Områden: Inkomstskatt (Kapital)

Datum: 2021-12-14

Dnr: 8-1369233

1 Sammanfattning

Staking av ether i Ethereum 2.0 kan jämställas med en deponering av ether och medför därför ingen kapitalvinstbeskattning.

Den som deponerar ether och därigenom medverkar som nod i nätverket, erhåller belöningar i form av ether. En sådan tilldelning av ether anses som avkastning på eget innehav av deponerade ether och ska därför beskattas som en inkomst i inkomstslaget kapital. Inkomstens storlek beräknas till marknadsvärdet på erhållna ether när de kan disponeras.

Ställningstagandet gäller för ether, som är en tillgång i inkomstslaget kapital.

2 Frågeställning

Nätverket för Ethereum ska övergå från att vara baserat på tekniken ”proof of work” till att istället baseras på ”proof of stake”. Den som aktivt ska medverka som en nod i det nya uppdaterade nätverket Ethereum 2.0, ska genom s.k. staking registrera 32 ether på en särskild adress. Dessa ether är låsta för uttag under en inledande period.

Innebär staking av ether som insats i Ethereum 2.0 att de har avyttrats, vilket medför en kapitalvinstbeskattning?

Staking av ether medför också en skyldighet att aktivt medverka som nod i det decentraliserade nätverket och för detta erhålls belöningar i form av ether.

I vilket inkomstslag ska beskattning ske för erhållna belöningar?

3 Gällande rätt m.m.

Till inkomstslaget kapital räknas bl.a. kapitalvinster och kapitalförluster, som uppkommer vid avyttring av tillgångar, samt ränteinkomster och andra inkomster på grund av innehav av tillgångar (41 kap. 1-2 §§ och 42 kap. 1 § inkomstskattelagen [1999:1229], IL).

Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL).

Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången och anskaffningsutgiften (44 kap. 13 § IL). En genomsnittlig anskaffningsutgift ska användas om de avyttrade tillgångarna är en del av ett samlat innehav med enhetligt värde (52 kap. 3 § IL).

Kapitalvinster ska beskattas det beskattningsår då tillgången avyttras (44 kap. 26 § IL). Andra kapitalinkomster ska beskattas det beskattningsår då de kan disponeras (41 kap. 8 § IL).

4 Bedömning

4.1 Staking av ether – avyttring?

Med avyttring av tillgångar avses försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar (44 kap. 3 § IL). Skatteverket anser att en grundläggande förutsättning för att en tillgång ska anses ha avyttrats i det här sammanhanget är att den som överför tillgången inte längre kan anses som ägare.

Skatteverket har översiktligt behandlat frågan om beskattning vid överföring av kryptotillgångar för förvaring/deposition i ställningstagandet ”Kapitalvinstbeskattning vid överföring av kryptotillgång till en plattform för utlåning, byte eller förvaring”, 2021-11-09, dnr 8-1302842.

Skatteverket anser att avyttring av en tillgång förutsätter att det i skatterättsligt hänseende kan anses ha skett en förändring av äganderätten till tillgången. Av avgörande betydelse i det här sammanhanget är om transaktionen medför att tillgången kan omsättas vidare till en annan person genom exempelvis försäljning eller utlåning. I annat fall har transaktionen mer karaktär av en deposition för förvaring och äganderätten kan därför anses kvarstå hos den som tidigare hade den omedelbara dispositionen över tillgången.

Skatteverket uppfattar att staking av ether i Ethereum 2.0 kan ses som en form av deposition och förvaring av tillgången. Förfarandet innebär inte att äganderätten kan anses ha övergått till någon annan med fri förfoganderätt, utan det är fortfarande den person som har investerat i nätverket som är ägare till de ether som har deponerats

Skatteverket anser därför att deponering av ether genom staking inte innebär att dessa kan anses ha avyttrats och medför därför ingen kapitalvinstbeskattning. Det saknar betydelse att investeraren har blivit av med den omedelbara dispositionen över sina ether, eller att de är låsta för uttag under en viss period.

Eftersom deponerade ether inte anses ha avyttrats, ska de också vara med i beräkningen av genomsnittlig anskaffningsutgift tillsammans med eventuellt övrigt innehav av ether.

4.2 Erhållen belöning genom tilldelning av ether

Den som investerar i nätverket genom staking av ether ska också aktivt agera som nod i nätverket och därmed godkänna transaktioner i blockkedjan. För detta kommer hen att erhålla belöningar i form av ytterligare ether.

Skatteverket har i ställningstagandet ”Beskattning vid mining av bitcoin och andra virtuella valutor m.m.”, 2015-04-24, dnr 131 191846-15/111, angett att tilldelning av nya bitcoin ska beskattas som en förvärvsinkomst i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet. I det fallet tilldelas belöningar till den som utför prestationer i ett nätverk som baseras på tekniken för ”proof of work”.

Ethereum 2.0 baseras istället på tekniken för ”proof of stake”, vilket förutsätter en insats med 32 ether för att därigenom kunna erhålla belöningar i form av ytterligare ether. Förutom att deponera en insats ska man också fungera som nod och därmed godkänna transaktioner inom det decentraliserade nätverket. Inkomsten i form av tilldelning av ytterligare ether grundas alltså, dels på en kapitalinsats, dels på ett aktivt moment i nätverket.

Deponering av ether är en grundläggande förutsättning för att vara en del av nätverket och därigenom förvärva inkomst i form av tilldelning av ether. Skatteverket bedömer att deponeringen av ether är det dominerande inslaget för att förvärva inkomsten, jämfört med funktionen att agera som nod i nätverket. Inkomsten ska därför beskattas i inkomstslaget kapital, som en inkomst på grund av innehav av tillgångar enligt 42 kap. 1 § IL.

Beskattning ska ske för det beskattningsår inkomsten kan disponeras av skattebetalaren i den mening som avses i 41 kap. 8 § IL. Under en inledande period är deponerade ether låsta för uttag, vilket också gäller för tilldelade ether. Skatteverket anser att inkomst i form av tilldelade ether ska beskattas först när de kan tas ut och därmed också kan disponeras.

Inkomstens storlek beräknas med hänsyn till marknadsvärdet av tilldelade ether vid den tidpunkt då de kan disponeras, vilket också blir anskaffningsutgiften för erhållna ether.