OBS: Detta är utgåva 2014.11. Visa senaste utgåvan.

Fysiska personer och dödsbon får ha investeringssparkonton. Enbart investeringstillgångar d.v.s. vissa värdepapper och kontanter får förvaras där.

Vad är ett investeringssparkonto?

Den 1 januari 2012 infördes en ny sparform – investeringssparkontot. Ett investeringssparkonto är ett konto som avses i lagen (2011:1268) om investeringssparkonto (ISKL) (42 kap. 35 § IL).

Vem kan vara kontoinnehavare?

En kontoinnehavare är den som har ett investeringssparkonto (4 § ISKL). Det får bara finnas en innehavare till ett konto och det måste vara en fysisk person eller ett dödsbo. Det finns inget hinder för att en person kan ha flera investeringssparkonton. Juridiska personer får däremot inte inneha något investeringssparkonto. Kontoinnehavaren får inte överlåta sitt investeringssparkonto (9 § ISKL).

Investeringstillgångar

Man får förvara investeringstillgångar på ett investeringssparkonto (6 § ISKL och 10 § ISKL). Dessa är:

 • finansiella instrument, exempelvis aktier, som är upptagna till handel på en reglerad marknad (t.ex. Stockholmsbörsen) eller motsvarande marknad utanför EES
 • finansiella instrument som handlas på en handelsplattform (MTF) inom EES-området
 • andelar i en värdepappersfond eller en specialfond
 • pengar (kontanter), även i utländsk valuta.

Skatteverket anser att utländska fonder kan jämställas med svenska investeringsfonder om de uppfyller vissa krav. Begreppet investeringsfond har ändrats till värdepappersfond och specialfond. Eftersom det bara är en ändring av begreppet innebär det att Skatteverkets ställningstagande även ska tillämpas på värdepappersfonder och specialfonder.

Bestämmelserna om vad man får förvara på ett konto finns i 16 § samt 17-19 §§ ISKL.

Upptagen till handel

Med begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad avses reglerade marknadsplatser i hela världen. Termen handelsplattform omfattar däremot bara företeelser inom EES-området (2 § ISKL).

Ett finansiellt instrument är upptaget till handel om börsen har beslutat om detta enligt 13 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (2007:528). Skatteverket anser att vid tillämpning av 6 § ISKL innebär begreppet ”upptagen till handel” att det inte ställs något krav på att det ska ske några avslut på den reglerade marknaden för att det finansiella instrumentet ska vara en investeringstillgång, till skillnad från när begreppet används i inkomstskattelagens mening.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked den 30 april 2014 (100-13/D) ansett att finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad, utan att vara föremål för någon handel på denna marknad, inte kan anses vara en investeringstillgång enligt 6 § ISKL. Skatteverket vidhåller dock sin uppfattning enligt ställningstagandet och har överklagat förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Motsvarande tillämpning gäller även för begreppet ”handlas på en handelsplattform”, vilket innebär att inte heller här krävs det att det har skett några avslut. Detta gäller under förutsättning att företrädarna för marknadsplatsen har beslutat att handel ska starta med tillgången.

Kontofrämmande tillgångar

Kontofrämmande tillgångar är finansiella instrument som inte är investeringstillgångar (8 § ISKL). De vanligaste kontofrämmande tillgångarna är:

 • finansiella instrument som inte handlas på en reglerad marknad eller handelsplattform, exempelvis onoterade aktier
 • andelar i ett företag där ägaren tillsammans med närstående äger mer än 10 procent av rösterna eller kapitalet
 • kvalificerade andelar i fåmansföretag.

Kontofrämmande tillgångar får bara i undantagsfall föras över till och förvaras på ett investeringssparkonto (14 § ISKL).

Om inte de kontofrämmande tillgångarna övergår till att bli investeringstillgångar måste de tas ut från kontot efter en viss tid.

Blankning

Skatteverket anser att lagen om investeringssparkonto inte ger utrymme för att ingå blankningsavtal av aktier på ett investeringssparkonto. Det är inte heller möjligt att föra över lånade aktier direkt till ett investeringssparkonto. Lånade aktier måste först föras över och förvaras på ett depåkonto. Därefter kan kontohavaren, som ägare till dessa aktier, föra över dem till ett eget investeringssparkonto.

Överföringar till kontot

En kontoinnehavare får bara föra över investeringstillgångar som han eller hon själv äger till sitt eget investeringssparkonto (12 § ISKL). Kontofrämmande tillgångar får bara föras över till ett annat konto som inte är ett investeringssparkonto (21 § ISKL).

Investeringstillgångar som har överlåtits genom arv, testamente, gåva, bodelning eller på liknande sätt får föras över till ett annat investeringssparkonto (24 § ISKL). Om det är kontofrämmande tillgångar som har överlåtits genom arv, m.m. får de föras över till ett konto som inte är investeringssparkonto (25 § ISKL).

Exempel: gåva från depå

En pappa vill ge 300 aktier i Volvo i gåva till sin dotter. Dottern vill förvara aktierna på sitt investeringssparkonto. Eftersom en kontoinnehavare bara får föra över investeringstillgångar som han eller hon själv äger till sitt investeringssparkonto kan pappan inte föra över aktierna från sin depå till dotterns investeringssparkonto. Pappan får istället föra över aktierna till dotterns värdepapperskonto eller depå. Dottern får sen själv föra över aktierna till sitt investeringssparkonto.

Exempel: gåva från investeringssparkonto

Om pappan istället hade haft aktierna i Volvo på ett eget investeringssparkonto hade han kunnat föra över dem direkt till sin dotters investeringssparkonto eftersom överföringen sker genom en gåva (24 § ISKL).

Överföring från annan än kontohavaren

Det finns flera krav som ska vara uppfyllda för att investeringstillgångar ska få föras över till ett investeringssparkonto från någon annan än kontoinnehavaren i samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångar (13 § ISKL). Ett första krav är att förvärvet har skett på en reglerad marknad eller handelsplattform. Från detta finns flera uppräknade undantag om det som förvärvas grundar sig på tillgång som förvaras på kontot och förvärvet har skett:

 • från den som emitterat tillgångar, t.ex. genom en nyemission
 • från övertagande bolag vid fusion eller delning
 • från köpande bolag genom andelsbyte
 • genom utdelning av tillgångar

Investeringstillgångar får också överföras från någon annan än kontohavaren i samband med förvärvet om det har skett:

 • från investeringsföretaget
 • genom att nya andelar utfärdas om förvärvet avser andelar i en värdepappersfond eller en specialfond
 • från annan kontohavare om tillgångarna förvarades på dennes investeringssparkonto.

Överföring av kontofrämmande tillgångar

I vissa fall får även kontofrämmande tillgångar föras över till ett investeringssparkonto från någon annan än kontoinnehavaren (14 § ISKL). Kontofrämmande tillgångar får föras över till ett investeringssparkonto om förvärvet skedde från den som har emitterat tillgångarna om:

 • förvärvet grundar sig på tillgångar som förvaras på kontot och avser teckningsrätter, fondaktierätter, säljrätter eller liknande finansiella instrument
 • avsikten är att tillgångarna kommer att bli upptagna till handel senast den trettionde dagen efter emitteringsdagen.

Skatteverket anser att emitteringsdagen är den dagen då tilldelningen av aktierna sker.

Om de tillgångar som grundar ett förvärv förvaras på kontot får kontofrämmande tillgångar föras över om de avser ersättning vid

 • fusion eller delning
 • andelsbyte eller
 • utdelning.

Överföringen måste ske i samband med kontoinnehavarens förvärv av tillgångarna. Kontofrämmande tillgångar enligt 7 § ISKL, t.ex. kvalificerade andelar, får däremot inte föras över till kontot.

En förutsättning för att få förvärva finansiella instrument till ett investeringssparkonto enligt 13 § eller 14 § ISKL är att de betalas med tillgångar som förvaras på investeringssparkontot (15 § ISKL).

Överföring av onoterad betald tecknad aktie (BTA)

Skatteverket anser att en onoterad betald tecknad aktie (BTA) får föras över till ett investeringssparkonto under förutsättning att den nyemitterade aktien, som aktieägaren sen får i utbyte mot den betalda tecknade aktien, är en investeringstillgång eller kommer att bli det inom 30 dagar från emissionsdagen. Detta innebär att en onoterad BTA får föras över till kontot om den kommande aktien uppfyller villkoren för att få överföras till ett investeringssparkonto.

Överföring vid börsintroduktion

I samband med en börsintroduktion sker ofta en nyemission för att öka aktiespridningen i bolaget. Det är inte ovanligt att även de tidigare aktieägarna samtidigt säljer en del av sitt aktieinnehav.

Nya aktieägare som anmäler sig för att köpa dessa aktier kan föra över dem till ett investeringssparkonto under vissa förutsättningar. Dessa beror dels på om aktierna är investeringstillgångar eller inte vid överföringen och dels på vem förvärvet sker från.

Om aktierna är investeringstillgångar när de läggs in på kontot måste förvärvet ske från investeringsföretaget för att aktierna ska få föras över till kontot (13 § punkt 4 ISKL). Förvärvet kan inte ske från den som emitterat tillgången eftersom förvärvet inte grundar sig på någon rätt som förvaras på kontot enligt 13 § punkt 3 ISKL.

Om aktierna är kontofrämmande tillgångar när de läggs in på kontot kan förvärvet ske från den som har emitterat tillgången om de kommer att noteras senast 30 dagar efter emissionen (14 § punkt 1 ISKL).

Skatteverket anser att det aldrig är möjligt att föra över aktier som förvärvas direkt från bolagets aktieägare.

Förvärv genom lösen av option

En option, till exempel en aktieoption, som uppfyller kravet på att vara en investeringstillgång enligt 6 § ISKL får förvaras på ett investeringssparkonto. Om denna option utnyttjas genom lösen innebär detta att köpet av aktien sker indirekt via optionen.

Skatteverket anser att en tillgång som förvärvas genom lösen av en option, som uppfyller kraven på att vara en investeringstillgång, får överföras till samma investeringssparkonto som optionen förvaras på. Detta gäller trots att förvärvet inte sker på någon reglerad marknadsplats eller handelsplattform. Skatteverket anser att optionen uppfyller de krav som finns i lagen för att säkerställa att ersättningen för att förvärva aktien baseras på marknadsmässiga grunder.

Överföringar från kontot

En kontoinnehavare kan inte föra över en investeringstillgång från ett investeringssparkonto till en egen depå (eller värdepapperskonto). Istället måste han eller hon sälja tillgången när den förvaras på kontot och köpa motsvarande värdepapper som placeras i depån. Det är dock tillåtet att föra över investeringstillgångar från ett investeringssparkonto till ett annat eget investeringssparkonto (20 och 21 §§ ISKL).

I vissa angivna fall får kontoinnehavaren genom försäljning, byte eller liknande, överlåta investeringstillgångar till någon annan (22 § ISKL). Om detta sker ska överlåtelsen ha skett:

 • på en regerad marknad eller en handelsplattform (inom EES-området)
 • genom inlösen av fondandelar i värdepappersfond eller specialfond
 • till den som emitterat tillgångarna
 • till investeringsföretaget
 • till budgivare vid ett offentligt uppköpserbjudande
 • till köparen vid ett andelsbyte
 • till majoritetsaktieägare vid inlösen av minoritetsaktier
 • till annan kontoinnehavare om tillgångarna förs över till dennes investeringssparkonto.

Det är däremot tillåtet att föra över kontofrämmande tillgångar från ett investeringssparkonto till en egen depå (21 § ISKL). Detta gäller även om de kontofrämmande tillgångarna kommer att bli investeringstillgångar inom en snar framtid och då inte längre får tas ut från investeringssparkontot (17 och 18 §§ ISKL).

Uttag från kontot

När en tillgång inte längre får förvaras på ett investeringssparkonto ska den tas ut från kontot. Uttaget måste ske inom en viss tid annars kan kontot upphöra att vara ett investeringssparkonto.

Tillgångar som blir kontofrämmande

En tillgång som varit en investeringstillgång men som blir kontofrämmande måste tas ut senast den 60:e dagen efter det kvartal då tillgången blev kontofrämmande (17 § ISKL). Det innebär att om en aktie avnoteras i maj (d.v.s. under andra kvartalet) måste den tas ut senast den 29 augusti. Om en sådan tillgång inte tas ut från kontot ska den från och med den 30 augusti beskattas på samma sätt som värdepapper i t.ex. en depå. Anskaffningsutgiften på dessa tillgångar ska då motsvara tillgångarnas marknadsvärde när den felaktiga förvaringen påbörjades d.v.s. den 30 augusti (44 kap. 22d § IL). Kontot i sig upphör däremot inte att vara ett investeringssparkonto (28 § ISKL).

Tillgång som tillförts genom utdelning

Om kontoinnehavaren har fått en tillgång i utdelning som är kontofrämmande, måste den tas ut senast den 60:e dagen efter det kvartal då tillgången fördes in på kontot, om inte tillgången innan dess övergår till att bli en investeringstillgång (17 § ISKL). Det innebär att om aktierna sätts in i augusti måste de tas ut senast den 29 november. De felaktigt förvarade tillgångarna ska från och med 30 november beskattas på vanligt sätt. Anskaffningsutgiften på tillgångarna motsvarar tillgångarnas marknadsvärde när den felaktiga förvaringen påbörjades d.v.s. den 30 november (44 kap. 22d § IL). Kontot i sig upphör däremot inte att vara ett investeringssparkonto (28 § ISKL).

Tillgång som köpts från emittenten

En tillgång som man köper från den som emitterar den och avsikten är att den ska bli upptagen till handel på en reglerad marknad eller en handelsplattform, måste tas ut senast den 60:e dagen efter det att tillgången emitterats om inte tillgången innan dess övergår till att bli en investeringstillgång (18 § ISKL). Det innebär att om aktierna emitteras den 1 mars och de inte noteras måste de senast tas ut i den 30 april. De nyemitterade aktierna ska beskattas på vanligt sätt d.v.s. som om de förvarats på en vanlig depå från början. Om dessa aktier inte tas ut från investeringssparkontot senast den 30 april upphör kontot att vara ett investeringssparkonto den 1 maj (28 § ISKL).

Konsekvensen av att de nyemitterade aktierna inte tas ut blir att de andra investeringstillgångarna som förvarades på kontot ska beskattas som om de förvarats i en vanlig depå från och med den 1 maj. Anskaffningsutgiften för de nyemitterade aktierna är det som man betalade för aktierna (44 kap. 22a § andra stycket 2). Anskaffningsutgiften för de andra investeringstillgångarna ska vara tillgångarnas marknadsvärde när kontot upphör den 1 december (44 kap. 22a § första stycket IL).

Tillgång som är en kvalificerad aktie

En kvalificerad aktie måste tas ut senast 30:e dagen efter den dag då tillgången omklassificerats som en kvalificerad andel eller förtecknats på kontot (19 § ISKL). Det innebär att om en aktie omklassificeras den 31 oktober måste den tas ut senast den 30 november. Om den kvalificerade aktien inte tas ut från kontot senast den 30 november upphör kontot att vara ett investeringssparkonto (28 § ISKL). Anskaffningsutgiften för de kvalificerade tillgångarna är deras faktiska anskaffningsutgift (44 kap. 22a § andra stycket 2 IL). De andra investeringstillgångarna som förvarades på kontot ska beskattas som om de hade förvarats på en vanlig depå från och med den 1 december. Anskaffningsutgiften för dessa investeringstillgångar är tillgångarnas marknadsvärde när kontot upphör den 1 december (44 kap. 22a § första stycket IL).

När upphör ett konto?

Ett investeringssparkonto upphör när det avslutats. Ett investeringssparkonto får inte avslutas om det förvaras investeringstillgångar på kontot eller om sådana tillgångar har förvärvats men ännu inte har förtecknats på kontot (27 § ISKL). Detta innebär att kontoinnehavaren normalt måste sälja tillgångarna på kontot innan kontot kan avslutas.

Ett investeringssparkonto upphör även som huvudregel när ägaren av kontot eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna som gäller för investeringssparkontot (28 – 29 §§ ISKL).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • SRN dnr 100-13/D [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

 • Begreppet upptagen till handel på en reglerad marknad vid tillämpning av lagen om investeringssparkonto [1]
 • Blankning av aktier på ett investeringssparkonto [1]
 • Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto [1] [2] [3] [4] [5]
 • Vad avses med utländska investeringsfonder vid tillämpning av inkomstskattelagen, lagen om investeringssparkonto och kupongskattelagen? [1]