Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2023-06-09

Dnr: 8-2409203

Ställningstagandet ”Beträffande mervärdesskatt avseende kundfordringar och leverantörskulder dels under löpande år dels i samband med årsbokslut m.m.”, daterat den 2 mars 1995, dnr 283-95/212, ska inte längre tillämpas.

Skatteverket klargör i ställningstagandet att mervärdesskatten ska beaktas i samband med årsbokslut om företaget innehar en faktura senast på brytdagen, under förutsättning att den underliggande affärshändelsen inträtt under det gamla räkenskapsåret.

Ställningstagande har tagits fram med stöd av Bokföringsnämndens uttalande i BFN U 90:2 och den då gällande bokföringslagen (1976:125). Bokföringsnämnden har sedan dess upphävt det uttalandet och i stället tagit fram allmänna råd om dels löpande bokföring (BFNAR 2013:2) och dels avslutande av räkenskapsår genom årsredovisning (BFNAR 2012:1 och 2016:10), och årsbokslut (BFNAR 2006:1, 2010:1 och 2017:3). Av dessa allmänna råd framgår inget om s.k. brytdagsredovisning, vilket innebär att det inte längre finns något stöd i redovisningsnormgivningen för att tillämpa brytdagsredovisning i samband med avslutande av räkenskapsåret. Brytdagsredovisning kan därför inte anses förenligt med god redovisningssed. Mot bakgrund av mervärdesskatteredovisningens koppling till god redovisningssed anser Skatteverket att ställningstagandet inte längre ska tillämpas.