Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2021-06-29

Dnr: 8-1068987

1 Sammanfattning

Ersättningar som betalas ut till en anställd i samband med att dennes anställning avslutas, ska behandlas som huvudinkomst till och med den månad då den sista regelbundna löneutbetalningen görs. Om slutreglering av ersättningarna till den anställda görs senast månaden efter den månad då den sista regelbundna lönen betalas ut, anser Skatteverket att även sådan ersättning bör räknas som huvudinkomst.

Detta innebär att skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på den sista löneutbetalningen och enligt engångstabell på engångsbelopp som betalas ut samma månad som lönen samt på den slutreglering som sker månaden efter.

Ersättningar som betalas ut efter den månad då den sista regelbundna lönen betalas ut, och som inte heller utgör slutreglering i månaden efter, ska behandlas som sidoinkomst för mottagaren. Skatteavdrag på sådan ersättning ska därför göras med 30 procent.

2 Frågeställning

Skatteavdrag på huvudinkomst ska göras enligt allmän tabell på den regelbundna ersättningen och enligt engångstabell på engångsbelopp. På inkomst som inte är huvudinkomst (sidoinkomst) ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget.

Fråga har uppkommit om hur skatteavdraget ska beräknas på ersättningar som betalas ut i samband med att en anställning avslutas. I detta ställningstagande förtydligas hur Skatteverket anser att reglerna om skatteavdrag ska tillämpas på sådana ersättningar.

3 Gällande rätt m.m.

Preliminär skatt ska betalas för beskattningsåret med belopp som så nära som möjligt kan antas motsvara den slutliga skatten för samma år, se 8 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL. Den preliminära skatten ska för den som har A-skatt betalas genom skatteavdrag, se 8 kap. 2 § SFL.

Skatteavdrag ska göras enligt en allmän skattetabell i fråga om sådan ersättning som är mottagarens huvudinkomst. Om ersättningen inte är regelbunden, ska skatteavdrag göras enligt en särskild skattetabell för engångsbelopp, se 11 kap. 17 § SFL.

Från ersättning för arbete som betalas ut till en fysisk person ska skatteavdrag göras med 30 procent av underlaget om ersättningen inte är mottagarens huvudinkomst, se 11 kap. 20 § 1 SFL.

Med regelbunden ersättning avses sådan ersättning för arbete som gäller en bestämd tidsperiod och som betalas ut till en fysisk person vid regelbundet återkommande tillfällen, se 11 kap. 2 § SFL.

Med huvudinkomst avses sådan regelbunden ersättning till en fysisk person som utgör dennes huvudsakliga ersättning för arbete. Detsamma gäller ersättning som inte är regelbunden men som betalas ut tillsammans med huvudinkomsten, se 11 kap. 3 § SFL.

De allmänna skattetabellerna ska ange skatteavdraget på olika inkomstbelopp beräknade för en månad eller kortare tid, se 12 kap. 2 § SFL.

De särskilda skattetabellerna för engångsbelopp ska för olika årsinkomster ange det skatteavdrag som ska göras från ett visst engångsbelopp uttryckt i procent, se 12 kap. 6 § SFL.

4 Bedömning

Vilket skatteavdrag som ska göras på en viss ersättning är beroende av om ersättningen utgör huvudinkomst eller sidoinkomst för mottagaren. På huvudinkomst ska skatteavdrag göras enligt tabell, dvs. enligt allmän tabell på regelbunden ersättning och enligt engångstabell på engångsbelopp. På sidoinkomst ska skatteavdrag istället göras med 30 procent av underlaget.

Med huvudinkomst avses regelbunden ersättning (till exempel lön) som är mottagarens huvudsakliga ersättning för arbete. Om en person har lön från flera arbetsgivare kommer personens huvudinkomst från den arbetsgivare som normalt betalar ut den högsta lönen.

Som huvudinkomst räknas också ersättningar som inte är regelbundna (engångsbelopp) men som betalas ut tillsammans med den regelbundna ersättningen, se 11 kap. 3 § SFL. Med engångsbelopp avses exempelvis semesterersättning, retroaktiv lön och tantiem. Även förmåner som inte ges ut regelbundet, exempelvis skattepliktig förmån av personaloption, utgör engångsbelopp.

Det är Skatteverkets uppfattning att engångsbelopp som betalas eller ges ut samma månad som en regelbunden ersättning ska anses vara betalad tillsammans med huvudinkomsten i den mening som avses i 11 kap. 3 § SFL. På sådana engångsbelopp ska således engångstabell tillämpas.

Skatteverket anser att ersättningar som betalas ut i samband med att en anställning avslutas, fortsatt ska behandlas som huvudinkomst till och med den månad då den sista regelbundna löneutbetalningen görs. Skatteavdrag ska därför göras enligt allmän tabell på den sista löneutbetalningen och enligt engångstabell på engångsbelopp som betalas ut samma månad som lönen.

Det är vidare vanligt förekommande att en slutreglering sker månaden efter den månad då en anställning avslutas. Slutregleringen utgör en avstämning av innestående belopp från anställningen och kan innefatta exempelvis semesterersättning, övertid samt avdrag för belopp som ska återbetalas till arbetsgivaren.

Det är Skatteverkets uppfattning att även sådan ersättning bör räknas som huvudinkomst, under förutsättning att slutregleringen sker senast månaden efter att anställningen avslutas. På sådan slutreglering ska således skatteavdrag göras enligt engångstabell.

Ersättningar som betalas ut efter den månad då den sista regelbundna lönen betalas ut, och som inte heller utgör slutreglering i månaden efter, ska behandlas som sidoinkomst för mottagaren. Skatteavdrag på sådan ersättning ska därför göras med 30 procent.

Exempel 1:

En anställd arbetar sin sista dag den 15 juni. Den anställda erhåller sin lön under intjänandemånaden. Den 25 juni får den anställda sin lön för juni månad. Lönen räknas som huvudinkomst som är regelbunden och skatteavdrag ska därför göras enligt allmän tabell. Den 25 juli får den anställda en slutreglering som består av semesterersättning. Även denna ersättning bör räknas som huvudinkomst och skatteavdrag göras enligt engångstabell. Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.

Exempel 2:

En anställd arbetar sin sista dag den 15 juni. Den anställda har s.k. efterskottslön och erhåller sin lön månaden efter intjänandemånaden. Den 25 juni får den anställda sin lön för maj månad. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen. Den 25 juli får den anställda sin lön för juni månad och en slutreglering som består av semesterersättning. Skatteavdrag ska göras enligt allmän tabell på lönen och enligt engångstabell på slutregleringen. Om ytterligare ersättning betalas ut i augusti eller senare, ska skatteavdrag göras med 30 procent.