Områden: Punktskatter och trafikskatter (Energiskatt, koldioxidskatt, svavelskatt)

Datum: 2018-08-22

Dnr: 202 227295-18/111

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 och 5 a §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi (LSE).

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen eller kylan framställs i en anläggning som via ett nät förbinds med de abonnenter av värme eller kyla vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en leverans av värme eller kyla sker till en fastighetsägare som fördelar värmen eller kylan till hyresgäster för förbrukning i återbetalningsberättigande verksamhet ska värmen eller kylan fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen eller kylan kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de leveranser av värme eller kyla som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta leveransen hos abonnenten.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, med anledning av ändrad lagstiftning. Det nya ställningstagandet ska tillämpas avseende förhållanden som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2018. För tid innan dess ska det nu ersatta ställningstagandet tillämpas. Skillnaden i förhållande till det tidigare ställningstagandet är följande:

  • Sådan hjälpförbrukning som sker i samband med värmeproduktion, t.ex. i pumpar och fläktar, ska inte längre undantas vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de leveranser av värme eller kyla som medför rätt till återbetalning. Även sådan förbrukning ska sedan den 1 januari 2018 ingå i beräkningen enligt 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE.
  • Leverans av kyla ska inte längre jämställas med leverans av värme då även skatt på el och bränsle som förbrukas för framställning av kyla sedan den 1 januari 2018 uttryckligen omfattas av 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE.
  • Det nya ställningstagandet ska även gälla vid tillämpningen av den nya 9 kap. 5 a § LSE, enligt vilken Skatteverket medger återbetalning av skatt på el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall.

    Det nya ställningstagandet innebär i övrigt ingen ändring av Skatteverkets uppfattning.

2 Frågeställning

Den 1 januari 2018 ändrades 9 kap. 5 § och en ny 5 a § infördes i LSE. Dessa ändringar medför att Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, behöver ersättas.

2.1 Förbindelse mellan en anläggning där värme eller kyla framställs och abonnenterna

I Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, 131 86210-15/111, anges att en förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen framställs i en anläggning som via värmenätet förbinds med de värmeabonnenter vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse om återbetalning av skatt på el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall, 9 kap. 5 a § LSE. Frågan är om samma bedömning ska göras vid tillämpningen av den bestämmelsen. I övrigt har lagstiftningen inte ändrats på ett sätt som påverkar ställningstagandet i denna del.

2.2 Fördelning av värme eller kyla mellan olika hyresgäster

I Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, anges att om en värmeleverans sker till en fastighetsägare som fördelar värmen till hyresgäster som förbrukar värmen i återbetalningsberättigande verksamhet ska värmen fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse om återbetalning av skatt på el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall, 9 kap. 5 a § LSE. Frågan är om samma bedömning ska göras vid tillämpningen av den bestämmelsen. I övrigt har lagstiftningen inte ändrats på ett sätt som påverkar ställningstagandet i denna del.

2.3 Beräkning av energiförbrukningen för framställningen av värme eller kyla

I Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, anges att vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de värmeleveranser som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta värmeleveransen hos abonnenten. Tillägg får dock inte göras för sådan hjälpförbrukning som sker i samband med värmeproduktionen, t.ex. i pumpar och fläktar.

Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse om återbetalning av skatt på el som förbrukats för framställning av värme eller kyla som levererats för förbrukning i en datorhall, 9 kap. 5 a § LSE. Frågan är om samma bedömning ska göras vid tillämpningen av den bestämmelsen.

Samtidigt ändrades 9 kap. 5 § LSE så att även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen ska räknas med. Motsvarande gäller enligt den nya 9 kap. 5 a § LSE. Skatteverkets ställningstagande behöver anpassas till denna ändring.

2.4 Leverans av kyla

I Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, anges att leverans av kyla jämställs med leverans av värme.

Den 1 januari 2018 ändrades 9 kap. 5 § LSE så att det uttryckligen framgår att återbetalning medges av skatt på el och bränsle som förbrukats för framställning av kyla som levererats för vissa ändamål. Även den nya 9 kap. 5 a § LSE omfattar uttryckligen framställning av både värme och kyla som levererats för förbrukning i en datorhall. Skatteverkets ställningstagande behöver anpassas till detta.

3 Gällande rätt m.m.

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el och bränsle som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som har levererats för vissa ändamål. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses i fråga om återbetalning av skatt på el även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 § LSE).

Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan från förbrukaren återbetalning av skatt på el som denne förbrukat för framställning av värme eller kyla som har levererats för förbrukning i datorhall. Med förbrukning för framställning av värme eller kyla avses även sådan förbrukning som skett i samband med framställningen för drift av pumpar, fläktar och andra hjälpanordningar som är nödvändiga för driften av anläggningen (9 kap. 5 a § LSE).

4 Bedömning

På grund av lagändring är Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111, till viss del inte längre aktuellt. Ställningstagandet motsvarar tidigare bedömningar i Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om energiskatt på elektrisk kraft (RSV Sp 1999:1) och Riksskatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi (RSV 2002:18) och har alltså tillämpats under lång tid. Skatteverket bedömer att det inte finns skäl att ändra verkets tillämpning i de delar som fortfarande är aktuella. Skatteverket anser vidare att det som anges i de delar av ställningstagandet som fortfarande är aktuella även bör gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 a § LSE. Skatteverket anser därmed att följande ska gälla vid tillämpningen av 9 kap. 5 och 5 a §§ LSE.

En förutsättning för återbetalning av skatt är att värmen eller kylan framställs i en anläggning som via ett nät förbinds med de abonnenter av värme eller kyla vars verksamhet medför rätt till återbetalning.

Om en leverans av värme eller kyla sker till en fastighetsägare som fördelar värmen eller kylan till hyresgäster för förbrukning i återbetalningsberättigande verksamhet ska värmen eller kylan fördelas mellan dessa och övriga hyresgäster. Värmen eller kylan kan fördelas med t.ex. lokalernas yta eller volym som grund.

Vid beräkning av den energiförbrukning som motsvarar de leveranser av värme eller kyla som medför rätt till återbetalning får de omvandlings- och överföringsförluster som är förknippade med leveransen läggas till den uppmätta leveransen hos abonnenten.

Detta ställningstagande ersätter Skatteverkets ställningstagande Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme för vissa verksamheter, dnr 131 86210-15/111 och ska tillämpas avseende förhållanden som hänför sig till tiden från och med den 1 januari 2018.