Områden: Inkomstskatt (Pensioner, Tjänst), Socialavgifter

Datum: 2018-11-14

Dnr: 202 469893-18/111

1 Sammanfattning

Den som är skyldig att lämna uppgifter om en viss betalningsmottagare på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera mottagaren om de uppgifter om denna som lämnas i arbetsgivardeklarationen. Sådan underrättelse ska normalt göras i samband med varje utbetalning som redovisas.

För pension och liknande ersättningar där skatteavdrag görs med lika stort belopp vid varje utbetalningstillfälle kan, enligt Skatteverket, informationsskyldigheten fullgöras genom att den som utger ersättningen redan i samband med att första utbetalningen för året görs informerar mottagaren om varje utbetalning och skatteavdrag som kommer att göras under året.

Om ett sådant meddelande lämnats ut och det därefter framkommer att en utbetalning och ett skatteavdrag inte stämmer överens med de uppgifter som redan lämnats, ska ett nytt meddelande (rättelse) lämnas ut till betalningsmottagaren senast i samband med att arbetsgivardeklarationen med den nya uppgiften lämnas. Av det nya meddelandet till mottagaren ska det framgå vilka uppgifter som lämnats till Skatteverket.

Pension som betalas ut på grund av en pensionsförsäkring och som även fortsättningsvis redovisas på kontrolluppgift omfattas inte av detta ställningstagande.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om pensionsutbetalare och andra som utger liknande ersättningar och där skatteavdrag görs med lika stort belopp varje månad kan informera betalningsmottagaren om samtliga utbetalningsperioder i samband med att den första utbetalningen för året görs, även när redovisning ska ske på individnivå i en arbetsgivardeklaration.

3 Gällande rätt m.m.

Den som betalar ut ersättning för arbete, ränta, utdelning eller annan avkastning som är skattepliktig enligt inkomstskattelagen ska göra skatteavdrag, 10 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL.

Den som ska göra skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller som gjort ett skatteavdrag utan att vara skyldig att göra det ska lämna en arbetsgivardeklaration, 26 kap. 2 och 3 §§ SFL.

En arbetsgivardeklaration ska för varje betalningsmottagare innehålla uppgift om bland annat den ersättning som utbetalaren ska göra skatteavdrag för, skatteavdragets belopp, den ersättning som utbetalaren ska betala arbetsgivaravgifter för och ersättning som är underlag för statlig ålderspensionsavgift, 26 kap 19 a § SFL.

Den som är skyldig att lämna uppgift om en viss betalningsmottagare i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denna som lämnas i arbetsgivardeklarationen, 34 kap. 3 a § första stycket SFL.

Om ersättningen avser utbetalning på grund av en pensionsförsäkring eller ett återköp av en sådan försäkring, ska uppgift på individnivå inte lämnas i arbetsgivardeklarationen, 26 kap. 19 a § sista stycket SFL.

Den som utger ersättning som inte ska redovisas på individnivå i en arbetsgivardeklaration utan på kontrolluppgift ska vid varje utbetalningstillfälle lämna mottagaren uppgift om skatteavdragets belopp till betalningsmottagaren. Skatteverket får besluta om undantag från skyldigheten att lämna uppgift om skatteavdragets belopp om avdraget är lika stort vid det närmast föregående utbetalningstillfälle, 10 kap. 19 § SFL.

Av prop. 1992/93:96 s. 33 framgår bland annat följande:

”Den som har rätt att betala ut allmän pension och andra lagfästa förmåner skall behöva lämna uppgift till mottagaren om storleken av det skatteavdrag som gjorts från annan pension eller livränta endast när skatteavdraget har förändrats. Detsamma gäller vid utbetalning av pension eller livränta från försäkringsföretag eller understödsförening.”

4 Bedömning

Den som är skyldig att redovisa en utbetalning på individnivå i en arbetsgivardeklaration ska senast den dag då arbetsgivardeklarationen ska ha kommit in till Skatteverket informera betalningsmottagaren om de uppgifter om denna som lämnas i en arbetsgivardeklaration, exempelvis genom att i lönebeskedet notera vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket. Den som gör en ändring av eller ett tillägg till uppgifterna om en viss betalningsmottagare ska senast den dag då uppgifterna lämnas till Skatteverket informera den som uppgifterna avser om de uppgifter om denna som lämnas till Skatteverket.

Eftersom uppgifterna som lämnas på individnivå i en arbetsgivardeklaration kommer att förtryckas i betalningsmottagarens inkomstdeklaration på samma sätt som uppgifter som lämnats i en kontrolluppgift, är det viktigt att betalningsmottagaren får kännedom om vilka uppgifter som lämnas till Skatteverket.

För de ersättningar som även fortsättningsvis ska redovisas på kontrolluppgift finns det möjlighet för utgivaren att begära beslut om undantag från skyldigheten att vid varje utbetalningstillfälle lämna uppgift om skatteavdragets belopp till mottagaren förutsatt att skatteavdragets belopp är lika stort som vid närmast föregående utbetalningstillfälle. Undantaget tillämpas på sådan utgivare som varje månad betalar ut lika stora belopp och gör lika stora skatteavdrag. Något motsvarande undantag finns inte i skatteförfarandelagen för dem som ska redovisa utgiven ersättning i en arbetsgivardeklaration på individnivå.

Skatteverket anser att även de som utger pension och andra liknande ersättningar som ska redovisas på individnivå i en arbetsgivardeklaration kan fullgöra sin informationsskyldighet gentemot betalningsmottagaren genom att informera om de kommande utbetalningarna och skatteavdragen vid ett tillfälle i samband med att den första utbetalningen för året görs. Detta gäller under förutsättning att den som utger ersättning har kännedom om årets kommande utbetalningar samt att skatteavdraget är lika stort vid varje utbetalningstillfälle.

Om det vid ett senare utbetalningstillfälle visar sig att utbetalat belopp eller skatteavdrag inte stämmer överens med den informationen som redan lämnats till betalningsmottagaren, ska utgivaren informera betalningsmottagaren om den nya uppgiften senast i samband med att den redovisas i arbetsgivardeklarationen.