Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2019-05-17

Dnr: 202 229676-19/111

Nytt: 2023-03-22

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2023-03-22, dnr 8-2281326.

1 Sammanfattning

En fertilitetsbehandling omfattas av undantaget från skatteplikt för sjukvård om den görs för att det finns en medicinsk diagnos som bekräftar infertilitet eller minskad fertilitet. Den medicinska diagnosen innebär att det finns ett medicinskt syfte med behandlingen.

Det finns ett medicinskt syfte med fertilitetsbehandlingen om kvinnan har en medicinsk diagnos som bekräftar infertilitet eller minskad fertilitet. Det kan avse en kvinna i en heterosexuell eller i en homosexuell relation eller en kvinna som är ensamstående.

Om mannen i en heterosexuell relation har en sådan bekräftad medicinsk diagnos har kvinnans fertilitetsbehandling ett terapeutiskt syfte. I sådant fall har fertilitetsbehandlingen ett medicinskt syfte sett till relationen.

2 Frågeställning

Ställningstagandet behandlar frågan om i vilken utsträckning fertilitetsbehandlingar utgör från skatteplikt undantagen sjukvård.

3 Gällande rätt m.m.

Omsättning av tjänster som utgör sjukvård är undantagen från skatteplikt. Med sjukvård förstås åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnsbörd om åtgärderna vidtas vid ett sjukhus eller någon annan inrättning som drivs av det allmänna eller inom enskild verksamhet, vid inrättningar för sluten vård, eller om åtgärderna annars vidtas av någon med särskild legitimation att utöva yrke inom sjukvården (3 kap. 4 och 5 §§ mervärdesskattelagen [1994:200], ML).

Medlemsstaterna ska undanta sjukhusvård och sjukvård samt transaktioner nära knutna till dessa, som utförs av offentligrättsliga organ eller under jämförbara sociala betingelser av sjukhus och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art (artikel 132.1 b i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, mervärdesskattedirektivet).

Medlemsstaterna ska undanta sjukvårdande behandling som ges av medicinska eller paramedicinska yrkesutövare såsom dessa definieras i medlemsstaten i fråga (artikel 132.1 c i mervärdesskattedirektivet).

Med sjukvård och sjukvårdande behandling menas medicinska åtgärder i syfte att ställa diagnos, ge vård och om möjligt bota sjukdomar eller komma till rätta med hälsoproblem. För att utgöra undantagen sjukvård eller sjukvårdande behandling ska syftet med de medicinska åtgärderna vara att skydda – inbegripet även bevara och återställa – hälsan hos människor (C-384/98 D punkten 18, C-212/01 Unterpertinger punkterna 39-41 och C-307/01 d’Ambrumenil punkterna 57-59).

De transaktioner som är undantagna från skatteplikt enligt artikel 132.1 b och c i mervärdesskattedirektivet kan även avse psykiska hälsoproblem. Den rent subjektiva uppfattning som en person som genomgår ett estetiskt ingrepp har om ingreppet är inte i sig avgörande vid bedömningen av om det finns ett terapeutiskt syfte med ingreppet. Eftersom denna bedömning är av medicinsk karaktär måste den grunda sig på medicinska överväganden gjorda av medicinskt kvalificerad personal (C-91/12, PFC Clinic, punkterna 33-35).

Begreppet sjukvårdande behandling omfattar den process som består i att i terapeutiskt syfte ta ut ledbroskceller från broskmaterial som hämtats från en människa och sedan odla dessa celler för att därefter återtransplantera dem. Den omständigheten att de framodlade cellerna transplanteras till den patient från vilken de tagits eller till en annan individ, saknar i princip betydelse för att en tjänst ska kvalificeras som sjukvårdande behandling (C-156/09, Verigen Transplantation Service International, punkterna 27 och 29).

EU:s mervärdesskattekommitté har nästan enhälligt kommit överens om att fertilitetsbehandling omfattas av undantaget i artikel 132.1 b och c mervärdesskattedirektivet när sådan behandling utförs för att övervinna infertilitet eller minskad fertilitet (bekräftad genom medicinsk diagnos av en läkare). Det saknar betydelse om det är kvinnan eller mannen i ett heterosexuellt par som lider av infertilitet eller minskad fertilitet. Undantaget gäller också fertilitetsbehandling som tillhandahålls enskilda kvinnor och kvinnor som lever i homosexuella par när det finns en sådan medicinsk diagnos som bekräftar infertilitet eller minskad fertilitet (Mervärdesskattekommitténs riktlinje från det 108:e mötet den 27-28 mars 2017, punkten 5.1).

4 Bedömning

Det är syftet med en behandling som avgör om behandlingen är sjukvård som kan vara undantagen från skatteplikt.

Skatteverket anser att en fertilitetsbehandling utgör sjukvård som är undantagen från skatteplikt om det finns en infertilitet eller minskad fertilitet som bekräftats genom en medicinsk diagnos. Den medicinska diagnosen innebär att det finns ett medicinskt syfte med behandlingen. Om det saknas en sådan medicinsk diagnos utgör fertilitetsbehandlingen inte sådan sjukvård som omfattas av undantaget från skatteplikt.

Den medicinska diagnosen ska göras av en medicinskt utbildad person inom ramen för sin legitimation. Fertilitetsbehandlingen är undantagen från skatteplikt under förutsättning att den vidtas vid en sådan inrättning eller av en sådan medicinskt utbildad person som anges i bestämmelsen i ML.

Det finns ett medicinskt syfte med fertilitetsbehandlingen om kvinnan har en medicinsk diagnos som bekräftar infertilitet eller minskad fertilitet. Det kan avse en kvinna i en heterosexuell eller i en homosexuell relation eller en kvinna som är ensamstående.

Om det finns en sådan medicinskt bekräftad infertilitet eller minskad fertilitet hos mannen i en heterosexuell relation innebär kvinnans fertilitetsbehandling att den görs i terapeutiskt syfte. I sådant fall har fertilitetsbehandlingen ett medicinskt syfte sett till relationen.

Olika tillhandahållanden som är nödvändiga och görs i samband med fertilitetsbehandlingen t.ex. fertilitetsutredning ska anses som en del i tillhandahållandet av fertilitetsbehandlingen och omfattas därför av undantaget från skatteplikt för sjukvård.