Områden: Fastighetstaxering

Datum: 2018-10-19

Dnr: 202 387173-18/111

1 Sammanfattning

När delar av ett hyreshus (den tjänande fastigheten) används för specialändamål med stöd av servitut och den härskande fastigheten är en specialbyggnad ska värdet av byggrätten (markvärdet) korrigeras genom justering för säregna förhållanden hos den tjänande fastigheten. För byggnadens del ska beräkningen göras utifrån en kvadratmeterhyra på 0 kronor.

Skatteverket har gjort en översyn av och uppdaterat vissa äldre ställningstaganden. Detta ställningstagande innebär ingen ändring av Skatteverkets bedömning jämfört med det tidigare ställningstagandet med samma rubrik.

Ställningstagandet tillämpas vid fastighetstaxering.

2 Frågeställning

Frågan är hur värdeinverkan av ett servitut ska beaktas när det ger ägaren till den härskande fastigheten rätt att disponera en del av en skattepliktig byggnad för specialändamål på den tjänande fastigheten?

3 Gällande rätt m.m.

Av 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL, framgår hur byggnader ska delas in i byggnadstyper. Dessa är småhus, ägarlägenhet, hyreshus, ekonomibyggnad, kraftverksbyggnad, industribyggnad, specialbyggnad och övrig byggnad. Med specialbyggnad menas de olika byggnadstyper som används för samhällsnyttiga ändamål, som t.ex. kommunikationsbyggnader, skolbyggnader och vårdbyggnader.

Specialbyggnader undantas från skatte- och avgiftsplikt enligt 3 kap. 2 § FTL och byggnaden får inte något taxeringsvärde.

4 Bedömning

I det aktuella exemplet disponeras delar av ett hyreshus, med stöd av ett servitut, som kommunikationsyta för tågpassagerare. Den härskande fastigheten är en specialenhet där byggnaden är indelad som specialbyggnad (kommunikationsbyggnad). Den härskande fastigheten bekostar driften och underhållet. Det betalas ingen annan ersättning eftersom rättigheten att disponera ytan har upplåtits genom ett servitut (jfr 14 kap. 1 § jordabalken och 7 kap. 1 § fastighetsbildningslagen). Om den del som upplåts med servitutet skulle överväga, ska den tjänande byggnaden i sin helhet indelas som specialbyggnad.

Ändamålet med servitutsupplåtelsen är att tillhandahålla utrymmen för specialändamål, kommunikation. När man beräknar taxeringsvärdet för den tjänande fastigheten, ska den del som används för specialändamål betraktas som skattebefriad. Detta gäller både den delen av marken (byggrätten) och byggnaden som belastas av servitutet.

Värdet av byggrätten (markvärdet) korrigeras genom justering för säregna förhållanden hos den tjänande fastigheten. För byggnadens del ska beräkningen göras utifrån en kvadratmeterhyra för de aktuella ytorna på 0 kronor.

Observera att detta ställningstagande gäller servitutsupplåtelser. Yta för specialändamål inom skattepliktig byggnad behandlas i övriga fall enligt reglerna om ”del av hyreshus som inte täcks av definitionen för hyreshus”, se Skatteverkets senaste allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter.

Ställningstagandet tillämpas vid fastighetstaxering.