OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här läser du om vem som får göra pensionssparavdrag och vilka olika typer av pensionssparande i Sverige och i utlandet som kan dras av.

Vem får göra avdraget?

Pensionssparavdrag får bara göras av

 • den som äger en pensionsförsäkring och som har betalat premier till denna
 • den som är pensionssparare enligt lagen om individuellt pensionssparande och som har gjort inbetalningar på ett eget pensionssparkonto (59 kap. 2 § första stycket IL).

Pensionssparavdrag får göras av den som är oinskränkt skattskyldig i Sverige. I vissa fall kan ett sådant avdrag göras även av den som är begränsat skattskyldig (59 kap. 16 § IL).

Den som bedriver en enskild näringsverksamhet, är delägare i ett enkelt bolag, partrederi, handelsbolag, kommanditbolag eller i en europeisk ekonomisk intressegemenskap (EEIG) har rätt att göra pensionssparavdrag i näringsverksamheten (16 kap. 32 § IL). Samma sak gäller för ett dödsbo som bedriver näringsverksamhet. I alla dessa fall ska försäkringen respektive pensionssparavtalet ha tecknats av den person som ålders- eller sjukpensionen avser.

Pensionssparavdrag kan inte göras för premie för en pensionsförsäkring som förvärvats genom bodelning under äktenskapet utan att det pågått något mål om äktenskapsskillnad (59 kap. 2 § andra stycket IL).

Pensionsförsäkring

En försäkring är en pensionsförsäkring om den uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. 4, 6 och 816 b §§ IL (58 kap. 2 § IL). Även en utländsk försäkring som meddelats i en försäkringsrörelse inom EES-området och som uppfyller de svenska kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring är en pensionsförsäkring (58 kap. 4 § IL).

Försäkring som anses som en pensionsförsäkring

En utländsk försäkring som inte uppfyller de kvalitativa villkoren kan ändå anses som en pensionsförsäkring under vissa förutsättningar (58 kap. 5 § IL). Även en utländsk försäkring för vilken Skatteverket lämnat särskilt medgivande anses som en pensionsförsäkring (58 kap. 5 § tredje stycket IL).

Även en försäkring som ska anses som en pensionsförsäkring omfattas av sådant pensionssparande som kan dras av. Detta innebär att de avdragsbegränsningar som gäller för en pensionsförsäkring också ska tillämpas för en försäkring som ska anses som en pensionsförsäkring.

Premiebefrielseförsäkring

En pensionsförsäkring kan kombineras med en premiebefrielseförsäkring. Vid betalning av premien för pensionsförsäkringen ingår då i premien för denna en del som avser premiebefrielseförsäkringen. Detta innebär att även premien för premiebefrielseförsäkringen ger rätt till pensionssparavdrag inom de beloppsramar som gäller.

En premiebefrielseförsäkring ger rätt till premiebefrielse eller nedsättning av premien. Det kan dock inträffa att en försäkringstagare redan hunnit betala in och göra avdrag för hela premien på den försäkring som försäkringsgivaren via premiebefrielseförsäkringen ska stå för. I sådana fall återbetalar försäkringsgivaren de inbetalda premierna. Återbetalningen ska inte betraktas som pension utan försäkringstagaren anses i stället ha betalat premier som motsvarar de ursprungligen inbetalade premierna minskade med det återbetalade beloppet, d.v.s. nettot. Avser återbetalningen premier som betalats in tidigare år ska rättelse av det då medgivna avdraget göras genom omprövning. Har det tidigare avdraget gjorts i inkomstslaget näringsverksamhet innebär en rättelse följdändringar för den särskilda löneskatten på pensionskostnader (SLP) och underlaget för egenavgifter (KRNS 2007-06-20, mål nr 357-359-06).

Exempel: återbetalning på grund av premiebefrielseförsäkring

A har betalat in 10 000 kr per år till en privat pensionsförsäkring under två år. Premierna innefattar också premie för en premiebefrielseförsäkring. A har dragit av premierna i inkomstdeklarationerna. För ”år 2” har Skatteverket ännu inte fattat beslut om slutlig skatt. A råkade under ”år 1” ut för en olyckshändelse och har varit sjukskriven en längre tid. Efter utredning har försäkringsbolaget under ”år 2” bedömt att olyckshändelsen medför en bestående nedsatt arbetsförmåga för A med 60 procent. Eftersom premien för pensionsförsäkringen har omfattat även en premiebefrielsedel ska premiebefrielseförsäkringen träda in och betala den premie/del av premie som A själv i annat fall skulle ha betalat. Försäkringsutredningen har blivit klar först under ”år 2” och försäkringsbolaget har under detta år betalat tillbaka 12 000 kr, d.v.s. 60 procent av de premier som betalats in under ”år 1” och ”år 2”.

Den del av återbetalningen som avser ”år 1” ska minska de ursprungligen inbetalade premierna och det avdrag som gjorts ”år 1” ska rättas genom omprövning. Avdrag ska medges med enbart 4 000 kr. Den del av återbetalningen som avser ”år 2” ska reducera det avdrag som yrkats detta år och avdrag medges med resterande 4 000 kr. Om A är näringsidkare kan rättelserna innebära följdändringar för SLP och för underlaget för egenavgifter.

Individuellt pensionssparkonto (IPS)

Ett pensionssparkonto är ett sådant konto som avses i lag (1993:931) om individuellt pensionssparande. Om IPS kan du läsa under Civilrättsliga bestämmelser om ett pensionssparkonto (IPS) och Villkor för ett pensionssparkonto (IPS).

Särskilt om dansk pensionsordning

Ett särskilt avtal har ingåtts mellan Sverige och Danmark som bl.a. innehåller bestämmelser om rätt till avdrag för inbetalningar till en pensionsordning i det andra landet. Avtalet finns som bilaga 4 till det nordiska skatteavtalet (1996:1512). Det särskilda avtalet innebär att inbetalningar som görs till en dansk skattegynnad pensionsordning, under vissa förutsättningar som anges i avtalet, ska dras av i Sverige, oberoende av hur den aktuella pensionsordningen bedöms enligt svensk intern skatterätt i övrigt.

De särskilda avdragsreglerna i avtalet gäller endast då en person antingen

 • har inkomster i arbetslandet som uppgår till minst 75 procent av dennes sammanlagda inkomst av rörelse, självständig yrkesutövning eller anställning efter avdrag för samtliga utgifter för inkomsternas förvärvande (nettointäkt), eller
 • har flyttat från det ena landet till det andra och var ansluten och betalade till en pensionsordning i det tidigare hemvistlandet omedelbart före bytet av hemvist.

Skatteverket anser att med ”sammanlagd inkomst” och ”nettointäkt” avses den för hela inkomståret sammanlagda inkomsten resp. nettointäkten – se Skatteverkets ställningstagande Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal. Se också Skatteverkets ställningstagande Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal.

Av avtalet framgår de särskilda begränsningar av avdraget som gäller.

Tjänstepensionsförsäkring

Avdrag kan inte göras för privat sparande i en pensionsförsäkring som ägs av en arbetsgivare (59 kap. 2 § tredje stycket IL). En finansiering av en pensionsförsäkringspremie genom ett s.k. bruttolöneavdrag innebär att en arbetstagare avstår en del av sin kontanta lön i utbyte mot en förmån av pension som ska beskattas först när pensionen betalas ut. Den anställde/arbetstagaren beskattas alltså inte för någon del av premien när denna betalas. Eftersom beskattning av pensionsförmånen, d.v.s. premien, inte ska ske finns ingen rätt till avdrag för den anställde för någon del av premien, även om den anställde äger försäkringen. Principerna i Skatteverkets ställningstagande Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring om betalning av premie med beskattade medel och bruttolöneavdrag gäller också för svenska pensionsförsäkringar. För att en anställd själv ska anses ha betalat premie krävs att betalningen gjorts med beskattade medel.

”Tjänstepension” för delägare i handelsbolag

Avdrag kan inte göras för premie för en försäkring som har tecknats av ett handels- eller kommanditbolag, en EEIG eller ett partrederi och som avser pension till en delägare i dessa företagsformer. En försäkring som t.ex. ett handelsbolag har tecknat som ”tjänstepensionsförsäkring” med en delägare i bolaget som försäkrad och förmånstagare blir enligt IL att anse som en kapitalförsäkring. Avdrag medges då vare sig för handelsbolaget eller för delägaren. Se också Skatteverkes ställningstagande Felaktigt tecknade ”tjänstepensionsförsäkringar” för delägare i handelsbolag. Skatteverkets ställningstagande har bekräftats av flera kammarrättsdomar, av vilka i vart fall två har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen som inte meddelat prövningstillstånd (RR 2006-04-24 mål nr 5945-05 och RR 2008-01-18 mål nr 2255-07).

En person kan tidigare ha varit anställd hos t.ex. ett handelsbolag och sedan blivit delägare i bolaget. En handelsbolagsdelägare är skatterättsligt inte att anse som anställd. Om tjänstepensionsförsäkringen ägs av arbetsgivaren måste därför en överlåtelse av försäkringen göras, d.v.s. ändras till en privat pensionsförsäkring, för att avdrag för premier för delägaren ska kunna medges. Om tjänstepensionsförsäkringen i stället ägts av den anställde ska en omregistrering till privat pensionsförsäkring ske hos försäkringsgivaren. Av praktiska skäl kan avdrag för delägaren medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits till den nyblivna delägaren, dvs. även för inbetalningar som skett före tidpunkten för ägarförändringen/omregistreringen.

En liknande situation uppkommer om en anställd i en enskild näringsverksamhet gifter sig med näringsidkaren eller de blir sambor och har haft, har eller får ett gemensamt barn. Medhjälpande make/maka/sambo är skatterättsligt inte att anse som anställd och en överlåtelse alternativt en omregistrering av tjänstepensionsförsäkringen måste därför göras. Av praktiska skäl kan avdrag för den medhjälpande maken medges för inbetalning av premier under det kalenderår förändringen sker om försäkringen under detta år har överlåtits/omregistrerats och blivit en privat pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • KRNS 2007-06-20, mål nr 357-359-06 [1]
 • RR 2006-04-24, mål nr 5945-05 [1]
 • RR 2008-01-18, mål nr 2255-07 [1]

Lagar & förordningar

 • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Lag (1993:931) om individuellt pensionssparande [1]
 • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1]

Ställningstaganden

 • Avdrag för inbetalningar till dansk pensionsordning och skatteavtal [1]
 • Bruttolöneavdrag vid premiebetalning på utländsk pensionsförsäkring [1]
 • Felaktigt tecknade tjänstepensionsförsäkringar för delägare i handelsbolag [1]
 • Sammanlagd inkomst enligt 2003 års svensk-danska avtal [1]