Områden: Punktskatter och trafikskatter (Trängselskatt)

Datum: 2021-01-29

Dnr: 8-719337

1 Sammanfattning

Skatteverket anser att det finns skäl för befrielse från tilläggsavgift, när det är visat att problem hos en betalningsförmedlare medfört att en gjord betalning av trängselskatt inte nått Transportstyrelsen i tid.

2 Frågeställning

Om problem hos en betalningsförmedlare medför att en betalning av trängselskatt inte överförs till Transportstyrelsens särskilda konto för trängselskatt i tid, finns då skäl för befrielse från tilläggsavgift enligt 18 § lagen (2004:629) om trängselskatt, LTS?

Med betalningsförmedlare avses i detta ställningstagande bank, bankgirocentral eller liknande. Dock inte betalningsförmedlare enligt 4 § 3 p. lag (2013:1164) om elektroniska vägtullsystem.

3 Gällande rätt m.m.

Om trängselskatt inte betalas inom den tid som anges i 12 §, 15 § andra stycket eller 15 a § andra stycket LTS, ska en särskild avgift (tilläggsavgift) påföras den skattskyldige med 500 kronor. Tilläggsavgift får påföras en skattskyldig högst en gång per bil och kalendermånad (14 § första stycket LTS).

Beskattningsmyndigheten får, självmant eller efter ansökan av den skattskyldige, besluta att trängselskatt eller tilläggsavgift helt eller delvis inte ska tas ut, eller ska återbetalas, om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut skatten eller avgiften (18 § LTS).

Möjligheten att befria bilens ägare från skatt eller avgift, alternativt att återbetala redan betalt belopp, bör dock användas restriktivt och främst i situationer där bilens ägare blivit betalningsskyldig utan egen förskyllan och rimligen inte kunnat förhindra att skattskyldighet uppstått (prop. 2003/04:145 s. 112).

Trängselskatt och tilläggsavgift ska således inte tas ut om det skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut sådan skatt eller avgift. Som uppenbart oskäligt kan anses att den skattskyldige med hjälp av t.ex. en polisanmälan kan visa att bilen vid skattskyldighetens inträde var frånhänd honom eller henne genom brott. Det kan också anses som uppenbart oskäligt om den skattskyldige på grund av avspärrningar eller liknande blivit tvingad att passera en sådan betalstation som anges i bilagan till LTS (prop. 2003/04:145 s. 112f).

4 Bedömning

Uppräkningen i förarbetena av omständigheter som kan medföra befrielse är inte uttömmande och det bör därför kunna uppstå situationer där det är uppenbart oskäligt att ta ut en tilläggsavgift även om trängselskatten i sig är korrekt påförd.

Skatteverket anser att det finns skäl för befrielse från tilläggsavgift om den uteblivna betalningen inte beror på den skattskyldiges agerande och hen rimligen inte kunnat göra något för att förhindra den uteblivna betalningen. Befrielse från tilläggsavgift ska därför medges om följande två förutsättningar är uppfyllda:

  • Pengar för betalning av den aktuella trängselskatten har dragits senast på förfallodagen från den skattskyldiges konto, och
  • det är visat att den skattskyldiges betalningsförmedlare på grund av datorhaveri eller andra jämförbara omständigheter inte klarat att överföra betalningen till Transportstyrelsens konto för trängselskatt i rätt tid.