Områden: Skattebetalning & borgenärsarbete

Datum: 2022-12-20

Dnr: 8-2063500

1 Sammanfattning

En långvarig överskuldsättning, utan en längre tids löneutmätning, kan inte ensamt utgöra beaktansvärda skäl för att förkorta betalningsplanen vid beslut om skuldsanering. Det ska i stället i det enskilda fallet finnas ytterligare omständigheter, exempelvis gäldenärens ålder, hälsotillstånd och familjesituation, som visar att gäldenären har ett angeläget behov av en snar lösning på sina ekonomiska problem.

2 Frågeställning

En betalningsplan i en skuldsanering ska pågå i fem år om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. Fråga har nu uppkommit om en långvarig överskuldsättning, utan löneutmätning, kan anses vara beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid för betalningsplanens längd än fem år.

3 Gällande rätt m.m.

I beslutet om skuldsanering ska det bestämmas en betalningsplan som anger det belopp gäldenären ska betala, planens längd och när den löper ut samt när och hur gäldenären ska betala (29 § 2 skuldsaneringslag [2016:675]).

Betalningsplanens längd ska vara fem år, om det inte finns beaktansvärda skäl att bestämma en kortare tid. (34 § skuldsaneringslag).

Regeringen föreslår att det ska vara tillräckligt att det finns beaktansvärda skäl för en kortare betalningsplan än fem år för att Kronofogdemyndigheten ska kunna besluta om en sådan. Genom att sänka kravet på detta sätt bör det åstadkommas både att fler omständigheter kan beaktas vid bestämmandet av betalningsplanens längd och att fler betalningsplaner blir kortare än fem år. I varje enskilt fall bör det göras en avvägning av om det med beaktande av bl.a. gäldenärens levnadssituation och skuldernas ålder finns skäl att besluta om en kortare betalningsplan (prop. 2015/16:125 s. 89).

I stort sett samtliga gäldenärer som är föremål för skuldsanering lever under ansträngda ekonomiska och sociala förhållanden. Att gäldenären lever under sådana förhållanden utgör därför i sig inte beaktansvärda skäl för att bestämma en kortare tid. Det ska i stället i det enskilda fallet finnas omständigheter som talar för att gäldenären har ett angeläget behov av en snar lösning på sina ekonomiska problem och att det bör göras avsteg från vad som gäller för de flesta. Omständigheter som kan beaktas kan hänföra sig till bl.a. gäldenärens ålder, hälsotillstånd och familjesituation. Det kan t.ex. handla om att det finns en risk för att gäldenärens barn drabbas oskäligt hårt eftersom de utan en kortare plan kommer att behöva leva under knappa ekonomiska förhållanden under en stor del av sin barndom. Även andra ömmande omständigheter rörande gäldenärens livssituation kan i det enskilda fallet beaktas. Det förhållandet att en gäldenär tidigare har påbörjat men inte fullgjort en skuldsanering kan i vissa fall utgöra ett beaktansvärt skäl för att bestämma en kortare betalningsplan. (prop. 2015/16:125 s. 222 f.).

En grupp som lyfts fram i detta sammanhang är personer som har varit överskuldsatta länge. Samtidigt som det är en tilltalande tanke att korta betalningstiderna särskilt för dem, har det visat sig vara svårt att klarlägga hur lång tid en gäldenär har varit överskuldsatt. Hur lång tid en löneutmätning har pågått kan vara en måttstock, men det finns också gäldenärer som länge kämpat med sin ekonomi utan att hamna i Kronofogdemyndighetens register. För dem kan det bli svårt att visa hur länge de levt under så svåra ekonomiska förhållanden att de bör komma i fråga för en kortare betalningsplan. Osäkerheten i detta avseende kan påverka rättssäkerheten negativt. Det kan också ifrågasättas om gäldenärer som under en tid valt att inte ta itu med sin ekonomi, skulle få en fördelaktigare situation än en person som ser till att ansöka om skuldsanering så snart det är möjligt. Lagstiftningen bör inte innehålla incitament till att avstå från att ansöka. Det anses sammantaget att det inte är lämpligt att särskilt ange att gäldenärer med långvarig skuldsättning bör erbjudas en kortare betalningsplan (SOU 2013:72 s. 203 f.).

En skuldsanering innebär att en gäldenär får leva under ungefär samma ekonomiska förhållanden som vid en löneutmätning. I domen hänvisar Högsta domstolen till prop. 2015/16:125 s. 223 f. och uttalar att därmed innebär en tidigare löneutmätning, åtminstone om den pågått under lång tid, att gäldenären levt under förhållanden som närmast kan jämställas med vad som gäller vid skuldsanering. Om gäldenären dessutom varit överskuldsatt under mycket lång tid bör dessa omständigheter kunna utgöra beaktansvärda skäl för att bestämma en betalningsplan som är kortare än fem år (NJA 2019 s. 43).

4 Bedömning

Högsta domstolen uttalar i nämnda rättsfall att en längre tids löneutmätning där gäldenären dessutom varit överskuldsatt är beaktansvärda skäl för att bestämma längden på betalningsplanen till fyra år, istället för utgångspunkten fem år. Domen bekräftar även ovan angivna uttalanden i prop. 2015/16:125 s. 222 f.

Högsta domstolen uttalar att en kortare betalningsplan än fem år kan tillämpas i de fall gäldenärens skuldsanering föregås av en flerårig löneutmätning. Högsta domstolen uttalar sig dock inte om vad som gäller en gäldenär som varit överskuldsatt under lång tid men som inte har haft en långvarig utmätning i sin inkomst.

Det finns, enligt gällande lagstiftning, utrymme att i det enskilda fallet medge en kortare avbetalningsplan än fem år om angelägenhetsgraden på något sätt är att anse som förhöjd. Med hänsyn till vad Högsta domstolen uttalat i ovan nämnda avgörande är det Skatteverkets bedömning att enbart en långvarig överskuldsättning, utan löneutmätning, inte ensamt kan utgöra beaktansvärda skäl för att förkorta betalningsplanen. Det måste alltså finnas ytterligare omständigheter som visar att gäldenären har ett angeläget behov av en snar lösning på sina ekonomiska problem för att kortare betalningstid än fem år ska medges. Omständigheter som, tillsammans med överskuldsättning, skulle kunna beaktas vid denna bedömning exemplifieras i förarbetena med bl.a. gäldenärens ålder, hälsotillstånd och familjesituation. I de fall det föreligger en sådan ytterligare omständighet utöver långvarig överskuldsättning bör det kunna leda till en förkortad betalningsplan.