Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning. Under fliken Alla år visas samtliga rättsfallsreferat som har beslutats, även de som inte längre är aktuella. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana rättsfallskommentarer som fortfarande kan vara aktuella under årsfliken då den senaste rättsfallskommentaren. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

2013-05-03 För att begreppet ”verksam i betydande omfattning” ska föreligga krävs ett ägarsamband
2005-04-14 Förbjudet lån
2013-05-21 Beskattning av kvalificerad andel
1996-05-24 Nedsättning av årsavgift till bostadsrättsförening på grund av att högre insats betalas
2011-10-31 Avdrag för kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2010-07-21 Beskattning av utskiftat belopp till medlem i bostadsrättsförening
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid avyttring av två bostadsrätter (ursprungsbostad)
1998-06-29 SRN:s förhandsbesked den 16 juni 1998, Avyttring av fastighet
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-03-29 Utskiftning vid likvidation av Brandförsäkringsverket
2010-06-03 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
2010-11-24 En s.k. renvaktarbostad anses vara en näringsfastighet, eftersom den är nödvändig för att bedriva renskötsel och uteslutande används i samband med näringsverksamheten
2013-06-13 Gåva eller avyttring
2013-03-11 Avyttringstidpunkt vid fastighetsreglering
2013-03-14 Verksam i betydande omfattning i fastighetsförvaltande
2013-01-23 Kapitalförlust vid investeringsbedrägeri
2011-10-07 Samma eller likartad verksamhet
1995-03-24 Ombildning av ett bostadsaktiebolag till en bostadsrättsförening
2009-09-24 Räntefritt lån till bostadsrättsförening
1997-03-26 Tillämpning av lagen (1993:1469) om uppskovsavdrag vid byte av bostad
2010-03-17 Ovillkorligt ackord avyttring
2014-01-21 Utomståenderegeln
2010-06-11 Uppskovsavdrag vid förvärv av två bostadsrätter (ersättningsbostad)
2011-03-15 SRN, mål nr 21-10/D, Samma eller likartad verksamhet
2010-06-28 Avyttringstidpunkt vid försäljning av bostadsrätt Regeringsrätten gör bedömningen att ett avtal där säljare och köpare har förbundit sig att sälja respektive köpa en viss bostadsrätt för ett visst pris, utgör ett avtal om framtida överlåtelse av bostadsrätt. Eftersom avtalet inte innebär att bostadsrätten har avyttrats, ska säljaren inte kapitalvinstbeskattas vid denna avtalstidpunkt.
2014-04-14 Begreppet styvbarn
2013-05-07 Den justerade anskaffningsutgiftens storlek bestäms vid avyttringen
2010-10-12 Gåva mellan makar genom överföring av värdepapper till en kapitalpensionsförsäkring har godtagits utan att kapitalvinstbeskattning har utlösts hos gåvomottagaren
2009-12-30 Tidpunkten för beskattning av anställds förvärv av aktier
2014-10-31 Ränteswapavtal
2013-01-23 Begränsat skattskyldigs försäljning av andel i bostadsrättsförening
2010-01-26 Samma eller likartad verksamhet
2014-05-20 Samma eller likartad verksamhet
2011-10-25 Uttag av schablonintäkt beräknad på uppskovsbelopp strider inte mot regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag
2012-10-25 Schablonintäkt och skatteavtal
2012-11-06 Fysisk persons kortsiktiga köp och försäljningar av värdepapper för egen räkning har ansetts som en verksamhet hänförlig till inkomstslaget kapital
2010-06-10 Kapitalförsäkringsupplägg med eget bolag – skatteflyktslagen och skattetillägg
2011-04-08 Hur beaktas löner i ett delägt kommanditbolag vid beräkning av löneunderlag?
2013-02-04 Andelsbyte