Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Näringsverksamhet)

Datum: 2017-03-22

Dnr: 131 98793-17/111

Genom ändring (SFS 2016:1055) i 35 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) har tidpunkten fastställts för när en värdeöverföring vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag senast ska ha skett. Ändringen gäller för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. De nya reglerna för koncernbidrag innebär att nedanstående ställningstagande inte längre är giltigt för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2017 eller senare.

Omdisponering av lämnad utdelning till koncernbidrag, 2013-12-02, dnr 131 675281-13/111.