Områden: Mervärdesskatt

Dnr: 202 501190-19/111

Nytt: 2021-03-12

Genom domar från Högsta förvaltningsdomstolen den 4 februari 2021, mål nummer 6470-19 och 6471-19, är denna rättsfallskommentar inte längre aktuell. Den ersätts av rättsfallskommentaren dnr 8-806485.

Sammanfattning

Skatterättsnämnden har bl.a. prövat hur medlemskap som ger kunder tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser tillsammans med vissa tjänster ska bedömas i mervärdesskattehänseende. Nämndens besked innebär att ett sådant medlemskap ska ses som ett enda sammansatt tillhandahållande som är undantaget från skatteplikt. Kunderna tillhandahålls huvudsakligen tillgång till lokal och de övriga tjänsterna får därför anses underordnade det tillhandahållandet.

Skatteverket delar Skatterättsnämndens bedömning. Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet i fråga om dessa medlemskap och begärt att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Referat

Förhandsbeskedet rör den mervärdesskatterättsliga bedömningen av ett bolags tillhandahållanden av medlemskap som under en tolvmånadersperiod med tre månaders uppsägningstid ger kunder tillgång till arbetsplatser i en aktivitetsbaserad kontorsmiljö tillsammans med vissa tjänster. Kunderna har inte exklusiv förfoganderätt till någon arbetsplats. Bolaget som ansökte om förhandsbesked ville veta om tillhandahållandena inom ramen för de olika slagen av medlemskap skulle anses som ett enda sammansatt tillhandahållande eller som flera separata tillhandahållanden. Om det skulle anses vara fråga om ett enda sammansatt tillhandahållande ville bolaget få svar på om omsättning av ett sådant tillhandahållande är skattepliktigt eller undantaget från skatteplikt.

Skatterättsnämnden framförde att det ekonomiska syftet med de olika medlemskapen är att tillhandahålla kunderna såväl aktivitetsbaserade som flexibla arbetsplatser. Kunderna bedömdes efterfråga tillhandahållandet som en helhet som det därför skulle vara konstlat att dela upp. I fråga om vilken mervärdesskatterättslig karaktär detta sammansatta tillhandahållande skulle anses ha uttalade Skatterättsnämnden att kunderna främst får en sådan rätt att använda lokalen som i EU-praxis definieras som uthyrning av fast egendom. Att lokalen används gemensamt med andra kunder ändrar inte den bedömningen. Skatterättsnämnden bedömde att det som kunderna först och främst efterfrågar är den flexibla tillgången till arbetsplats, d.v.s. tillgång till lokal. De övriga tjänster som kunderna erbjuds inom ramen för de olika medlemskapen är i stället underordnade tjänster som är nödvändiga för att kunderna ska kunna nyttja lokalerna som tänkt. Ett medlemskap av detta slag är därför att se som ett sammansatt tillhandahållande som i sin helhet är undantaget från skatteplikt eftersom det avser upplåtelse av fastighet.

Förhandsbeskedet rör också ett annat slag av medlemskap som bl.a. innebär att en kund får lösa ett s.k. dagpass varje gång kunden vill nyttja bolagets tjänster. Skatterättsnämnden bedömde att omsättning av detta slag av medlemskap inte i sig ger tillträde till lokal och därför är en skattepliktig transaktion.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket instämmer i Skatterättsnämndens bedömning. Verket har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen och begärt att Högsta förvaltningsdomstolen ska fastställa förhandsbeskedet i fråga om de olika medlemskap som ger kunder tillgång till aktivitetsbaserade arbetsplatser. Denna fråga har enligt Skatteverkets uppfattning en mer allmän betydelse när det gäller hur sammansatta tillhandahållanden där både tillgång till lokal för längre tid och andra varor eller tjänster ingår ska hanteras i mervärdesskattehänseende. Skatteverket anser att det finns behov av ett vägledande avgörande eftersom det blir allt vanligare att lokaler upplåts tillsammans med varor och tjänster i olika situationer.

En bedömning av den mervärdesskatterättsliga karaktären måste göras i varje enskilt fall. Enligt verkets uppfattning är dock tillgång till lokal för längre tid ett tillhandahållande som i de flesta fall är av så stor vikt att undantaget från skatteplikt enligt 3 kap. 2 § ML inte kan underordnas andra skattepliktiga delar i ett sammansatt tillhandahållande.

Referenser

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 12 november 2019, dnr 16-19/I