Områden: Mervärdesskatt

Datum: 2024-06-12

Dnr: 8-2940472

Ställningstagandet ”Förenklad faktura vid vinstmarginalbeskattning”, daterat den 11 mars 2005, dnr 130 150780-05/111, ska inte längre tillämpas.

I ställningstagandet anges att det i en förenklad faktura ska finnas uppgift om att säljaren har tillämpat vinstmarginal­beskattning, som en förklaring till varför mervärdesskatt inte har debiterats. Något sådant lagkrav finns dock inte för förenklade fakturor (jfr 17 kap. 28 § mervärdesskattelagen [2023:200]). Skatteverket har även i ställningstagandet ”Krav på en särskild uppgift i fakturan”, daterat den 27 januari 2021, dnr 8-724682, uttalat att om det finns förutsättningar för att utfärda en förenklad faktura behöver inte någon sådan förklaring anges i en förenklad faktura.

Det som framgår av ställningstagandet är sådan information som är inaktuell eftersom det kan utläsas av lagtexten vad som gäller. Informationen kan därför framgå direkt av Rättslig vägledning. Det finns därför inte längre skäl att ha kvar ställningstagandet.