Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2016-12-22

Dnr: 131 552367-16/111

Nytt: 2023-06-01

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande innehåller Skatteverkets bedömning av om ett antal olika byggnader, konstruktioner och installerade föremål omfattas av det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet.

Bedömningarna i detta ställningstagande utgår från Skatteverkets tolkning av fastighetsbegreppet som beskrivs i ställningstagandet ”Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet”.

2 Frågeställning

Den 1 januari 2017 införs ett nytt fastighetsbegrepp genom en hänvisning till den EU-rättsliga definitionen av begreppet fast egendom.

Det avgörande för om en byggnad eller konstruktion omfattas av det EU-rättsliga fastighetsbegreppet är om den varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet. Begreppen verksamhets­tillbehör och industritillbehör används inte i den EU-rättsliga definitionen av fastighet avseende föremål som installerats i en byggnad, lokal eller konstruktion. Fråga har uppkommit om vilka byggnader, konstruktioner och installerade föremål som omfattas av det nya fastighetsbegreppet.

I detta ställningstagande redogör Skatteverket för sin syn på hur det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet ska tolkas när det gäller ett antal olika slag av byggnader, konstruktioner och installerade föremål. Bedömningarna i detta ställningstagande utgår från Skatteverkets tolkning av fastighetsbegreppet som beskrivs i ställningstagandet ”Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet”.

3 Gällande rätt m.m.

Med fastighet avses följande (punkt a–punkt d):

 1. Varje bestämd del av jorden, på eller under dess yta, som det är möjligt att äga eller besitta.
 2. Varje byggnad eller konstruktion som har fästs vid eller i marken, ovan eller under havsnivån, och som varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet.
 3. Varje föremål som har installerats och ingår som en integrerad del av en byggnad eller konstruktion och utan vilken byggnaden eller konstruktionen är ofullständig, exempelvis dörrar, fönster, tak, trappor och hissar.
 4. Varje föremål, utrustning eller maskin som är varaktigt installerad i en byggnad eller konstruktion och som inte kan flyttas utan att byggnaden eller konstruktionen förstörs eller förändras (1 kap. 11 § mervärdesskattelagen [1994:200], ML, och artikel 13b i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 av den 15 mars 2011 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt).

4 Bedömning

Skatteverkets tolkning av fastighetsbegreppets punkt a–punkt d

Skatteverkets syn på hur fastighetsbegreppets punkt a–punkt d ska tolkas beskrivs i ställningstagandet ”Det mervärdesskatterättsliga fastighetsbegreppet”.

Bedömningsfaktorer för fastighetsbegreppets punkt b

Vid prövningen av om en byggnad enligt fastighetsbegreppets punkt b ”varken kan monteras ned eller flyttas med lätthet” kan följande faktorer vara till hjälp.

 • Behövs det särskilda kunskaper och hjälpmedel för nedmonteringen och flyttningen (verktyg, utrustning, kunskaper, lyftkran, släpfordon, lastbil o.s.v.).
 • Kostnaden för hela arbetet/tjänsten med att montera ned eller flytta byggnaden eller konstruktionen, jämfört med värdet på det som monteras ned eller flyttas.
 • Den tid som krävs för att montera ned eller flytta byggnaden eller konstruktionen.
 • Det faktum att nedmonteringen eller flytten av byggnaden/konstruktionen skulle för­störa den eller betydligt minska dess värde.
 • Den faktiska användningen och syftet med användningen.

Skatteverkets syn på byggnaders utformning och installerade föremål (punkt c och punkt d)

För att avgöra om föremål som installerats i en byggnad eller lokal är lös egendom eller fastighet är det enligt Skatteverkets mening av betydelse om byggnaden eller lokalen har en allmän eller en specifik utformning.

Med uttrycket allmänt utformade byggnader och lokaler menar Skatteverket sådana byggnader och lokaler som inte är utformade för en viss särskild användning, utan är lämpliga för olika användningsområden.

Med uttrycket specifikt utformade byggnader och lokaler menar Skatteverket sådana byggnader och lokaler som är utformade för en särskild användning.

Skatteverkets syn på bedömningen av föremål som installerats i en byggnad eller lokal kan sammanfattas på följande sätt.

 • Vissa installerade föremål omfattas alltid av fastighetsbegreppets punkt c, exempelvis tak, fönster, dörrar, innerväggar, golvbeläggning och väggbeklädnad, oavsett i vilket slag av byggnad eller lokal föremålen är installerade.
 • Installerade föremål i en allmänt utformad byggnad eller lokal är i normalfallet inte fastighet enligt punkt c
 • Installerade föremål som är avsedda för den särskilda användningen av en specifikt ut­formad byggnad eller lokal är i normalfallet fastighet enligt punkt c
 • Om ett installerat föremål i en specifikt utformad byggnad eller lokal inte är avsett för den sär­skilda användningen av byggnaden eller lokalen är föremålet i normalfallet inte fastighet enligt punkt c
 • För att anses installerat enligt punkt c anser Skatteverket att föremålet ska vara fast monterat i byggnaden eller lokalen (ett annat synsätt gäller dock för vissa föremål i bostadsbyggnader, se Skatteverkets ställ­ningstagande ”Det mervärdesskatterätts­liga fastighetsbegreppet”)
 • Föremål kan också vara installerade på ett sådant sätt att de oavsett hur byggnaden eller lokalen är utformad är fastighet i enlighet med villkoren i punkt d

4.1 Frågor och svar om Skatteverkets syn på fastighetsbegreppet och olika föremål och byggnader

4.1.1 Utrustning i ett sjukhus

Fråga: Är utrustning som installerats i sjukhus fastighet?

Svar: Skatteverket anser att ett sjukhus i normalfallet är en sådan byggnad eller lokal som är specifikt utformad och där vissa installerade föremål får anses vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller lokalen. Det innebär att fast monterad utrustning som är avsedd för sjukhusets särskilda användning, exempelvis luftbehandlingsaggregat i ett operationsrum, är fastighet enligt punkt c. Utrustning för sjukhusets särskilda använd­ning som inte är fast monterad är enligt Skatteverkets mening inte installerad och omfattas därför inte av fastighetsbegreppets punkt c.

Utrustning som installerats i sjukhuset för annan användning, t.ex. utrustning i sjukhusets konferensrum, är enligt Skatteverkets uppfattning inte installerad för sjukhusets särskilda användning och är därför inte fastighet enligt punkt c. Om utrustning i ett sjukhus är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är utrustningen fastighet enligt punkt d.

4.1.2 Storkök

Fråga: Är utrustning i ett storkök fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att storkök i normalfallet är en sådan byggnad eller lokal som är specifikt utformad och där vissa installerade föremål får anses vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller lokalen. Dessutom är föremål i ett storkök i många fall installerade på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades. Enligt Skatteverkets bedömning är därför exempelvis kylrum eller fryspaneler fastighet när de installerats i ett storkök. Detsamma gäller enligt Skatteverkets uppfattning övrig fast monterad storköksutrustning som spishäll och diskmaskin.

4.1.3 Personalkök

Fråga: Är föremål som är installerade i ett personalkök i kontorslokaler fastighet?

Svar: Skatteverket anser att kontorslokaler i de flesta fall är allmänt utformade lokaler. Det innebär att föremål som installerats i en kontorslokal i normalfallet är lös egendom vid en bedömning enligt fastighetsbegreppets punkt c.

Om utrustning i kontorslokaler är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där dessa föremål monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är dessa föremål fastighet enligt punkt d. I ett personal­kök i en kontorsbyggnad finns i de flesta fall en fast monterad diskbänk och platsanpassade fast monterade köksskåp som har anpassats till och integrerats med anslutningar för vatten, el, avlopp och ventilation, samt med väggkakel och med platsanpassade snickerier. Om ett sådant kök tas bort eller flyttas anser Skatteverket att lokalen där köket finns i normalfallet skulle förstöras eller väsentligen för­ändras på ett sådant sätt som avses i punkt d. Det innebär enligt Skatteverkets upp­fattning att ett kök som är fast monterat på det sätt som beskrivs ovan vanligen omfattas av fastig­hetsbegreppet, oavsett i vilket slag av bygg­nad köket är installerat.

4.1.4 Vattenrutschbana m.m. i simhall

Fråga: Är en vattenrutschbana i en simhall fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att en simhall, eller en simbassäng utomhus, är sådana byggnader eller konstruktioner som är specifikt utformade och där vissa installerade föremål får anses vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller konstruktionen. Dessutom är föremål i en simhall eller simbassäng utomhus i många fall installerade på ett sådant sätt att byggnaden eller konstruktionen skulle förstöras eller väsentligen förändras om före­målen flyttades. Vattenrutschbanor som är fast monterade, både inomhus och utomhus, är därför enligt Skatteverkets bedömning i normalfallet fastighet. Detsamma gäller enligt Skatteverkets uppfattning för vattenreningsanläggning, hopptorn och liknande installerad utrustning i en simhall eller i en simbassäng utomhus.

När det gäller mindre pooler, badtunnor och liknande, t.ex. i en villaträdgård, anser Skatteverket att det vanligen inte är fråga om föremål som är fastighet utan i stället lös egendom. Om poolen skulle vara så inbyggd i marken eller en byggnad att den inte kan monteras ned eller flyttas med lätthet, alternativt inte kan avlägsnas utan att byggnaden förstörs eller väsentligen förändras, kan poolen anses som fastighet enligt punkterna b eller d.

4.1.5 Karuseller och pariserhjul

Fråga: Är en karusell eller pariserhjul, som monterats på ett fast fundament för perma­nent bruk i en nöjespark, fastighet?

Svar: Skatteverket anser att ett fast fundament som varaktigt monterats i marken för att utgöra grunden för en karusell, pariserhjul eller liknande attraktion i normalfallet är fastig­­het. Mot bakgrund av bl.a. syftet att använda fundamentet under lång tid på platsen, tidsåtgång och kostnad för att flytta fundamentet jäm­fört med dess värde i sig och behov av utrustning för att flytta det, anser Skatteverket att ett fast fundament vanligen är fäst i marken på ett sådant sätt att det inte kan flyttas med lätthet. Ett sådant fast fundament är därför enligt Skatte­verkets bedömning fastighet och får också anses vara en specifikt utformad konstruktion. En karu­sell, ett pariserhjul eller ett liknande föremål som installerats på ett sådant fast funda­ment, eller utgör en del av fundamentet, omfattas enligt Skatteverkets uppfattning också av fastighetsbegreppet. Det innebär att karuseller, pariserhjul och liknande attraktioner som byggts upp för permanent bruk i en nöjespark vanligen är fastighet.

Karuseller och pariserhjul som förflyttas mellan olika orter och monteras upp för användning endast en kortare tid, t.ex. ett kringresande tivoli, är i stället lös egendom, eftersom dessa enkelt kan monteras ner igen och flyttas och inte är monterade på ett fast fundament.

4.1.6 Markiser och solskydd

Fråga: Är markiser fastighet?

Svar: Nej, enligt Skatteverkets uppfattning är markiser, film på glas, solskydd och insynsskydd av olika slag, i likhet med persienner, vanligen lös egendom. I normal­fallet är inte sådana installerade föremål avsedda för den särskilda användningen av en speci­fikt utformad byggnad eller lokal (fastighetsbegreppets punkt c).

Om markiser, persienner och andra liknande föremål är installerade på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där de monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är dessa föremål fastighet enligt punkt d.

4.1.7 Staket och grindar

Fråga: Är staket och grindar fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att staket och grindar som fästs i marken vanligen är fastig­het. Mot bakgrund av bl.a. syftet att använda staketet under lång tid på platsen och tidsåtgång och kostnad för att flytta staketet, anser Skatteverket att staket och grindar i normalfallet är fästa i marken på ett sådant sätt att de inte kan flyttas med lätt­het. I sådant fall anser Skatteverket att staket och grindar är fastighet enligt punkt b.

Staket och grindar kan också i vissa fall vara installerade i en specifikt utformad byggnad och vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden. Staket och grindar kan i sådant fall vara fastighet i enlighet med punkt c, t.ex. speciella portar eller grindar till en specifikt utformad industribyggnad eller ett fängelse.

4.1.8 Jalusiskydd för arbetsgrop i en bilverkstad

Fråga: Är jalusiskydd för arbetsgrop i en bilverkstad fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att en bilverkstad är en sådan specifikt utformad byggnad eller lokal där vissa föremål får anses vara avsedda för byggnadens särskilda användning. Jalusiskydd för arbetsgrop som är fast monterat är därför enligt Skatteverketa uppfattning i normal­fallet fastighet enligt punkt c.

4.1.9 Bokhyllor i ett bibliotek

Fråga: Är bokhyllor i ett bibliotek fastighet?

Svar: Nej, Skatteverket anser att ett bibliotek i normalfallet är en allmänt utformad byggnad eller lokal. Det innebär att föremål som installerats i ett bibliotek, till exempel fast monterade bokhyllor, inte omfattas av fastighetsbegreppets punkt c.

Om bokhyllor eller annan utrustning i ett bibliotek är installerade på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där föremålen monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är dessa föremål fastighet enligt punkt d.

4.1.10 Utrustning i en gymnastiksal

Fråga: Är fast monterade föremål i en gymnastiksal fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att en gymnastiksal i normalfallet är en sådan byggnad eller lokal som är specifikt utformad och där vissa installerade föremål får anses vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller lokalen. Det innebär enligt Skatteverkets uppfattning att fast monterade vikväggar, ribbstolar, handbollsmål och basketställningar är fastighet enligt punkt c.

4.1.11 Utrustning i en datorhall i ett bergrum

Fråga: Är utrustning i en datorhall i ett bergrum fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att en datorhall i ett bergrum är en sådan byggnad eller lokal som är specifikt utformad och där vissa installerade föremål får anses vara avsedda för den särskilda användningen av byggnaden eller lokalen. Kylaggregat, elfördelningssystem och utrustning för automatisk brandsläckning är exempel på sådana föremål som är fastighet enligt punkt c när de är installerade i en datorhall i ett bergrum.

4.1.12 Skidlift med maskineri

Fråga: Är skidliftar fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att skidliftar i normalfallet är sådana konstruktioner som är fastighet. Mot bakgrund av bl.a. syftet att använda skidliften under lång tid på platsen, tidsåtgång, kostnad och behov av utrustning för att flytta skidliften och eventuell förstörelse av skidliften eller minskning av dess värde när den monterats ned, anser Skatteverket att en skidlift i normalfallet är fäst i marken på ett sådant sätt att den inte kan flyttas med lätthet. En sådan skidlift är därför enligt Skatte­verkets bedömning fastighet och får också anses vara en specifikt utformad konstruk­tion. Det innebär att installerade föremål som avser den särskilda användningen av skidliften, t.ex. skidliftens maskineri, också omfattas av fastighetsbegreppet.

4.1.13 Sopförvaringsutrustning

Fråga: Är sopförvaringsutrustning fastighet?

Svar: Sopförvaringsutrustning är i många fall inte installerad/fast monterad, exempelvis sop­tunnor eller containers, och är då enligt Skatteverkets mening inte fastig­het. Sådan sopförvaringsutrustning är enligt Skatteverkets uppfattning inte heller ett sådant föremål i/vid en bostad som är nödvändigt för användningen av byggnaden för just bostadsändamål.

Andra slag av sopförvaringsutrustning kan vara fastighet, beroende på dess utformning. En sopförvaringsanläggning under jord eller soprum på en innergård är enligt Skatteverkets bedömning vanligen fastighet. Bedömningen görs mot bakgrund av bl.a. syftet att använda anläggningen/soprummet under lång tid på platsen, tidsåtgång, kost­nad, behov av utrust­ning för att flytta anläggningen/soprummet och eventuell förstörelse eller minskning av dess värde när det monteras ned. Skatteverket anser därför att sopförvarings­anläggningar under jord och soprum på en innergård i normalfallet är fästa i marken på ett sådant sätt att de inte kan flyttas med lätthet och därför är fastighet. Sopnedkast i en bygg­nad är enligt Skatteverkets mening införlivade i själva byggnadskonstruktionen och omfattas därför också av fastighetsbegreppet. Lösa sopkärl i ett soprum m.m. kan dock inte anses som fastighet.

4.1.14 Klädskåp och klädhylla

Fråga: Är fast monterat klädskåp och klädhylla fastighet?

Svar: Skatteverket anser att ett fast monterat klädskåp och klädhylla i de flesta fall inte omfattas av fastighetsbegreppet. I normalfallet är klädskåp och klädhylla inte sådana installerade föremål som är avsedda för den särskilda användningen av en specifikt utformad bygg­nad eller lokal (fastighetsbegreppets punkt c). Enligt Skatteverkets uppfattning gäller det även i bostadsbyggnader.

Om klädskåp och klädhylla är installerade på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där de monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades omfattas föremålen av fastighetsbegreppets punkt d.

4.1.15 Brandsläckare och brandvarnare

Fråga: Är brandsläckare och brandvarnare sådana föremål som omfattas av fastighetsbegreppet?

Svar: Skatteverket anser att brandsläckare och brandvarnare är sådana föremål som i de flesta fall är lös egendom.

En brandsläckare eller en brand­varnare, som är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där den monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om den flyttades, eller som är inbyggd i stommen till en byggnad eller lokal, omfattas av fastighetsbegreppet. Det skulle exempelvis kunna vara fallet med ett sprinklersystem som är inbyggt i väggarna eller taket i en byggnad eller lokal.

4.1.16 Antenner och åskledare

Fråga: Är antenner och åskledare fastighet?

Svar: Skatteverket anser att antenner och åskledare, på samma sätt som parabolantenner, i de flesta fall är lös egendom.

En fast monterad antenn eller åskledare som är installerad i eller på en specifikt utformad byggnad eller konstruktion och är avsedd för den särskilda använd­ningen av denna byggnad eller konstruktion är fastighet. Det kan enligt Skatteverkets mening exempelvis vara fallet med en antenn som monterats på en mobilmast. En antenn eller åskledare som är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där den monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om den flyttades omfattas också av fastighetsbegreppet.

4.1.17 Laboratorieutrustning

Fråga: Är laboratorieutrustning fastighet?

Svar: Skatteverket anser att fast monterad laboratorieutrustning som är installerad i en byggnad eller lokal med specifik utformning, exempelvis ett sjukhus, och är avsedd för den särskilda användningen av denna byggnad eller lokal, är fastighet enligt punkt c. Det innebär enligt Skatteverkets uppfattning att laboratorieutrustning som installerats i en all­mänt utformad byggnad eller lokal normalt är lös egendom.

Om laboratorieutrustningen är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där den monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är utrustningen fastighet enligt punkt d, oavsett i vilket slags byggnad eller lokal den är installerad. Det skulle exempelvis kunna vara fallet om labora­torieutrustningen är hopbyggd med sär­skilda ventilations- och avloppsledningar för avskil­jande av miljöfarliga ämnen.

4.1.18 Trafiksignaler, vägskyltar och lyktstolpar vid en väg

Fråga: Är trafiksignaler och vägskyltar vid en väg fastighet?

Svar: Skatteverket anser att vägar är fastighet. Också föremål som en trafiksignal, en vägskylt eller en lyktstolpe som installerats vid en väg (dvs. på vägen eller i vägrenen), är enligt Skatteverkets uppfattning i de flesta fall fastighet.

Mot bakgrund av bl.a. syftet att använda trafiksignalen, vägskylten eller lyktstolpen under lång tid på platsen, tidsåtgång, kostnad och behov av utrustning för att flytta den och eventuell förstörelse av föremålet när det monteras ned, anser Skatteverket att trafiksignaler, väg­skyltar och lyktstolpar i många fall kan anses vara fästa i marken på ett sådant sätt att de inte kan flyttas med lätthet. I sådant fall anser Skatte­verket att trafiksignaler, vägskyltar och lyktstolpar är fastighet enligt punkt b. Fast monterade trafik­signaler, vägskyltar och lyktstolpar som är installerade vid en väg kan också enligt Skatte­verkets uppfattning anses vara avsedda för den särskilda användningen av vägen och där­för vara fastighet enligt punkt c.

4.1.19 Busskurer och bullerskydd

Fråga: Är busskurer och bullerskydd fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att busskurer och bullerskydd, exempelvis ett bullerplank, i normalfallet är sådana byggnader eller konstruktioner som är fastighet. Mot bakgrund av bl.a. syftet att an­vända busskuren eller bullerskyddet under lång tid på platsen, tidsåtgång, kostnad och behov av utrustning för att flytta busskuren eller bullerskyddet och eventuell förstörelse när det monterats ned, anser Skatteverket att busskurer och bullerskydd i många fall kan anses vara fästa i marken på ett sådant sätt att de inte kan flyttas med lätthet. I så fall anser Skatteverket att busskurer och bullerskydd är fastighet.

4.1.20 Passagekontrollutrustning

Fråga: Är en fast monterad passagekontrollutrustning fastighet?

Svar: Skatteverket anser att passagekontrollutrustning som är installerad i en byggnad eller lokal med specifik utformning och är avsedd för den särskilda användningen av denna bygg­nad eller lokal, exempelvis på en flygplats, är fastighet enligt punkt c.

Om däremot passagekontrollutrustning finns installerad i en allmänt utformad byggnad eller lokal, exempelvis vid ingången till en kontorsbyggnad, omfattas sådan utrustning enligt Skatte­verkets uppfattning inte av fastighetsbegreppets punkt c. För det fall att passagekontroll­utrustning är installerad på ett sådant sätt att byggnaden eller lokalen där den instal­lerats skulle förstöras eller väsentligen förändras om utrustningen flyttades är utrustningen fastighet enligt punkt d.

4.1.21 Parkettgolv och heltäckningsmatta

Fråga: Är parkettgolv och heltäckningsmatta fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att parkettgolv och heltäckningsmattor, på samma sätt som andra typer av golvbeläggning och väggbeklädnad (exempelvis tapeter), är fastighet. En­ligt Skatteverkets uppfattning omfattas golvbeläggning och väggbeklädnad av fastighetsbegreppets punkt c oavsett hur byggnaden de installerats i är utformad, eftersom detta slag av installe­rade föremål är avsedda för byggnaden i sig och är ett komplement till byggnaden.

4.1.22 Värdevalvsdörr

Fråga: Är en värdevalvsdörr fastighet?

Svar: Ja, Skatteverket anser att dörrar och fönster som installerats i en byggnad omfattas av fastighetsbegreppets punkt c oavsett hur byggnaden de installerats i är utformad, eftersom sådana installerade föremål är avsedda för byggnaden i sig och är ett komplement till byggnaden. Det är inte av betydelse för denna bedömning vilket slag av installerad dörr eller fönster det är fråga om. En värdevalvsdörr är därför enligt Skatteverkets upp­fattning fastighet.

4.1.23 Larm och övervakningsutrustning

Fråga: Är larm och övervakningsutrustning fastighet?

Svar: Skatteverket anser att fast monterat larm och fast monterad övervakningsutrustning som installerats i en specifikt utformad byggnad eller lokal och är avsedda för särskilda använd­ningen av byggnaden eller lokalen är fastighet enligt punkt c. Det är exempel­vis fallet med larm som installerats i ett fängelse eller övervakningsutrustning som installerats i en bank där värdesaker förvaras.

Larm och övervakningsutrustning som i stället installerats i en allmänt utformad byggnad eller lokal omfattas enligt Skatteverkets upp­fattning inte av fastighetsbegreppet enligt punkt c. Om larm eller övervakningsutrustning är installerade på ett sådant sätt att byggna­den eller lokalen där de monterats skulle förstöras eller väsentligen förändras om föremålen flyttades är de dock fastighet enligt punkt d, oavsett i vilket slag av byggnad larm eller övervakningsutrustning installerats.