Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 131 110067-17/111

Kammarrätten i Göteborgs dom den 14 december 2016, mål nr 832-16

Sammanfattning

Kammarrätten har ansett att klaganden har gjort det sannolikt att den förvärvade lastbilen med skåp har separata karosserienheter genom ett vittnesmål och ritningar över fordonet.

Enligt Skatteverkets uppfattning innebär kammarrättens dom inte någon förändrad syn på vad som ska anses som personbil i mervärdesskattehänseende. För att förarhytten ska anses vara en separat karosserienhet ska det finnas en luftspalt mellan förarhytten och skåpet. Med luftspalt ska förstås att karosserienheterna är avskilda med egna väggar. Avståndet mellan enheterna saknar betydelse. Det ska finnas ett körbart chassi med sluten förarhytt om skåpet tas ned.

Referat

Klaganden har förvärvat en lastbil med skåpkarosseri. Lastbilen väger 3 500 kg. Enligt klaganden är lastbilen ombyggd och såväl förarhytten som lastutrymmet är separata karosserienheter.

Frågan i målet var om klaganden har rätt till avdrag för den ingående skatten på inköpet av lastbilen. Klaganden måste då göra sannolikt att förarhytt och skåp är separata karosserienheter. Om det är separata karosserienheter anses lastbilen inte som en personbil mervärdesskattemässigt. Den omfattas då inte av avdragsförbudet för personbilar.

Ny bevisning lades fram i kammarrätten genom ett vittnesmål. Vittnet framförde följande. Sådana här fordon byggs i två delar, en chassidel och en skåpdel. Bilen är byggd på det sätt som anges på den ritning som getts in i målet. Skåpet kan separeras från den andra karosserienheten. Det är svårt att se luftspalten och man måste skära sönder delarna för att kunna se ordentligt.

Kammarrätten finner med hänsyn till vittnesmålet att klaganden har gjort det sannolikt att det aktuella fordonet är ombyggt på det sätt som påstås och har separata karosserienheter. Rätt till avdrag finns därmed för ingående skatt på förvärvet av fordonet.

Skatteverkets kommentar

Frågan i målet gällde om avdragsrätt finns vid inköp av aktuell lastbil med skåp. Om en lastbil med skåp väger 3 500 kg eller mindre måste det visas att fordonet har separata karosserienheter för att inköpet inte ska omfattas av avdragsförbudet för personbilar.

Med personbil avses mervärdesskattemässigt även lastbil med skåpkarosseri om fordonets totalvikt är högst 3 500 kilogram. Detta gäller dock inte om lastbilens förarhytt utgör en separat karosserienhet.

För att förarhytten ska anses vara en separat karosserienhet ska den, enligt Skatteverkets uppfattning, vara en avskild enhet med en bakre vägg. Skåpet med fyra egna väggar och tak ska vara en annan sådan enhet som är monterad på chassiet. Beroende på avståndet mellan förarhytten och skåpet uppkommer ett större eller mindre mellanrum (en luftspalt) mellan dem. Med luftspalt ska alltså förstås att karosserienheterna är avskilda med egna väggar. Avståndet mellan karosserienheterna saknar betydelse. Skåpets framvägg kan vara försedd med en högt placerad utbyggnad över förarhytten eller t.ex. ett kylaggregat vilket medför att luftspalten inte är synlig. Luftspalten kan också helt eller delvis täckas av en vindavvisare. Om skåpet tas ned ska det finnas ett körbart chassi med en sluten förarhytt.

På vissa lätta lastbilar med skåp förekommer utöver enkla förarhytter med endast framsäte även förlängda hytter och dubbelhytter med fram- och baksäte. Antalet sittplatser i förarhytten påverkar inte den mervärdesskatterättsliga bedömningen av om bilen utgör en personbil eller inte.

Det avgörande för avdragsrätten för mervärdesskatt i sådana här fall är om den som yrkar avdrag kan visa att fordonet är utformat på ett sådant sätt att dess förarhytt är en separat karosserienhet. Då en lastbil med skåp kan ha olika karosserier beroende på hur den är byggd måste detta visas i varje enskilt fall.

Kammarrättens dom visar att det finns flera olika sätt att styrka att fordonets förarhytt är en separat karosserienhet. I aktuellt fall visades detta genom vittnesmål och ritningar på hur fordonet var utformat. Enligt Skatteverkets uppfattning innebär domen inte någon förändrad syn på vad som ska anses som personbil i mervärdesskattehänseende.

Referenser

1 kap. 13 § mervärdesskattelagen (1994:200, ML)

8 kap. 15 ML

Skatteverkets ställningstagande 2006-01-18 med dnr 131 25302-06/111, Personbilsbegreppet i mervärdesskattelagen – skåpkarosseri med separat förarhytt och lätta lastbilar med dubbelhytt.