Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-08

Dnr: 8-2409083

Ställningstagandet ”Mervärdesskatt vid ersättning för rättegångskostnader”, daterat den 15 augusti 2002, dnr 4530-02/120, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att den förlorande parten i en domstolsprocess inte kan medges avdrag för den mervärdesskatt som motpartens ombud debiterat trots att denne förpliktigas att betala för motpartens rättegångskostnader. Vidare klargörs att avdragsrätten för en rättegångsparts egna ombudskostnader beror på i vilken utsträckning rättegångsparten bedriver en skattepliktig verksamhet.

EU-domstolen har i praxis, exempelvis C-283/12, Serebryannay, klargjort att det krävs att det föreligger ett rättsförhållande som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer mellan parterna för att det ska anses som en omsättning av en tjänst. Det som framgår av ställningstagandet kan ses som sådan information som endast är ett förtydligande och som av den anledningen kan framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.