OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Underlaget för SLP beräknas varje beskattningsår. Här finner du allmän information om hur underlaget beräknas och hur stor skattesatsen är.

Skattesatsen

SLP betalas med 24,26 procent på ett särskilt beräknat underlag (1 § SLPL).

Hur beräknas underlaget för SLP?

Underlaget för SLP ska beräknas varje beskattningsår, enligt ett särskilt avräkningsförfarande (2 § SLPL), som den uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av (plusposter)

 1. avgift för tjänstepensionsförsäkring
 2. avsättning till pensionsstiftelse
 3. ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL
 4. utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjänstepensionsförsäkring
 5. utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse pensionsutfästelse
 6. överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § IL

och å andra sidan summan av (minusposter)

 1. gottgörelse från pensionsstiftelse
 2. ersättning enligt ett avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § IL
 3. minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL
 4. 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret
 5. erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse
 6. negativt belopp som uppkommit föregående beskattningsår.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen är den uppräkning som görs i lagrummet uttömmande (RÅ 2000 not. 54).

Innebörden av bestämmelsen om hur underlaget ska beräknas

För utfästelser som tryggas gäller att SLP ska betalas vid tryggandet. För utfästelser som inte tryggas gäller att SLP ska betalas när pensionen betalas ut.

Med tryggad utfästelse avses arbetsgivarens kostnader för att trygga pensionsutfästelser genom

 • premie (avgift) till en tjänstepensionsförsäkring
 • överföring till en pensionsstiftelse
 • avsättning i balansräkningen enligt TrL
 • överföring till ett tjänstepensionsinstitut som likställs med pensionsstiftelse
 • betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut när tjänstepensionsavtalet är jämförbart med pensionsförsäkring.

När det gäller pensioner som tryggats genom en pensionsstiftelse, avsättning i balansräkningen enligt TrL eller ett utländskt tjänstepensionsinstitut som kan likställas med en svensk pensionsstiftelse ökar underlaget för SLP också när pensionen betalas ut. Underlaget för SLP ska dock minskas med den gottgörelse som lämnas från pensionsstiftelse eller utländskt tjänstepensionsinstitut och den minskning av avsättning i balansräkningen som utbetalningen av pensionen kan medföra. Utformningen av bestämmelsen om hur underlaget för SLP ska beräknas innebär alltså att SLP på utfäst tjänstepension betalas en gång.

Även om pensionsutfästelsen är säkerställd på ett sätt som inte är avdragsgillt, exempelvis med en pantsatt kapitalförsäkring, ska SLP betalas om avsättningen i balansräkningen är enligt TrL. Om avsättningen i balansräkningen inte är enligt TrL ska SLP i stället betalas när pensionen betalas ut. Detta gäller även om förmånerna har tjänats in före ikraftträdandet av SLPL.

Det är den arbetsgivare hos vilken tjänstepensionen har tjänats in som betalar SLP eftersom en ersättning vid överföring av en pensionsutfästelse ska påverka underlaget.

Underlaget påverkas även om avdrag inte medges

SLP ska betalas oavsett om arbetsgivaren får avdrag eller inte för kostnaden för tryggandet av pensionsutfästelsen (prop. 1990/91:166 s. 45 och 1997/98:146 s. 49). Har arbetsgivaren t.ex. betalat en premie för en tjänstepensionsförsäkring med ett belopp som överstiger det maximala avdraget enligt huvud- eller kompletteringsregeln i 28 kap. IL och därmed endast fått avdrag för en del av sin tryggandekostnad ska underlaget till SLP ändå öka med hela premien.

Vill du läsa om avdragsreglerna för tryggande av tjänstepension, se avsnitt 63 i Handledning för beskattning av inkomst, del 2 (SKV 399-4).

Exempel: hur underlaget för SLP beräknas

En arbetsgivare har utfäst pension till de anställda. Premier för tjänstepensionsförsäkringar har betalts med 200 000 kr under beskattningsåret 2013. Dessutom har arbetsgivaren tryggat pensionsåtaganden enligt allmän pensionsplan genom avsättning i balansräkningen enligt TrL. Avsättningen i balansräkningen uppgick vid 2013 års utgång till 500 000 kr. Vid räkenskapsårets ingång uppgick avsättningen till 400 000 kr. Under året har arbetsgivaren betalat ut pensioner med 50 000 kr.

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring

200 000 kr

b) avsättning till pensionsstiftelse

0 kr

c) ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL

100 000 kr

d) utbetalda pensioner

50 000 kr

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse

0 kr

f) överföring eller betalning till ett utländskt tjänstepensionsinstitut enligt ett sådant avtal om tjänstepension som uppfyller villkoren för avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra stycket eller 3 § IL

0 kr

Delsumma plusposter

350 000 kr

g) gottgörelse från pensionsstiftelse

0 kr

h) ersättning enligt ett avtal om tjänstepension från ett sådant utländskt tjänstepensionsinstitut som avses i 28 kap. 3 § IL

0 kr

i) minskning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL

0 kr

j) 85 procent av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner eller sådan delpost som avses i 8 a § TrL vid beskattningsårets ingång multiplicerad med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före ingången av beskattningsåret

(85 % av 400 000 kr x 1,52 %)

5 168 kr

k) erhållen ersättning för övertagen pensionsutfästelse

0 kr

l) negativt belopp som uppkommit föregående

beskattningsår

0 kr

Delsumma minusposter

5 168 kr

Summa Underlaget för SLP

(350 000 kr – 5 168 kr)

344 832 kr

SLP för beskattningsåret 2013 blir

(24,26 % x 344 832 kr)

83 656 kr

Negativt underlag för SLP

Vid beräkning av underlaget för SLP kan i vissa fall ett negativt underlag uppkomma. Detta får dras av från underlaget närmast följande beskattningsår (2 § första stycket l SLPL).

Ett negativt underlag får inte överföras till en annan arbetsgivare, t.ex. i samband med övertagande av pensionsutfästelse genom företagsöverlåtelse. Det får inte heller överföras till annat företag i samma koncern. Vid en fusion får man däremot överföra ett negativt underlag.

Detta innebär också att om ett negativt underlag kvarstår när en arbetsgivare upphör att existera, exempelvis vid upplösning genom likvidation, finns längre ingen möjlighet att dra av underskottet. Det finns heller ingen möjlighet till återbetalning av den särskilda löneskatten motsvarande det negativa underlaget.

Rättsfall: utjämning av pensionskostnader enligt allmän pensionsplan påverkar inte underlaget

Vissa allmänna pensionsplaner innehåller bestämmelser om utjämning av pensionskostnader mellan olika arbetsgivare. Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att avgifter som en arbetsgivare betalar eller ersättningar som en arbetsgivare får enligt ITP-planens bestämmelser om utjämning av pensionskostnader mellan olika arbetsgivare, inte ska ingå vid beräkningen av underlaget för SLP (RÅ 2004 ref. 67).

Underlaget beräknas enligt bokföringsmässiga grunder

Vid beräkning av underlaget för SLP ska bokföringsmässiga grunder tillämpas (2 § femte stycket SLPL).

Rättsfall: en pensionsförsäkringspremie ska öka underlaget samma beskattningsår den ska dras av

Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för SLP för det beskattningsår under vilket premiebetalningen ska dras av (HFD 2011 not. 42).

Rättsfall: en pensionsförsäkringspremie för en kommun ska öka underlaget samma beskattningsår den betalas

Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast beträffande ett skattesubjekt som inte är skattskyldigt till inkomstskatt (kommun) att löneskattens nära anslutning till bestämmelserna i 28 kap. IL innebär att beskattningstidpunkten ska inträffa först när premien betalas trots att det kan vara god redovisningssed att skuldföra kostnaden för pensionsutfästelsen vid en tidigare tidpunkt (RÅ 2002 not. 212).

När underlaget ska öka för en arbetsgivare som bedriver blandad verksamhet

Skatteverket anser att en arbetsgivare som bedriver såväl verksamhet i vilken avdragsrätt för pensionskostnader föreligger som verksamhet i vilken avdragsrätt inte föreligger (blandad verksamhet) ska medräkna pensionsförsäkringspremier i underlaget till SLP enligt följande. Pensionsförsäkringspremier som avser personal som arbetar i den verksamhet i vilken avdragsrätt för premier föreligger ska ingå i underlaget för det beskattningsår under vilket premiebetalningen ska dras av. Pensionsförsäkringspremier som avser övrig personal ska medräknas i underlaget det beskattningsår premierna betalas. Läs mer i Skatteverkets ställningstagande Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring.

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 2011 not. 42 [1]
 • RÅ 2000 not. 54 [1]
 • RÅ 2002 not. 212 [1]
 • RÅ 2004 ref. 67 [1]

Lagar & förordningar

 • Lag (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader [1] [2] [3] [4]

Propositioner

 • Prop. 1990/91:166 s. 45 [1]
 • Proposition 1997/98:146 Förenklad avdragsrätt för pensionskostnader [1]

Ställningstaganden

 • Tidpunkten för skattskyldigheten för SLP på premie för pensionsförsäkring [1]

Övrigt

 • Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2) [1]