En beskattningsbar person som redovisar mervärdesskatt enligt de särskilda ordningarna har i vissa fall rätt till återbetalning av ingående skatt.

Nytt: 2024-02-01

I årsutgåva 2024 har information kring Ansökan via särskild blankett lagts till. Information om Redovisning av nedsättning av priset, kundförlust m.m. finns nu på sidan Deklaration och betalning.

Återbetalning av svensk ingående skatt

En beskattningsbar person som använder sig av de särskilda ordningarna kan i vissa fall ansöka om återbetalning av svensk ingående skatt.

Beskattningsbara personer som är etablerade inom EU

En beskattningsbar person som är etablerad i ett annat EU-land och som använder sig av unionsordningen eller importordningen kan ansöka om återbetalning av ingående skatt. Detsamma gäller beskattningsbara personer som är etablerade utanför EU och som använder sig av unionsordningen (22 kap. 64 § ML). Jämför (prop. 2019/20:122 s. 83).

Ansökan görs via den elektroniska portalen i det EU-land där den beskattningsbara personen är etablerad eller omfattas av ett identifieringsbeslut (22 kap. 69 och 70 §§ ML).

Om den beskattningsbara personen är eller ska vara registrerad för mervärdesskatt enligt SFL för annan verksamhet finns i stället rätt till avdrag för ingående skatt (22 kap. 65 § ML). Den ingående skatten ska då redovisas i en mervärdesskattedeklaration.

Se Beskattningsbar person i andra EU-länder för mer detaljerad information kring återbetalningsförfarandet.

Beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU

Det finns bestämmelser om återbetalning för de beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU och som redovisar mervärdesskatt enligt de särskilda ordningarna (22 kap. 63 § ML). Normalt tillämpar dessa beskattningsbara personer tredjelandsordningen och i förekommande fall importordningen, men i vissa fall kan de även tillämpa unionsordningen (prop. 2019/20:122 s. 79 f. och 83).

För en beskattningsbar person som är etablerad utanför EU och som vill få tillbaka ingående skatt (svensk mervärdesskatt) gäller följande:

En beskattningsbar person som är etablerad utanför EU men som är identifierad här i landet för unionsordningen enligt 22 kap 12 § första stycket 1 b eller 13 § första stycket 1 b ML, kan ansöka via den svenska elektroniska portalen om återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärv eller import som är hänförlig till omsättningar enligt unionsordningen (22 kap. 71 och 72 §§ ML och prop. 2019/20:122 s. 122).

Ansökan via särskild blankett

En beskattningsbar person som är etablerad utanför EU och som har rätt till återbetalning av ingående skatt ska ansöka om detta hos Skatteverket (22 kap. 66 § ML).

Ansökan görs på blankett SKV 5801. Ansökan ska vara undertecknad av den sökande eller av dennes ombud (22 kap. 67 § ML).

Tillsammans med ansökan ska enligt 22 kap. 67 § ML följande handlingar ges in:

  • Fakturan i original om den ingående skatten avser ett förvärv. Om en faktura hänvisar till underliggande fakturor ska även dessa bifogas.
  • Importdokument utfärdat av Tullverket om den ingående skatten avser en import av varor.
  • Andra handlingar som behövs för att Skatteverket ska kunna bedöma den sökandes rätt till återbetalning.

För ansökan om återbetalning gäller dessutom vissa bestämmelser i 14 kap. ML (22 kap. 68 § ML). Dessa bestämmelser avser ansökans innehåll (14 kap. 40–41 §§ ML), återbetalningsperiod (14 kap. 42 § ML), ansökningstid (14 kap. 43 § ML), minimibelopp (14 kap. 44 § ML), återkrav och avräkning (14 kap. 47–48 §§ ML) samt indrivning (14 kap.76 § ML). Se Beskattningsbar person utanför EU för mer detaljerad information om dessa bestämmelser.

Ansökan via den svenska elektroniska portalen

En beskattningsbar person som använder sig av de särskilda ordningarna kan under vissa förutsättningar använda den svenska elektroniska portalen för att ansöka om återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land. Den svenska elektroniska portalen kan dessutom i vissa särskilda fall även användas för återbetalning av ingående skatt (svensk mervärdesskatt).

Se Ansökningar via den svenska elektroniska portalen för mer detaljerad information kring återbetalningsförfarandet.

Återbetalning i ett annat EU-land

Den som är etablerad i Sverige ska lämna ansökan till Skatteverket via den elektroniska portalen för återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärv eller import som avser transaktioner som omfattas av unionsordningen eller importordningen (22 kap. 71 och 72 §§ ML).

Den som inte är etablerad inom EU men är identifierad här i landet för unionsordningen enligt 22 kap. 12 § första stycket 1 b ML eller 22 kap. 13 § första stycket 1 b ML kan också ansöka via den elektroniska portalen om återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land för förvärv eller import som avser transaktioner som omfattas av unionsordningen (22 kap. 71 och 72 §§ ML).

Etablerad i Sverige men identifierad för unionsordningen eller importordningen i ett annat EU-land

Om den som vill ha återbetalning är etablerad i flera EU-länder kan ansökan lämnas via den elektroniska portalen i något av de länder där den beskattningsbara personen är etablerad. Ansökan måste alltså inte göras via den elektroniska portalen i det EU-land som valts som identifieringsstat. Det innebär att den som är etablerad i Sverige men identifierad för unionsordningen eller importordningen i ett annat EU-land kan lämna in sin ansökan via den elektroniska portalen i Sverige för återbetalning av mervärdesskatt i ett annat EU-land (22 kap. 72 § andra stycket ML). Jämför prop. 2019/20:122 s. 121 f.

Etablerad i Sverige men bara identifierad för unionsordningen

Den som är etablerad i Sverige och bara har identifieringsbeslut för unionsordningen, d.v.s. inte är registrerad för mervärdesskatt enligt SFL, kan ansöka om återbetalning av ingående skatt (svensk mervärdesskatt) via den elektroniska portalen i Sverige (22 kap. 73 §).

Detsamma gäller den som är etablerad utanför EU och är identifierad enligt unionsordningen, jämför prop. 2019/20:122 s. 83, 117 och 122.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2019/20:122 Ändrade mervärdesskatteregler vid e-handel mellan företag och konsumenter [1] [2] [3] [4] [5]