Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-07

Dnr: 8-2393252

Ställningstagandet om vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder, daterat den 10 december 2010, dnr 131 704647-10/111, ska från och med den 1 juli 2023 inte längre tillämpas. För tid före den 1 juli 2023 ska detta ställningstagandet fortfarande tillämpas.

Skatteverket anger i ställningstagandet hur vinstmarginalbeskattning av begagnade varor som överförs från andra EU-länder ska bedömas. Reglerna som behandlas i ställningstagandet kommer framgå i mervärdesskattelagen (2023:200) genom 3 kap. 9 §, 5 kap. 12 §, 22 § första och andra stycket och 23 §. Av denna anledning kan informationen framgå direkt av Rättslig vägledning såsom förtydligande. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet när mervärdesskattelagen (2023:200) träder ikraft.