Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2017-05-30

Dnr: 131 237079-17/111

Nytt: 2022-11-25

 Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2022-11-25, dnr. 8-2018057.

Nytt: 2022-10-20

Den 1 juli 2022 höjdes omsättningsgränsen för skattebefrielse från 30 000 kronor till 80 000 kronor per beskattningsår. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt där skattskyldigheten inträtt före ikraftträdandet (prop. 2021/22:110, SFS 2022:404).

1 Sammanfattning

Vid beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse ska all skattepliktig försäljning av varor och tjänster inom landet räknas in utom försäljning av anläggningstillgångar. Försäljningar av konstverk är skattepliktiga omsättningar. En sådan försäljning ska därför räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse även om konstnären inte är skattskyldig för försäljning av konstverk på grund av att beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret.

2 Frågeställning

Från och med den 1 januari 2017 gäller skattebefrielse för en beskattningsbar person som inom landet under innevarande beskattningsår och under vart och ett av de två närmast föregående beskattningsåren har skattepliktig omsättning av varor och tjänster för högst 30 000 kronor.

Fråga har uppkommit om hur beräkningen av omsättningsgränsen enligt 9 d kap. 3 § mervärdesskattelagen 1994:200, ML, ska göras för en upphovsman eller dennes dödsbo som, dels säljer konstverk men inte är skattskyldig för denna försäljning enligt 1 kap. 2 a §, ML, dels omsätter andra skattepliktiga varor och tjänster.

3 Gällande rätt m.m.

Mervärdesskatt ska betalas till staten vid sådan omsättning inom landet av varor eller tjänster som är skattepliktig och görs av en beskattningsbar person i denna egenskap, i den utsträckning den beskattningsbara personen inte är befriad från skatt på omsättningen (1 kap. 1 § första stycket 1 ML).

En beskattningsbar person är befriad från skatt på omsättning av varor och tjänster som den beskattningsbara personen gör inom landet under ett beskattningsår om omsättningen enligt 3 § inte beräknas överstiga 30 000 kronor under beskattningsåret och inte har överstigit 30 000 kr för något av de två närmast föregående beskattningsåren (9 d kap. 1 § ML).

I omsättningen ska bl.a. beskattningsunderlaget för skattepliktig omsättning av varor och tjänster inom landet räknas med (9 d kap. 3 § första stycket 1 ML).

En upphovsman eller dennes dödsbo (nedan avses med upphovsman båda två) är inte skattskyldig för omsättning av sådana konstverk som avses i 9 a kap. 5 § om konstverket vid omsättningen ägs av upphovsmannen eller dennes dödsbo och beskattningsunderlagen för beskattningsåret understiger 300 000 kr (1 kap. 2 a § ML). En sådan upphovsman kan på begäran bli skattskyldig efter beslut av Skatteverket (1 kap. 2 b § ML).

En upphovsman eller dennes dödsbo som frivilligt blivit skattskyldig för försäljning av konstverk har inte rätt till skattebefrielse (9 d kap. 2 § ML).

4 Bedömning

En upphovsman är inte skattskyldig för försäljning av konstverk om beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor under beskattningsåret. Försäljningen är skattepliktig men på grund av en särskild bestämmelse är upphovsmannen inte skattskyldig. Upphovsmannen har dock möjlighet att välja att bli beskattad för försäljning som understiger 300 000 kronor. En upphovsman som valt att bli beskattad för sådan försäljning kan inte bli skattebefriad med stöd av reglerna om skattebefrielse.

Om en upphovsman utöver konstverk också säljer andra skattepliktiga varor och tjänster kan den försäljningen vara skattebefriad enligt reglerna om skattebefrielse för beskattningsbara personer med liten omsättning (små företag). Upphovsmannen kan alltså sälja både konstverk som denne inte är skattskyldig för på grund av omsättningsgränsen för upphovsmän och andra skattepliktiga varor och tjänster som kan omfattas av skattebefrielse för små företag. Vid beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för små företag ska all skattepliktig försäljning av varor och tjänster inom landet räknas in utom försäljning av anläggningstillgångar. Försäljningar av konstverk är skattepliktiga omsättningar. En sådan försäljning ska därför räknas in i beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse för små företag.

Det sagda innebär inte att försäljningen av konstverken medför skattskyldighet för upphovsmannen. Försäljningen av konstverken påverkar enbart beräkningen av omsättningsgränsen och frågan om skattebefrielse för annan försäljning.

Exempel

En upphovsman (A) säljer tavlor. Beskattningsunderlaget för denna försäljning uppgår till 10 000 kronor under ett beskattningsår. A driver också en kaféverksamhet. Beskattningsunderlaget för försäljning av enklare förtäring i kaféverksamheten uppgår till 30 000 kronor under samma beskattningsår. A är inte skattskyldig för försäljningen av tavlorna eftersom beskattningsunderlaget understiger 300 000 kronor för beskattningsåret.

A är däremot skattskyldig för kaféverksamheten eftersom försäljningen av tavlorna ska räknas in vid beräkningen av omsättningsgränsen för skattebefrielse. Förutsättningar för skattebefrielse saknas för kaféverksamheten eftersom beskattningsunderlaget för A:s totala försäljning överstiger 30 000 kronor (10 000+30 000=40 000).