdelade aktiernas marknadsvärde den dag då aktierna blir disponibla för aktieägaren.

Skatteverket anser att vid beräkningen av värdet på utdelade dotterbolagsaktier vid en lex Asea-utdelning, bör värdet på de utdelade aktierna beräknas på olika sätt beroende på om dotterbolagsaktierna är marknadsnoterade då aktierna kan disponeras, om dotterbolags­aktierna noteras inom 14 dagar eller dotterbolagsaktierna inte noterats inom 14 dagar efter utdelningen.

I det fall aktierna i dotterbolaget är marknadsnoterade eller blir marknadsnoterats inom 14 dagar efter att aktieägarna fått aktierna i dotterbolaget bör värdet för de utdelade aktierna beräknas enligt Skatteverkets ställningstagande Värdering av värdepapper med ledning av marknadsnotering när kontrolluppgift ska lämnas för inkomst eller ersättning i inkomstslaget kapital (131 215818–14/111).

4.1 Aktierna i dotterbolaget marknadsnoteras inte inom 14 dagar

Skatteverket anser att värdet på utdelningen bör beräknas utifrån värdenedgången på aktierna i moderbolaget om aktierna i dotterbolaget inte är marknadsnoterade vid utdelningstillfället och inte heller noteras inom 14 dagar efter utdelningen. Detta innebär att värdet på utdelningen beräknas utifrån aktiekursen för moderbolaget före och efter utdelningen av dotterbolaget. Värdet på de utdelade aktierna i dotterbolaget kan normal räknas fram med hjälp av Skatteverkets meddelande (SKV M) för den aktuella lex Asea utdelningen.

Exempel:

Av SKV M framgår att den lägst noterade kursen för aktien i moderbolaget var 20 kronor med rätt till utdelning av aktier i dotterbolaget. Första dagen för handel med aktierna i moderbolaget utan rätt till utdelningen av aktier i dotterbolaget var den lägst noterade kursen 15 kronor. Värdet på utdelningen bör därför vara (20 – 15 =) 5 kronor per aktie i moder­bolaget när kontrolluppgift för utdelning av aktie ska lämnas enligt 22 a eller 22 b kap. SFL.

4.2 Aktierna i dotterbolaget är marknadsnoterade vid utdelningen

I det fall aktierna i dotterbolaget är marknadsnoterade när de kan disponeras anser Skatteverket, enligt ovan nämnda ställningstagande, att den lägsta noterade betalkursen under denna dag bör användas vid beräkningen av värdet på utdelningen. Finns inte en sådan kurs används istället den senaste köpkursen samma dag när kontrolluppgift ska lämnas enligt 22 a eller 22 b kap. SFL.

4.3 Aktierna i dotterbolaget marknadsnoteras inom 14 dagar

Även i de fall då aktierna i det utdelade dotterbolaget marknadsnoterats senast 14 dagar efter det att aktieägarna disponerat aktierna i dotterbolaget anser Skatteverket att metoden enligt ovan nämnda ställningstagande bör användas vid beräkningen av värdet på utdelningen. Den innebär att ett medianvärde beräknas utifrån de fem noteringsdagarna närmast utdelningen. När medianvärdet beräknas används lägsta noterade betalkurser. Finns inte någon noterad betalkurs används istället den senaste köpkursen för respektive dag när kontrolluppgift ska lämnas enligt 22 a eller 22 b kap. SFL.

Exempel:

För en aktie i moderbolaget erhölls en aktie i dotterbolaget. Det utdelade dotterbolaget har noterats på en marknadsplats inom 14 dagar efter det att aktieägarna disponerat aktierna i dotterbolaget.

Dotterbolaget noterades en vecka efter utdelningen med lägsta betalkurs 118 kronor. De följande fyra handelsdagarnas lägsta betalkurser var 140, 134, 135 och 133 kronor. Medianvärdet av de fem handelsdagarna uppgår då till 134 kronor (118 133 134 135 140). Värdet på utdelningen bör därför vara 134 kronor per aktie i moderbolaget när kontrolluppgift för utdelning ska lämnas enligt 22 a eller 22 b kap. SFL.