OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Innehavaren beskattas för en schablonintäkt utifrån ett kapitalunderlag som beräknas utifrån värdet på tillgångarna på kontot, insättningar och överföringar.

Schablonintäkt

Tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska schablonbeskattas. Kontoföretaget beräknar ett kapitalunderlag som multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret (42 kap. 36 § IL). Resultatet blir schablonintäkten för kontot som redovisas i inkomstdeklarationen och beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital.

Kontoinnehavaren får fritt ta ut pengar från kontot utan beskattning (10 § ISKL). Utdelning, kapitalvinst eller annan avkastning på tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto ska som huvudregel inte beskattas. Kapitalvinster eller kapitalförluster på sådana tillgångar ska därför inte redovisas i deklarationen. Man får inte avdrag för kapitalförluster och utgifter som avser sådana tillgångar (42 kap. 42 § IL). Skatteverkets uppfattning är att förvaltningsutgifter för investeringstillgångar är ett exempel på sådana utgifter som inte är avdragsgilla.

Om räntan på de kontanta medel som förvaras på kontot någon gång under året överstiger statslåneräntan vid utgången av november året före beskattningsåret ska all ränta på kontanta medel tas upp till beskattning (42 kap. 42 § andra stycket 3 IL).

Avyttring genom överföring av tillgång

Om ägaren för över värdepapper från en depå eller ett värdepapperskonto till ett investeringssparkonto har tillgången avyttrats. Försäljningsintäkten motsvarar marknadsvärdet på tillgången när den förtecknas på kontot. (44 kap. 8a § IL). Kapitalvinsten eller kapitalförlusten ska beskattas på vanligt sätt i inkomstslaget kapital. Vid överföring av en kupongobligation till ett investeringssparkonto anser Skatteverket att en ev. upplupen ränta som ännu inte har förfallit till betalning (s.k. räntekompensation) ska ingå i marknadsvärdet för obligationen vid överföringen. Detta innebär att räntekompensationen inte ska särredovisas som en ränteintäkt som den normalt gör vid en avyttring. Kontoinnehavaren får inte avdrag för en betald räntekompensation om obligationen förvaras på kontot före eller under det beskattningsår som räntekupongen enligt 41 kap. 11 § IL normalt får dras av (42 kap. 24a § IL). Om de överförda tillgångarna skulle vara belastade med ett uppskovsbelopp ska detta tas upp som en intäkt när aktien förs över till investeringssparkontot.

Hur beräknas kapitalunderlaget?

Kapitalunderlaget beräknas till en fjärdedel av summan av:

 • värdet av tillgångarna vid ingången av varje kvartal,
 • inbetalningar under året och
 • överföringar av finansiella instrument som har gjorts till investeringssparkontot under året med undantag för överföringar från annat eget investeringssparkonto (42 kap. 37 § IL).

Vid beräkning av inbetalningar på ett investeringssparkonto räknas inte (42 kap. 39 § IL):

 • ränta, utdelning och annan avkastning på tillgångar som förvaras på kontot
 • ersättning vid överlåtelse enligt 22 § första stycket punkt 1-7 ISKL av tillgångar som förvaras på investeringssparkontot
 • kontanta medel som förs över från annat eget investeringssparkonto
 • kontanta medel som investeringsföretaget har växlat mot valuta som har förvarats på investeringssparkontot.

Skatteverket anser att inbetalningar som sker till följd av dagliga avräkningar på futuresterminer och inbetalningar av premier för utfärdade optioner ska ingå i kapitalunderlaget. Dessa inbetalningar omfattas inte av undantaget i 42 kap. 39 § IL.

Statslåneräntan den 30 november 2012, som ligger till grund för beräkningen av schablonintäkt för inkomståret 2013, var 1,49 procent. Statslåneräntan den 30 november 2013 var 2,09 procent.

Exempel: Kapitalunderlag

Peter öppnar ett investeringssparkonto under det första kvartalet 2013. Han betalar in 40 000 kr under det första kvartalet och sedan ytterligare 20 000 kr under det tredje kvartalet dvs. totalt har han satt in 60 000 kr under året. Värdet på hans tillgångar vid ingången av varje kvartal är:

Kvartal

Värde i kr

1

0

2

41 000

3

43 000

4

65 000

Värdet vid ingången av samtliga kvartal summeras med totala insättningar under året. Detta uppgår till 209 000 kr (41 000 + 43 000 + 65 000 + 60 000). Kapitalunderlaget är en fjärdedel av årets totala värde uppgår till 52 250 kr (209 000 / 4).

Schablonintäkten räknas fram genom att kapitalunderlaget multipliceras med 1,49 procent (statslåneräntan vid utgången av november året före kalenderåret).

Schablonintäkten blir 778 kr (52 250 kr x 1,49 %). Peter ska få en kontrolluppgift på schablonintäkten som kommer att förtryckas i deklarationen som en kapitalinkomst.

Hur beräknas marknadsvärdet?

Det är det faktiska marknadsvärdet på tillgångarna som ska ligga till grund för beräkningen av kapitalunderlaget (42 kap. 37 § andra stycket IL). Motsvarande gäller vid beräkning av försäljningsintäkten av tillgångar som förs över från t.ex. en depå till ett investeringssparkonto (44 kap. 8a § IL).

Vid vissa tidpunkter kan det vara svårt att ta fram ett faktiskt marknadsvärde. Skatteverket anser att man kan använda följande marknadsvärden vid värdering av finansiella instrument på ett investeringskonto:

 • Vid kvartalsvärdering bör man använda senast noterad betalkurs dagen innan kvartalets början.
 • Vid överförning av finansiella instrument till ett konto bör man använda den senast noterad betalkurs närmast före överföringstidpunkten.
 • För ett finansiellt instrument som saknar avslut de senaste fem dagarna före värderingstidpunkten, kan man istället använda den senaste köpkursen närmast före värderingstidpunkten.
 • För andelar i investeringsfonder bör man i första hand använda den beräknade NAV-kursen (Net Asset Value). Detta gäller dock inte för s.k. börshandlade fonder där värderingen bör göras på samma sätt som för andra noterade tillgångar.

Skulle en investeringstillgång vara noterad på flera olika marknadsplatser inom Sverige bör man i första hand hämta kursen från den marknadsplats där värdepapperet är primärnoterat. Handlas värdepapper både inom och utanför Sverige bör man i första hand använda kursen från den svenska marknadsplatsen. Om handel sker på flera utländska marknadsplatser bör man i första hand använda kursen från den marknadsplats där värdepapperet är primärnoterat.

Skatteverket anser att en tillgång anses vara förvarad på investeringssparkontot när den förtecknats på kontot vilket innebär den dag då tillgången bokas in på kontot.

Överföring mellan två konton

Om det sker en överföring av tillgångar mellan två investeringssparkonton kan det hända att tillgångarna inte förvaras på något av dessa konton vid kvartalsvärderingen. I så fall ska de överförda tillgångarnas marknadsvärde öka summan av tillgångarna som ingår i kapitalunderlaget för det mottagande kontot (42 kap 40 § IL).

Skatteverket anser att om en person säljer investeringstillgångar som förvaras på dennes investeringssparkonto till en annan persons investeringssparkonto ska försäljningsersättningen ses som en sådan inbetalning av kontanta medel som ökar kapitalunderlaget (42 kap. 37 § p. 2 IL och prop. 2011/12:1 sidan 341-342). Även köparens kapitalunderlag ska ökas med marknadsvärdet på aktierna (42 kap. 37 § p. 4 IL).

Värdering av option och termin

Med begreppet ”tillgång” avses, vid tillämpning av inkomstskattelagen, ett värdepapper eller liknande med ett positivt värde. Med ”förpliktelse” avses ett värdepapper med negativt värde (prop. 2012/13:24 s. 7). Vid värdering av optioner ska varje optionskontrakt och faktiskt innehav av den underliggande egendomen värderas var för sig. Skatteverket anser att negativa värden på optioner och terminer inte kan beaktas vid beräkning av kapitalunderlaget. Någon nettoberäkning är därför inte möjlig att göra då förpliktelser inte ska ingå i kapitalunderlaget.

Kontofrämmande tillgång

Värdet av tillgångar som förvaras på ett investeringssparkonto vid en avstämningstidpunkt ska ligga till grund för beräkning av kapitalunderlaget. Skatteverket anser att detta innebär att även om en tillgång på ett investeringssparkonto är kontofrämmande vid en avstämningstidpunkt, ska värdet ingå vid beräkning av kapitalunderlaget om de inte är undantagna i 42 kap. 38 § IL (42 kap. 37 § första stycket 1 IL ). Under den tid det är möjligt att förvara en kontofrämmande tillgång på ett investeringssparkonto ska därför värdet på dessa tillgångar ingå i kapitalunderlaget och all avkastning från sådana tillgångar är skattefria.

Skuld eller kredit

Skatteverket anser att det inte är möjligt att skatterättsligt ha en kredit inom ramen för ett investeringssparkonto. En kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto ska alltid anses vara upptagen utanför kontot. Det innebär att varje gång en kontoinnehavare utnyttjar en kredit ska detta ses som en egen inbetalning på investeringssparkontot som ökar kapitalunderlaget. Räntan för krediten är dock avdragsgill, eftersom krediten vid beskattningen inte kan anses upptagen inom ett investeringssparkonto. Detta gäller även om en övertrasseringsränta har tagits ut på investeringssparkontot.

Blankning

Skatteverket anser att lagen om investeringssparkonto inte ger utrymme för att ingå blankningsavtal av aktier på ett investeringssparkonto eftersom en fordran eller en skuld avseende aktier inte kan vara en investeringstillgång, se även regler för investeringssparkonton.

Vad händer när ett konto upphör?

När ett investeringssparkonto upphör, ska i normalfallet inte några tillgångar finnas kvar på kontot. Det finns dock vissa undantag från detta framför allt när kontot upphör för att kontohavaren eller investeringsföretaget inte följer bestämmelserna i lag om investeringssparkonto. I dessa fall ska kontoinnehavarens anskaffningsutgift för finansiella instrument och utländsk valuta som förvarats på kontot anses motsvara tillgångarnas marknadsvärde när kontot upphör (44 kap. 22a § IL). Från denna regel finns det vissa undantag för t.ex. kvalificerade andelar eller för sådana tillgångar som när de förs över till ett investeringssparkonto innebär att kontot upphör.

Om kontoinnehavaren tar ut en kontofrämmande tillgång från kontot är huvudregeln att anskaffningsutgiften ska anses motsvara marknadsvärdet på tillgången när den bokas bort (44 kap. 22b § IL). I vissa fall upphör inte kontot att vara ett investeringssparkonto trots att en kontofrämmande tillgång inte tas ut från kontot inom rätt tid (44 kap. 22a § andra stycket 2 IL). Om en kontofrämmande tillgång förvaras på ett investeringssparkonto i strid med 17 § ISKL ska tillgångens anskaffningsutgift anses vara marknadsvärdet när den felaktiga förvaringen började (44 kap. 22d § IL).

Se även fler exempel på hur anskaffningsutgiften ska beräknas vid uttag från kontot.

Obegränsat skattskyldig under del av året

Schablonintäkten ska beräknas endast för den tid som innehavaren av investeringssparkontot har varit obegränsat skattskyldig. Det innebär att kapitalunderlaget bara ska beräknas på marknadsvärdet av tillgångar som förvaras på kontot vid ingången av de kvartal vid vilka innehavaren är obegränsat skattskyldig. Inbetalningar av kontanter och överföringar av investeringstillgångar till kontot ska bara öka kapitalunderlaget om personen vid inbetalningarna respektive överföringarna var obegränsat skattskyldig.

Exempel: in- eller utflyttning under året

Axel har ett investeringssparkonto sedan 2012. Den 7 augusti 2013 flyttar han utomlands och blir begränsat skattskyldig i Sverige.

Axel har 25 000 kr på sitt investeringssparkonto vid ingången av kvartal 1 2013. Under kvartal 1, i februari, sätter han in 75 000 kr och i december 25 000 kr. Vid ingången av kvartal 2, 3 och 4 är värdet 100 000 kr. Axels kapitalunderlag ska beräknas så här.

Kvartal 1

¼ x 25 000 kr

6 250 kr

Kvartal 2

¼ x 100 000 kr

25 000 kr

Kvartal 3

¼ x 100 000 kr

25 000 kr

Insättning

¼ x 75 000 kr

18 750 kr

Totalt

75 000 kr

Värdet vid ingången av kvartal 4 ska inte räknas med i underlaget och inte heller insättningen i december eftersom Axel var begränsat skattskyldig då. För en begränsat skattskyldig innehavare gäller andra regler.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2011/12:1 Budgetpropositionen för 2012 [1]
 • Proposition 2012/13:24 Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto [1]

Ställningstaganden

 • Blankning av aktier på ett investeringssparkonto [1]
 • Hur bestäms marknadsvärdet för ett finansiellt instrument på ett investeringssparkonto? [1] [2]
 • Kontrolluppgiftsskyldighet för schablonintäkt och överföring till ett investeringssparkonto [1] [2] [3] [4]
 • Kredit som är kopplad till ett investeringssparkonto [1]
 • Ska likvidavräkning för termin respektive premie vid utfärdad option ingå i kapitalunderlaget för ett investeringssparkonto? [1]
 • Värdering av optioner, terminer och andra derivatinstrument på ett investeringssparkonto [1]