Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-01-30

Dnr: 131 430652-16/111

Nytt: 2023-12-01

Denna information ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-12-01, dnr 8-2659349

Nytt: 2023-06-01

En ny mervärdesskattelag (2023:200) träder i kraft den 1 juli 2023. Det medför att paragrafhänvisningarna till mervärdesskattelagen (1994:200) och vissa begrepp i ställningstagandet blir inaktuella. Skatteverkets uppfattning är att den rättsliga bedömningen dock kvarstår oförändrad varför ställningstagandet ska finnas kvar. Mer information om den förändrade terminologin och en jämförelsetabell mellan GML och ML (paragrafnyckel) finns i Rättslig vägledning under Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023 > Systematik och terminologi i ML jämförd med GML.

1 Sammanfattning

Den som tillhandahåller internetbaserade onlinespel, med eller utan tillgång till en virtuell värld, mot att deltagarna betalar olika former av avgifter omsätter elektroniska tjänster som inte omfattas av något undantag från skatteplikt. Det är fråga om en verksamhet som uppfyller de kriterier som krävs för en ekonomisk verksamhet. Mervärdesskatt ska redovisas om omsättningen är gjord inom landet.

En deltagares försäljning av en virtuell vara eller en tjänst mot ersättning till en annan deltagare i ett onlinespel är en omsättning av en elektronisk tjänst om ersättningen kan uttryckas i pengar. Så är fallet om ersättningen är i form av en intern valuta som kan omvandlas till ett lagligt betalningsmedel. Det gäller även om försäljningen sker utanför onlinespelet t.ex. på en extern marknadsplats. Betalningen kan t.ex. göras med swish.

Deltagare som i ett onlinespel omsätter elektroniska tjänster till andra deltagare bedriver i allmänhet inte en ekonomisk verksamhet. Det gäller oavsett om försäljningen sker i eller utanför onlinespelet.

Det kan dock i vissa enstaka fall finnas deltagare som har en avsikt att sälja elektroniska tjänster med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs. Mervärdesskatt ska då redovisas om omsättningen är gjord inom landet.

Detta ställningstagande ersätter det tidigare ställningstagandet Virtuella världar, mervärdesskatt, daterat 2013-07-04, dnr 131 421398-13/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av att reglerna för beskattningsland avseende elektroniska tjänster har ändrats. Därutöver har Skatteverket förtydligat i vilken mån en deltagare i ett onlinespel kan anses bedriva en ekonomisk verksamhet. Det nya ställningstagandet behandlar även en deltagares försäljning av elektroniska tjänster till andra deltagare när försäljningen sker utanför onlinespelet. Ställningstagandet behandlar inte onlinespel om pengar som t.ex. nätkasinon.

2 Frågeställning

Internetbaserade onlinespel är dataspel som spelas över Internet med flera personer. Dessa onlinespel tillhandahålls av företag som i sina användarvillkor har reglerat spelets innehåll.

Det finns många olika slags onlinespel. En del onlinespel handlar om att deltagarna spelar i så kallade rankade matcher vilket innebär att deltagarna kan klättra eller falla på en poängbaserad rankning. Deltagarna kan på olika sätt skaffa sig fördelar genom att t.ex. köpa virtuella varor i form av vapen eller fotbollsspelare. Det förekommer även onlinespel där deltagarna kan köpa olika variationer av en karaktärs utseende.

Andra onlinespel innehåller en virtuell värld som ger möjlighet till interaktion och informationsutbyte mellan användare i samverkan med omgivningen i realtid. Användarna skapar sig en ”identitet” i ett "parallellt liv" och utför liknande saker som i den verkliga världen. Deltagarna kan skapa nya virtuella objekt och ge dessa speciella egenskaper. Detta kan t.ex. bestå i att köpa ett virtuellt land eller område och därefter själv eller med hjälp av andra deltagare bygga virtuella hus som kan hyras ut. Vidare kan en deltagare öppna en butik och sälja virtuella varor (kläder, bilar etc.) eller tjänster (hårklippning, städning etc.) som köparna använder i den virtuella världen.

I många onlinespel säljer spelföretaget olika slags virtuella varor eller tjänster till deltagarna. Det förekommer även situationer där deltagarna tillhandahåller virtuella varor eller tjänster för användning i onlinespelet till andra deltagare mot ersättning. Försäljning mellan deltagare kan ske såväl inom onlinespelet som utanför onlinespelet t.ex. på en extern marknadsplats. Försäljning mellan deltagare som görs utanför onlinespelet är i regel inte tillåten enligt användarvillkoren.

Betalning för transaktioner mellan spelarna kan göras på olika sätt. Det vanligaste betalningssättet är så kallade digitala plånböcker som fungerar som ett huvudsakligt konto för att samla en deltagares transaktioner i flera olika onlinespel. Ett annat betalningssätt är att deltagaren har ett eget konto i onlinespelet där pengar sätts in. Dessa pengar kan i vissa onlinespel omvandlas till en intern valuta för att sedan kunna användas för att köpa virtuella varor eller tjänster. På kontot hamnar också in- och utbetalningar, i intern valuta, från eller till andra deltagare för sålda/köpta virtuella varor/tjänster. Behållningen på kontot i intern valuta kan i några onlinespel omvandlas till pengar (lagligt betalningsmedel). Den interna valutan kan ha en fast växlingskurs mot t.ex. den amerikanska dollarn och växlas hos den som tillhandahåller spelet. När försäljningen av virtuella varor eller tjänster sker mellan deltagare utanför onlinespelet kan betalningen göras med t.ex. swish.

Frågan är hur ett företags tillhandahållande av onlinespel, med eller utan tillgång till en virtuell värld, mot ersättning ska beskattas i mervärdesskattehänseende. Avgifterna kan vara generella avgifter för att vara registrerad deltagare eller speciella avgifter som ger deltagaren tillgång till vissa specificerade tjänster.

En annan fråga är hur tillhandahållanden av olika slags virtuella varor eller tjänster mot ersättning mellan deltagarna som görs inom respektive utanför onlinespelet ska beskattas.

Detta ställningstagande ersätter ställningstagandet Virtuella världar, mervärdesskatt, daterat 2013-07-04, dnr 131 421398-13/111. Det nya ställningstagandet har tagits fram med anledning av att reglerna för beskattningsland avseende elektroniska tjänster har ändrats. Därutöver har Skatteverket förtydligat i vilken mån en deltagare i ett onlinespel kan anses bedriva en ekonomisk verksamhet. Det nya ställningstagandet behandlar även en deltagares försäljning av elektroniska tjänster till andra deltagare när försäljningen sker utanför onlinespelet. Ställningstagandet behandlar inte onlinespel om pengar som t.ex. nätkasinon.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska betalas vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och som görs av en beskattningsbar person i denna egenskap (1 kap. 1 § första stycket 1 mervärdesskattelagen [1994:200], ML, och artikel 2.1 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Med beskattningsbar person avses den som, oavsett på vilken plats, självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet, oberoende av dess syfte eller resultat. Anställda och andra personer anses inte bedriva verksamhet självständigt i den mån de är bundna till en arbetsgivare av ett anställningsavtal eller av ett annat rättsligt förhållande som skapar ett anställningsförhållande vad avser arbetsvillkor, lön och arbetsgivaransvar. Med ekonomisk verksamhet avses varje verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör, inbegripet gruvdrift och jordbruksverksamhet samt verksamheter inom fria och därmed likställda yrken. Utnyttjande av materiella eller immateriella tillgångar i syfte att fortlöpande vinna intäkter därav ska särskilt betraktas som ekonomisk verksamhet (4 kap. 1 § ML samt artikel 9 och 10 i mervärdesskattedirektivet).

Med omsättning förstås att en vara överlåts mot ersättning eller att en tjänst utförs, överlåts eller på annat sätt tillhandahålls någon mot ersättning (2 kap. 1 § ML samt artikel 2.1, 14 och 24 i mervärdesskattedirektivet). Med vara förstås materiella ting, bland dem fastigheter och gas, samt värme, kyla och elektrisk kraft (1 kap. 6 § ML och artikel 14.1 i mervärdesskattedirektivet). Med tjänst förstås allt annat som kan tillhandahållas (1 kap. 6 § ML och 24.1 i mervärdesskattedirektivet).

EU-domstolen har uttalat att det måste finnas ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls och det motvärde som erhålls, vilket måste kunna uttryckas i pengar och representera ett subjektivt värde, för att ett tillhandahållande av tjänst ska föreligga (154/80, Aardappelenbewaarplaats).

Omsättning av varor och tjänster samt import är skattepliktiga om inte något annat anges i 3 kap. ML (3 kap. 1 § ML).

Omsättning av elektroniska tjänster till någon som inte är en beskattningsbar person är gjord inom landet om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande visas i Sverige (5 kap. 16 § första stycket ML). Om förvärvaren inte är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige är omsättningen gjord utomlands (5 kap. 1 § första stycket ML).

Bestämmelser om de särskilda ordningarna för redovisning och betalning av mervärdesskatt finns i lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster och förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

4 Bedömning

Virtuella varor eller tjänster som t.ex. vapen eller olika variationer av en karaktärs utseende betraktas som tjänster i mervärdesskattehänseende. Sådana tjänster utgör elektroniska tjänster vid bedömning av beskattningsland. Det innebär att om köparen är etablerad i Sverige är omsättningen gjord inom landet. I annat fall är omsättningen gjord utomlands.

4.1 Tillhandahållande av onlinespel

Den som tillhandahåller onlinespel, med eller utan tillgång till en virtuell värld, mot att deltagarna betalar olika former av avgifter omsätter elektroniska tjänster som inte omfattas av något undantag från skatteplikt. Det är fråga om en verksamhet som uppfyller de kriterier som krävs för en ekonomisk verksamhet. Mervärdesskatt ska redovisas om omsättningen är gjord inom landet.

Detsamma gäller om företaget till deltagarna tillhandahåller virtuella varor eller tjänster för användning i onlinespelet mot ersättning. Ersättningen måste kunna uttryckas i pengar. Om ersättningen är i form av en intern valuta ska den interna valutan kunna omvandlas till ett lagligt betalningsmedel.

Företaget ska vid försäljning till privatpersoner fastställa i vilket land köparen är etablerad genom att inhämta uppgifter från köparen som visar var köparen är etablerad. Redovisning och betalning av mervärdesskatt i de EU-länder där säljaren inte är etablerad kan göras i en särskild mervärdesskattedeklaration.

4.2 Tillhandahållande mellan deltagare

Försäljning av virtuella varor eller tjänster för användning i onlinespel mellan deltagare ska bedömas utifrån de allmänna reglerna i ML. Det gäller oavsett om försäljningen sker i onlinespelet eller utanför onlinespelet t.ex. på en extern marknadsplats. Att en försäljning som sker utanför onlinespelet strider mot onlinespelets användarvillkor saknar betydelse för bedömningen av om säljaren är skattskyldig till mervärdesskatt eller inte.

En förutsättning för att mervärdesskatt ska redovisas är att det finns en omsättning av en vara eller av en tjänst. När elektroniska tjänster tillhandahålls mot en ersättning som kan uttryckas i pengar är det fråga om en omsättning av en tjänst. Det gäller även om tillhandahållandet sker utanför onlinespelet. Betalningen kan t.ex. göras med swish.

En deltagares tillhandahållande av en elektronisk tjänst mot ersättning i en intern valuta till en annan deltagare är en omsättning av en tjänst när den interna valutan kan omvandlas till pengar (lagligt betalningsmedel). Det finns ett direkt samband mellan den tjänst som tillhandahålls och betalningen i den interna valutan. Om den interna valutan inte kan omvandlas till pengar är det inte en omsättning av en tjänst.

För att mervärdesskatt ska redovisas krävs också att omsättningen görs av en beskattningsbar person i denna egenskap. Beskattningsbar person är den som självständigt bedriver en ekonomisk verksamhet. Skatteverkets uppfattning är att det är fråga om en ekonomisk verksamhet när en person fortlöpande tillhandahåller varor eller tjänster mot ersättning. Syftet med verksamheten ska vara att sälja varor eller tjänster med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs. Det förutsätter att personen vidtar aktiva åtgärder för att få intäkter och att verksamheten därmed bedrivs på ett affärsmässigt sätt.

Deltagare som i ett onlinespel omsätter elektroniska tjänster till andra deltagare bedriver i allmänhet inte en ekonomisk verksamhet. För att det ska vara fråga om en ekonomisk verksamhet ska försäljningen av elektroniska tjänster ske fortlöpande. Även om en deltagare säljer tjänster med viss regelbundenhet är det inte tillräckligt för att uppfylla kravet att försäljningen ska ske fortlöpande. Försäljningen sker vanligtvis inte på ett sådant sätt att den har en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs. Syftet är i stället att på olika sätt interagera med andra personer i spelet och eventuella försäljningar som en deltagare gör till andra deltagare är endast ett utflöde av spelandet. Denna bedömning gäller oavsett om försäljningen sker i onlinespelet eller utanför onlinespelet.

Det kan dock i vissa enstaka fall finnas deltagare som har en avsikt att sälja elektroniska tjänster med en kontinuitet och frekvens som är jämförbar med hur en motsvarande ekonomisk verksamhet vanligtvis bedrivs. Mervärdesskatt ska i så fall redovisas om omsättningen är gjord inom landet. Säljaren ska vid försäljning till privatpersoner fastställa i vilket land köparen är etablerad genom att inhämta uppgifter från köparen som visar var köparen är etablerad t.ex. adress, kreditkort, nummer till swish och intyg om bosättningsland. Redovisning och betalning av mervärdesskatt i de EU-länder där säljaren inte är etablerad kan göras i en särskild mervärdesskattedeklaration.