Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2022-12-06

Dnr: 8-2042410

Ställningstagandet om tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp daterat den 23 november 2015, dnr 131 628089-15/111, ska inte längre tillämpas.

Genom C-7/13, Skandia America, och HFD 2015 ref. 22 är det klart att tjänster som en huvudetablering i ett land utanför EU tillhandahåller sitt fasta etableringsställe beläget i Sverige utgör beskattningsbara omsättningar när det fasta etableringsstället ingår i en mervärdesskattegrupp. Ställningstagandet klargör att Skatteverket anser att samma princip gäller om den utländska etableringen finns inom EU.

Efter att ställningstagandet publicerades har det klarlagts av både Högsta förvaltningsdomstolen genom HFD 2018 ref. 42 och HFD 2021 not. 28 samt av EU-domstolen genom C-812/19, Danske Bank, att principen gäller även om etableringen finns inom EU. Rättsutvecklingen innebär alltså att tjänster som en huvudetablering i ett annat land tillhandahåller sitt fasta etableringsställe beläget här i landet utgör beskattningsbara omsättningar när det fasta etableringsstället ingår i en mervärdesskattegrupp. Med hänsyn till rättsutvecklingen kan denna information framgå direkt av Rättslig vägledning såsom ett förtydligande. Ställningstagandet ska därför inte längre tillämpas.