Områden: Inkomstskatt

Datum: 2023-03-20

Dnr: 8-2278155

1 Sammanfattning

Detta ställningstagande rör frågan om när en utländsk skatt ska anses slutlig vid avräkning av utländsk skatt. Slutsatserna gäller vid avräkning såväl med stöd av skatteavtal som enligt avräkningslagen.

När en deklaration lämnas i utlandet kan skatten, enligt Skatteverkets uppfattning, anses som slutlig när ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen har utfärdats. Att slutskatten kan komma att ändras i ett definitivt slutskattebesked förändrar inte Skatteverkets bedömning i denna del. Detta innebär t.ex. att avräkning kan medges för en slutlig skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked (voorlopige aanslag) i Nederländerna.

I en del länder som har ett system med definitiv källskatt krävs att den skattskyldiga deklarerar för att avdrag för kostnader ska medges. Om deklaration lämnas ”omvandlas” den definitiva källskatten till en preliminär skatt. Skatteverket anser att skatten även i ett sådant fall är slutlig om ett preliminärt slutskattebesked baserat på deklarationen har utfärdats.

2 Frågeställning

Olika länder har skilda system för skatteuttag och beskattningsförfarande. I samband med avräkning av utländsk skatt uppkommer det därför frågor om när en utländsk skatt ska ses som slutlig. Frågan om vad som är en slutlig skatt kan illustreras med följande beskrivning av förfarandet i Nederländerna, men även andra länder kan ha liknande system.

I Nederländerna förekommer såväl ett preliminärt slutskattebesked (voorlopige aanslag) baserat på den inlämnade deklarationen som ett definitivt slutskattebesked (definitieve aanslag) som utfärdas när deklarationen har granskats. Ett definitivt slutskattebesked ska normalt utfärdas inom 3 år efter utgången av inkomståret men utfärdas vanligtvis tidigare. I och med att ett definitivt slutskattebesked har utfärdats är deklarationen godkänd och skattemyndighetens omprövningsmöjlighet begränsas. Begränsningen avser t.ex. att nya fakta måste ha framkommit och att parametrar som ond och god tro samt beloppsgränser påverkar omprövningsmöjligheterna. Ett preliminärt slutskattebesked medför, trots att någon slutlig prövning inte har gjorts, en skyldighet att betala kvarskatt alternativt en rätt till skatteåterbäring. Fråga har uppkommit om skatt enligt ett sådant preliminärt slutskattebesked ska anses vara slutlig.

3 Gällande rätt m.m.

3.1 Avräkningslagen

Bestämmelser om avräkning av utländsk skatt finns i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, AvrL. Med utländsk skatt avses bl.a. allmän slutlig skatt på inkomst som betalats till en utländsk stat (1 kap. 3 § AvrL). Avräkning kan inte medges för preliminär skatt på inkomst.

3.2 Skatteförfarandelagen

Den skattskyldiga ska anmäla till Skatteverket om den skatt som betalats i utlandet sätts ned efter det att avräkning medgetts (33 kap. 9 § skatteförfarandelagen [2011:1244], SFL). En sådan anmälan ska göras inom tre månader efter det att den skattskyldiga fick del av det beslut genom vilket den utländska skatten satts ned (33 kap. 11 § SFL). Till anmälan ska det utländska beslutet eller en kopia av det bifogas (7 kap. 2 § skattförfarandeförordningen [2011:1261]).

4 Bedömning

För att avräkning ska medges för utländsk skatt krävs bl.a. att den skattskyldiga har visat att skatten är slutlig. Detta ställningstagande behandlar den frågan och gäller både när avräkning medges med stöd av skatteavtal och när avräkning medges med stöd av avräkningslagen.

Om den utländska skatten fastställs genom ett deklarationsförfarande anser Skatteverket att skatten ska anses vara slutlig när ett preliminärt slutskattebesked som baseras på uppgifterna i deklarationen har utfärdats. Detta trots att slutskatten därefter kan komma att ändras genom utfärdande av ett definitivt slutskattebesked. Detta innebär t.ex. att avräkning kan medges för en slutlig skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked (voorlopige aanslag) i Nederländerna.

En del länder har ett system med definitiv källskatt, men om den skattskyldiga vill ha avdrag för kostnader måste en deklaration lämnas. Om ingen deklaration har lämnats när den skattskyldiga begär avräkning ses den avdragna källskatten som slutlig. Skatteverket anser att om en deklaration har lämnats när den skattskyldiga begär avräkning ska den avdragna källskatten ses som en preliminär skatt som kommer att "omvandlas" till slutlig skatt när deklarationen godkänns, se Skatteverkets ställningstagande ”Avräkning av utländsk skatt – några frågor angående utländska definitiva källskatter” (2012-11-09, dnr 131 751940-12/111). Om en deklaration lämnas anser Skatteverket att även i ett sådant fall ska skatten anses som slutlig om ett preliminärt slutskattebesked som baseras på uppgifterna i deklarationen har utfärdats.

Om skatten enligt det definitiva skattebeskedet är lägre än enligt det preliminära skattebeskedet sker en nedsättning av den utländska skatten. Den skattskyldiga ska inom tre månader anmäla till Skatteverket om den skatt som betalats i utlandet sätts ned efter det att avräkning medgetts. Anmälan ska göras på blankett SKV 2705 för både fysiska och juridiska personer och det utländska beslutet eller en kopia av det ska bifogas.