Områden: Andra skatter & avgifter, Skattetillägg & andra sanktionsavgifter (Kontrollavgift)

Dnr: 8-65845

1 Sammanfattning

Om ett företags försäljning som betalats med Swish registrerats i ett kassaregister som något annat betalningsmedel än Swish saknas det grund för att ta ut en kontrollavgift. Någon kontrollavgift ska därför inte tas ut om den som är skyldig att använda ett kassaregister registrerat en swishbetalning som ett annat betalningsmedel än Swish.

2 Frågeställning

Finns det grund för att ta ut en kontrollavgift när en swishbetalning registrerats i kassaregistret som ett annat betalningsmedel än Swish.

3 Gällande rätt m.m.

Den som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort är skyldig att använda kassaregister (39 kap. 4 § SFL). All försäljning och annan löpande användning av kassaregister ska registreras i kassaregistret och vid varje försäljning ska ett av kassaregistret framställt kvitto tas fram och erbjudas kunden (39 kap. 7 § SFL).

Av Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister (SKVFS 2014:10) framgår att om fel betalningsmedel angetts på ett kassakvitto ska detta rättas genom ett returkvitto och ett kvitto ska tas fram med uppgift om rätt betalningsmedel (4 kap. 4 §). I Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister (SKVFS 2014:9) sägs bl.a. att ett kassakvitto respektive en Z-dagrapport ska innehålla uppgifter om betalningsmedel respektive försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel (7 kap. 1 och 3 §§). Med betalningsmedel avses i föreskrifterna kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande (2 kap. 2 § SKVFS 2014:9 och 2 kap. 1 § SKVFS 2014:10).

En kontrollavgift ska tas ut om Skatteverket vid tillsyn eller kontrollbesök finner att den som är skyldig att använda kassaregister inte fullgör denna skyldighet (50 kap. 1 § 1. SFL). Skatteverket ska besluta om hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften om det är oskäligt att ta ut avgiften med fullt belopp (51 kap. 1 § första stycket SFL).

4 Bedömning

En kontrollavgift ska tas ut när den som är skyldig att använda kassaregister inte fullgjort denna skyldighet. För att Skatteverket ska kunna hävda att registreringsskyldigheten inte fullgjorts måste det tydligt framgå hur skyldigheten ska fullgöras. En registrering i kassaregistret av en swishbetalning som ett annat betalningsmedel än Swish utgör således grund för att ta ut en kontrollavgift endast om det av bestämmelserna om kassaregister framgår hur en sådan betalning ska registreras.

Av 39 kap. 7 § SFL framgår att all försäljning ska registreras i ett kassaregister. Hur registreringen ska ske i kassaregistret framgår dock inte av SFL eller dess förarbeten. Detaljbestämmelser om registreringsskyldigheten finns i stället i Skatteverkets föreskrifter om krav på (SKVFS 2014:9) och användning av (SKVFS 2014:10) kassaregister.

I föreskrifterna sägs bl.a. att med betalningsmedel avses kontanter, kontokort, kreditkort, presentkort, måltidskuponger och liknande. Det sägs inte uttryckligen att det betalningsmedel som använts vid försäljningen ska registreras. Indirekt framgår det dock av föreskrifterna att en sådan registrering ska ske genom att dessa föreskriver att om fel betalningsmedel angetts på ett kassakvitto ska detta rättas genom ett returkvitto och ett kvitto ska tas fram med uppgift om rätt betalningsmedel. Vidare framgår det att ett kassakvitto respektive en Z-dagrapport ska innehålla uppgifter om betalningsmedel respektive försäljningssumman fördelad på olika betalningsmedel.

Skyldigheten att registrera en försäljning i ett kassaregister följer av SFL. Av Skatteverkets föreskrifter följer vidare en skyldighet att registrera använt betalningsmedel. Detta innebär dock inte nödvändigtvis att skyldigheten att använda kassaregister inte fullgjorts om en swishbetalning har registrerats som ett annat betalningsmedel än Swish. Det kan av föreskrifterna inte anses klart framgå till vilket slag av betalningsmedel en swishbetalning ska hänföras eller hur en sådan betalning ska registreras i kassaregistret. Det går därför inte att säga att en sådan registrering är felaktig och att skyldigheten att använda ett kassaregister därigenom inte fullgjorts.

Någon grund för att ta ut kontrollavgift föreligger därmed inte när en swishbetalning registrerats i kassaregistret, men betalningen registrerats som ett annat betalningsmedel än Swish.