Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2016-12-19

Dnr: 131 526697-16/111

1 Sammanfattning

Mobilmast på tomtmark till småhus och tomtmark till småhus på lantbruk kan föranleda nedjustering av taxeringsvärdet för säregna förhållanden när:

  • mobilmasten finns på eller i direkt anslutning till tomten och
  • mobilmasten finns i blickfånget.

Justering medges med högst fem procent på summan av riktvärdena för tomtmark och småhus.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering av tomtmark till småhus på småhusenheter och tomtmark till småhus på lantbruksenheter.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande 2006-01-12 (dnr 131 722387-05/111).

2 Frågeställning

Skatteverket har tidigare uttalat att mobilmaster på tomtmark till småhus kan föranleda nedjustering av värdet för säregna förhållanden då mobilmasten finns på eller i direkt anslutning till tomten och masten finns i blickfånget.1

Med detta ställningstagande vill Skatteverket göra uttalandet tillämpligt vid fastighetstaxering av såväl tomtmark till småhus på småhusenheter som tomtmark till småhus på lantbruksenheter.

3 Gällande rätt m.m.

Av 7 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att om det föreligger värdefaktorer som inte särskilt har beaktats vid riktvärdets bestämmande och som påtagligt inverkar på fastighetens marknadsvärde, ska riktvärdet justeras. Detta benämns justering för säregna förhållanden.

Justeringen görs på taxeringsenhetens totala riktvärde. Justeringens storlek ska motsvara 75 procent av den skillnad i marknadsvärde som taxeringsenheten skulle ha med säregna förhållanden och värdet utan säregna förhållanden. Påtaglig inverkan på marknadsvärdet ska anses föreligga när säregna förhållanden föranleder att det med ledning av riktvärden bestämda värdet höjs eller sänks med minst tre procent, dock minst 25 000 kr.

4 Bedömning

Föreligger de allmänna förutsättningarna för justering för säregna förhållanden enligt 7 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen ska justering för närhet till mobilmast medges med högst fem procent på summan av riktvärdena för tomtmark och småhus. Detta under förutsättning att mobilmasten innebär intrång och förfulning, dvs. mobilmasten finns på eller i direkt anslutning till tomten och mobilmasten finns i blickfånget.

Ställningstagandet ska tillämpas vid fastighetstaxering av tomtmark till småhus på småhusenheter och tomtmark till småhus på lantbruksenheter.

1. SKV A 2014:6 och Skatteverkets ställningstagande 2006-01-12 (dnr 131 722387-05/111)