Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2020-10-26

Dnr: 8-528796

Nytt: 2021-12-10

Detta ställningstagande ska inte längre tillämpas. Det ersätts av Skatteverkets ställningstagande 2021-12-10, dnr. 8-1355876.

1 Sammanfattning

Försäljning av en vara i Sverige till en besökare från ett land utanför EU kan under vissa förutsättningar i efterhand anses som en omsättning utomlands (export). Bland annat krävs att säljaren kan visa att köparen har tagit med sig varan vid en resa ut ur EU inom en viss tidsfrist.

Skatteverket anser att en försäljning av en vara inte kan anses som en omsättning utomlands i efterhand om konsumtion av varan till någon del äger rum inom EU. Om konsumtion påbörjas inom EU ska försäljningen därför förbli beskattad i Sverige även om varan därefter tas med av köparen vid en resa ut ur EU.

Skatteverket anser dock att försäljning av ett transportmedel kan anses som en omsättning utomlands i efterhand även om köparen använder transportmedlet inom EU för att genomföra resan ut ur EU.

Om köparen tar med varan i sitt personliga bagage vid en resa ut ur EU från Sverige, utförs exportkontrollen av en godkänd intygsgivare eller av Tullverket. Köparen ska vid en sådan kontroll göra sannolikt att varan inte har använts efter inköpet. Köparen ska därför visa upp varan i det skick den hade när den köptes. Ett exportintyg får inte utfärdas om varan har använts efter inköpet.

2 Frågeställning

Skatteverket har fått en fråga om en försäljning av en vara i Sverige till en besökare från ett land utanför EU i efterhand kan anses som en omsättning utomlands om varan efter försäljningen används inom EU. Skatteverket har även fått frågan om en godkänd intygsgivare får utfärda ett exportintyg om det vid exportkontrollen framkommer att den inköpta varan har använts efter inköpet och innan den tas med vid en resa ut ur EU.

Detta ställningstagande berör inte de särskilda bestämmelser som gäller vid försäljning av en vara till fysiska personer som är bosatta eller stadigvarande vistas i Norge eller på Åland och som för in varan till Norge eller till Åland.

3 Gällande rätt m.m.

En omsättning av en vara anses som en omsättning utomlands, om varan levereras här i landet till en fysisk person som är bosatt eller stadigvarande vistas i ett annat land än ett EU-land, under förutsättning att ersättningen utgör minst 200 kronor, och säljaren kan visa att köparen har medfört varan vid resa till en plats utanför EU före utgången av tredje månaden efter den månad under vilken leveransen av varan gjordes (5 kap. 3 a § första stycket 8 mervärdesskattelagen [1994:200], ML, jämför artikel 146.1 b och artikel 147 i rådets direktiv om ett gemensamt system för mervärdesskatt 2006/112/EU, mervärdesskattedirektivet).

Vid tillämpningen av 5 kap. 3 a § första stycket 8 ML ska säljaren, i de fall det är fråga om varor som ska medföras av köparen i hans personliga bagage, ha ett intyg som är utfärdat av en intygsgivare som är godkänd av Skatteverket och som visar att köparen har medfört varorna till en plats utanför EU (exportintyg), eller en faktura eller en motsvarande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EU för att medföras till en plats utanför EU. Säljaren ska ha handlingen i sina räkenskaper. Vid försäljning i transithall på flygplats, eller om det av annan anledning finns särskilda skäl kan säljaren anses ha fullgjort sin skyldighet utan sådana handlingar (14 § mervärdesskatteförordningen [1994:223], jämför artikel 147 i mervärdesskattedirektivet).

Export utgör ett undantag från skatt som ska tolkas restriktivt eftersom de utgör undantag från den allmänna princip enligt vilken mervärdesskatt ska betalas för alla varor och tjänster som en beskattningsbar person tillhandahåller mot ersättning. Bestämmelserna om undantag för mervärdesskatt vid export utanför unionen, liknande transaktioner och internationella transporter syftar till att iaktta principen om att de aktuella varorna och tjänsterna ska beskattas på destinationsorten. Export och liknade transaktioner ska alltså undantas från mervärdesskatt så att transaktionen inte beskattas någon annanstans än på den plats där varorna konsumeras (C-288/16 ”L.Č.” IK punkterna 18 och 22).

4 Bedömning

Försäljning av en vara i Sverige till en besökare från ett land utanför EU kan under vissa förutsättningar i efterhand anses som en omsättning utomlands (export). Bland annat krävs att säljaren kan visa att köparen har tagit med sig varan vid en resa ut ur EU inom en viss tidsfrist.

Bestämmelsen om export ska tolkas restriktivt. Syftet med bestämmelsen är att undanta försäljning av en vara från beskattning så att varan inte beskattas någon annanstans än på den plats utanför EU där konsumtionen av den sålda varan ska äga rum, såsom en omsättning utomlands. Enligt Skatteverket skulle det strida mot syftet med bestämmelsen att undanta en försäljning av en vara från beskattning i efterhand om konsumtion av varan till någon del äger rum inom EU. Om konsumtion påbörjas inom EU ska försäljningen därför förbli beskattad i Sverige även om varan därefter tas med av köparen vid en resa ut ur EU.

Skatteverket anser dock att försäljning av ett transportmedel kan anses som en omsättning utomlands i efterhand även om köparen använder transportmedlet inom EU för att genomföra resan ut ur EU.

När den sålda varan ska tas med vid en resa ut ur EU i köparens personliga bagage är det reglerat vilken dokumentation säljaren ska ha i sina räkenskaper. Säljaren ska normalt ha ett exportintyg utfärdat av en godkänd intygsgivare eller en faktura eller liknande handling påstämplad av det tullkontor där varan lämnade EU för att tas med till en plats utanför EU. Om säljaren har sådan dokumentation ska det antas att varan inte har använts inom EU efter försäljningen.

För att säljaren ska kunna få en sådan dokumentation måste köparen normalt visa upp varan för exportkontroll i direkt anslutning till att denne ska ta med varan vid en resa ut ur EU.

Om köparen tar med varan i sitt personliga bagage vid en resa ut ur EU från Sverige utförs exportkontrollen av en godkänd intygsgivare eller av Tullverket. Köparen ska vid en sådan kontroll göra sannolikt att varan inte har använts efter inköpet. Köparen ska alltså visa upp varan i det skick den hade när den köptes. Ett exportintyg får inte utfärdas om varan har använts efter inköpet.