Områden: Inkomstskatt (Tjänst)

Datum: 2020-02-06

Dnr: 8-483012

Sammanfattning

Skatteverket upphäver ställningstagandet ”Montörregeln och kalenderår”, dnr 131 457248-10/111. Ställningstagandet behandlar den situationen att den s.k. montörregeln i artikel 15 punkt 2 i ett skatteavtal använder sig av uttrycket ”kalenderår” i stället för ”tolvmånaders-period” som i OECD:s modellavtal.

Enligt det upphävda ställningstagandet ska samtliga dagar av vistelse i källstaten under kalenderåret, oavsett hemvistland, räknas med vid bedömningen av om antalet dagar av vistelse i källstaten uppgår till 183 dagar under kalenderåret.

Skatteverket har vid en förnyad prövning funnit att övervägande skäl talar för att det vid beräkningen av antalet dagar i källstaten under kalenderåret bara ska medräknas dagar då den skattskyldige haft hemvist i den andra avtalsslutande staten. Beräkningen ska alltså göras på samma sätt som anges i punkt 5.1 av kommentaren till artikel 15 i OECD:s modellavtal och detta oavsett att artikeln i modellavtalet talar om ”tolvmånadersperiod” och inte om ”kalenderår”.

I den mån detta ställningstagande innebär en ändring för den skattskyldiga jämfört med tidigare har Skatteverket inte för avsikt att på eget initiativ ompröva tidigare inkomstår.