Områden: Inkomstskatt

Datum: 2021-01-27

Dnr: 8-721925

Nytt: 2023-12-12

Från och med den 1 januari 2023 är avdraget för installation av solceller höjt från 15 till 20 procent.

1 Sammanfattning

En utförare kan begära utbetalning från Skatteverket först efter det att en installation av grön teknik har utförts och betalts. Om köparen av installationen har gjort en förskottsbetalning kan utbetalning inte medges förrän arbetet har färdigställts och slutbetalats. Om förskottet betalats år 1 måste installationen vara färdigställd samt slutbetald år 1 och utföraren ansökt om utbetalning senast den 31 januari år 2 för att skattereduktion ska kunna medges på det belopp som betalats i förskott.

Installationskostnaden är kostnaden för arbete inklusive det material som installerats. Kostnad för material kan enbart ingå i underlaget för skattereduktion för installation av grön teknik om utföraren debiterar denna kostnad tillsammans med kostnaden för arbetet med installationen. Kostnad för inköp av material som inte tillhandahålls av den som utför installationen ger inte rätt till skattereduktion och följaktligen inte heller rätt till utbetalning från Skatteverket.

2 Frågeställning

Fråga har uppkommit om skattereduktion kan medges för förskottsbetalning av installation av grön teknik. Fråga har även uppkommit om köp av material som sker utan avtal om installation ger rätt till skattereduktion för installation av grön teknik.

3 Gällande rätt m.m.

Rätt till skattereduktion för installation av grön teknik har den som under någon del av beskattningsåret varit obegränsat skattskyldig och vid årets utgång har fyllt 18 år och har haft utgifter för utförd installation av grön teknik. Utgifterna för installation av grön teknik utgörs av det debiterade beloppet för arbete och material inklusive mervärdesskatt, 67 kap. 36 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

En begäran om skattereduktion för installation av grön teknik ska göras i inkomstdeklarationen för det beskattningsår då utgifter för installation av grön teknik har betalats, 67 kap. 37 § IL.

Med installation av grön teknik avses installation av nätanslutet solcellssystem, installation av system för lagring av egenproducerad elenergi samt installation av laddningspunkt till elfordon, 67 kap. 38 § IL.

För rätt till skattereduktion krävs att den som utför installationen av grön teknik är godkänd för F-skatt när avtalet om installationen träffas eller när ersättningen betalas ut, 67 kap. 43 § IL.

Den sammanlagda skattereduktionen får uppgå till högst 50 000 kronor för ett beskattningsår, 67 kap. 45 § IL.

Om den som har rätt till skattereduktion för installation av grön teknik (köparen) inte har betalat hela utgiften för installationen får utföraren begära utbetalning från Skatteverket, 6 § lagen (2020:1066) om förfarandet vid skattereduktion för installation av grön teknik, GRÖNFL.

Utbetalningen får högst uppgå till tre sjuttondelar av det belopp som köparen har betalat om utbetalningen avser solceller (vilket motsvarar 15 % av underlaget), och till samma belopp som köparen har betalat om utbetalningen avser laddningspunkt (vilket motsvarar 50 % av underlaget), 7 § GRÖNFL.

Utbetalning får begäras efter det att installationen av grön teknik har utförts och betalats. Begäran ska lämnas elektroniskt och ska ha kommit in till Skatteverket senast den 31 januari året efter det beskattningsår då arbetet betalades, 8 § GRÖNFL.

Av prop. 2020/21:1 s. 292 framgår bland annat följande:

”Att subventionen är riktad mot arbete och material innebär att dessa kostnader måste särskiljas från eventuella övriga kostnader som t.ex. kostnader för utrustning och resor, oavsett om arbetet utförs till fast pris eller på löpande räkning. Med kostnader för arbete och material avses de av utföraren debiterade kostnaderna för arbetet och materialet, inklusive mervärdesskatt. I kostnaden ingår således också utförarens vinstpålägg.”

På s. 298 samma proposition anges följande:

”Köpare och utförare kan komma överens om att betalning av arbets- och materialkostnader inklusive mervärdesskatt endast ska göras med 85 procent för installation av solceller och med 50 procent för installation av system för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter. Det är givetvis även möjligt att betala mer. Det kan framför allt aktualiseras om köparen inte har tillräckligt med utrymme för skattereduktion för att täcka upp för hela mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för arbete och material och de minst 85 respektive 50 procent av ersättningen som köparen behöver betala själv. En sådan situation kan t.ex. uppkomma om den enskilde har låg skatt som inte räcker för full skattereduktion eller om den debiterade ersättningen för installation av grön teknik är så hög att maximal skattereduktion understiger 15 respektive 50 procent av dessa kostnader.”

4 Bedömning

4.1 Förskottsbetalning

För att en utförare av installation av grön teknik ska kunna få en utbetalning från Skatteverket krävs det att den aktuella installationen är utförd och betalad.

GRÖNFL innehåller inte några särskilda regler vad gäller delbetalningar eller förskottsbetalningar men däremot är det ett krav att installationen av grön teknik ska ha utförts och betalats innan en utbetalning kan göras. Skatteverket kan därför inte göra någon utbetalning till utföraren förrän hela installationen är utförd och köparen har betalat sin del av kostnaden.

Om köparen betalar en del av kostnaden för installationen innan den är utförd är detta att jämställa med en förskottsbetalning. En förskottsbetalning kan ingå i underlaget för rätt till utbetalning och skattereduktion förutsatt att utföraren färdigställt installationen samma år som förskottsbetalningen gjorts och köparen därefter betalat det resterande beloppet samma år. Om installationen inte färdigställs och slutbetalas inom denna tidsperiod kan utbetalningen och därmed skattereduktion inte medges för den del av kostnaden för installationen som betalats i förskott.

Exempel 1 – förskott under samma år

Inger beställer en installation av solceller. Det avtalade fasta priset för installationen är 100 000 kr. Den inte skattereduktionsgrundande delen för installationen är 3 000 kr, som avser resekostnad. Resterande del av det avtalade priset om 97 000 kr ingår i underlaget för skattereduktion. Skattereduktion beräknas till 14 550 kr (15 % av 97 000 kr). Inger betalar 20 000 kr i förskott för installationen i september år 1. Installationen är färdigställd i oktober år 1 och Inger betalar därefter resterande del av fakturabeloppet i november år 1, med avdrag för skattereduktionen, med 65 450 kr (80 000 kr – 14 550 kr). Efter det att Inger betalat sin del av fakturan i november år 1 kan utföraren ansöka om utbetalning av resterande belopp om 14 550 kr senast den 31 januari år 2. Ingers slutliga skattereduktion om 14 550 kr kommer att redovisas i inkomstdeklarationen för år 1.

Exempel 2 – förskott över ett årsskifte

Ivar beställer en installation av solceller. Det avtalade fasta priset för installationen är 100 000 kr. Den inte skattereduktionsgrundande delen för installationen är 3 000 kr. Resterande del av det avtalade priset om 97 000 kr ingår i underlaget för skattereduktion. Skattereduktion beräknas till 14 550 kr (15 % av 97 000 kr). Ivar betalar 20 000 kr i förskott för installationen i november år 1. Installationen är färdigställd i februari år 2 och Ivar betalar därefter resterande del av fakturabeloppet i februari år 2, med avdrag för skattereduktion, med 65 450 kr (80 000 kr – 14 550 kr). Eftersom en del av fakturan betalades i förskott året innan installationen färdigställdes kan detta belopp inte ingå i underlaget för skattereduktion. Ivar har betalat 65 450 kr för installationen år 2. Eftersom beloppet om 20 000 kr inte kan räknas med har Ivar rätt till skattereduktion beräknat på beloppet 65 450 kr. Utföraren kan begära utbetalning med 11 550 kr (65 450 x 3/17) år 2, dvs. motsvarande 15 % av 77 000 kr (97 000 – 20 000 kr). Ivars slutliga skattereduktion om 11 550 kr kommer att redovisas i inkomstdeklarationen för år 2.

I och med att betalningarna för installationen inte gjordes under samma år som den färdigställdes kan skattereduktion således inte medges för hela kostnaden.

4.2 Köp av material

Det är arbetet med installationen av grön teknik som ger rätt till skattereduktion. Om den som utför installationen av grön teknik i samband med installationen tillhandahåller material ingår kostnaden för material i underlaget för köparens skattereduktion och rätten till utbetalning till utföraren. I de fall köparen av installationen köper materialet av någon annan än den som utför installationen kan skattereduktion inte medges för materialkostnaden. En säljare som enbart tillhandahåller material kan således inte anses som en sådan utförare som kan begära utbetalning från Skatteverket, jfr 6 § GRÖNFL och 67 kap. 43 § IL. Däremot kan arbetskostnaden för installation av material som köparen själv köpt ligga till grund för skattereduktion.