OBS! Det finns en senare version.

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Förordningen är meddelad med stöd av

- 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 3 §

- 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

Termer och uttryck

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse och tillämpningsområde som i lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Föreskrifter

3 § Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av lagen (2016:1067) om skatt på kemikalier i viss elektronik.

Godkännanden och anmälningar

4 § Frågor om lagerhållare och registrerade mottagare prövas av Skatteverket.

Beslut om godkännande av lagerhållare och registrerade mottagare meddelas efter särskild ansökan.

Förordning (2018:2078).

5 § Lagerhållare och registrerade mottagare ska anmäla till Skatteverket om

1. det sker betydande ändringar av ägarförhållandena,

2. firmatecknare, revisor eller styrelse ändras, eller

3. det i övrigt sker ändringar av de uppgifter som

a) har lämnats eller skulle ha lämnats i samband med ansökan om godkännande, eller

b) efter godkännandet har anmälts till Skatteverket.

Förordning (2018:2078).

Former för ansökan

6 § En sådan ansökan som avses i 4 § ska göras skriftligt på blankett enligt formulär som fastställs av Skatteverket.