Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2018-01-16

Dnr: 202 521127-17/111

Ställningstagandet Avyttring av andelar i utländska företag i konkurs daterat 2004-12-02, dnr 130 657566-04/111, upphör att gälla.

Från och med den 1 januari 2018 har 44 kap. 8 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, ändrats, se SFS 2017:1212. Ändringen innebär att bestämmelsen om att ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det försätts i konkurs, även omfattar utländska motsvarigheter till svenska aktiebolag och svenska ekonomiska föreningar. Kravet på att företaget ska vara ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening slopas.

Den nya bestämmelsen i 44 kap. 8 § IL tillämpas första gången för värdepapper som har getts ut av ett företag som försätts i konkurs efter den 31 december 2017. Ställningstagandet från 2004-12-02 ska därför upphöra att gälla fr.o.m. den 1 januari 2018 då frågan nu är lagreglerad.