Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2018-02-05

Dnr: 202 49851-18/111

Ställningstagandet ”Tillämpning av regeln om skattebefrielse för ombordanställda vid växelvis arbete ombord och i land” 2013-12-09 (dnr 131 684479-13/111) upphör att gälla.

På grund av HFD:s domar (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 1553-17 och 1554-17; oceanfartsregeln och handelsfartyg) är innehållet i ovan nämnda ställningstagande inte längre aktuellt. Avseende den del som behandlar vem som kan anses ha anställning ombord enligt 183-dagarsregeln för ombordanställda kommer Skatteverket att skriva ett nytt ställningstagande.

Nytt: 2018-03-05

Skatteverket har publicerat ett nytt ställningstagande avseende den del som behandlar vem som kan anses ha anställning ombord enligt 183-dagarsregeln för ombordanställda: Vem kan anses ha anställning ombord enligt den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL? dnr 202 45275-18/111.