Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet, Pensioner)

Datum: 2020-06-15

Dnr: 8-319756

Ovannämnda ställningstagande som publicerades den 30 mars 2009 upphävs från och med den 15 juni 2020.

Det upphävda ställningstagandet behandlar frågan om flyttregeln i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskattelagen (1999:1229) inte enbart omfattar överföring av hela värdet i en enda pensionsförsäkring till en nytecknad mottagande pensionsförsäkring utan även överföring av hela värdet i två eller flera pensionsförsäkringar till en nytecknad mottagande pensions­försäkring. Enligt ställningstagandet får hela värdet i två eller flera pensionsförsäkringar med samma försäkringstagare och försäkrad flyttas till en enda nytecknad pensionsförsäkring med samma person som försäkrad och som försäkringstagaren till de ursprungliga försäkringarna tecknar i samband med överföringen av de värden som finns i dessa försäkringar.

Från och med den 1 januari 2020 har flyttregeln i 58 kap. 18 § tredje stycket inkomstskatte­lagen ändrats. Den nya lydelsen av flyttregeln innebär att det möjligt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring till en befintlig pensionsförsäkring. Kravet på att den mottagande försäkringen måste vara ny­tecknad har alltså tagits bort och av den nya lydelsen framgår uttryckligen att hela värdet i en eller flera pensionsförsäkring kan föras över direkt till en annan pensionsförsäkring om övriga villkor är uppfyllda.

Skatteverket anser att den ändrade lydelsen innebär att det upphävda ställningstagandet inte längre behövs.