OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Här finns information om när och hur en mindre stiftelse kan upphöra och när en stiftelse som bedriver näringsverksamhet ska likvideras.

Vad innebär likvidation av en stiftelse?

Vid likvidation av en stiftelse ska borgenärerna ges tillfälle att bevaka sina fordringar och skulderna ska betalas. Ett eventuellt överskott ska användas till stiftelsens ändamål eller ett motsvarande ändamål. Om detta inte är möjligt ska överskottet tillfalla allmänna arvsfonden (7 kap. 11 § SL).

Som företrädare för staten som borgenär har Skatteverket i uppgift att vidta vissa borgenärsåtgärder i samband med likvidation.

En stiftelse bildas genom att en eller flera stiftare avskiljer egendom som ska förvaltas som en självständig förmögenhet för ett bestämt ändamål. Reglerna finns i stiftelselagen (1994:1220), SL. En stiftelse som bedriver näringsverksamhet ska vara registrerad i länsstyrelsens stiftelseregister.

När kan en likvidation inledas?

En stiftelse kan inte upphöra så länge den kan uppfylla sitt ändamål. Det finns inga bestämmelser om frivillig likvidation av en stiftelse motsvarande de som gäller för aktiebolag.

Om skulderna överstiger tillgångarna

Om stiftelsen utövar näringsverksamhet och det finns anledning att anta att stiftelsens skulder överstiger värdet av stiftelsens tillgångar ska styrelsen eller förvaltaren omedelbart upprätta en särskild balansräkning. Detsamma gäller om en utredning från Kronofogden visar att bolaget saknar tillgångar för att betala sina skulder. (7 kap. 1 § SL).

Om den särskilda balansräkningen visar att värdet av tillgångarna är lägre än skulderna ska styrelsen eller förvaltaren lämna in en ansökan om likvidation till tingsrätten. Ansökan kan också göras av styrelseledamot eller revisor.

Om styrelseledamöterna och förvaltaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 7 kap. 1 § SL riskerar de att bli personligt betalningsansvariga för uppkommande skulder.

Domstolen ska kalla stiftelsen och eventuella borgenärer som vill yttra sig i ärendet att inställa sig hos domstolen en bestämd dag då likvidationsfrågan ska prövas. Kallelsen ska delges stiftelsen och kungöras i Post- och Inrikes Tidningar (7 kap. 5 § SL).

Om det inte finns en balansräkning som granskats av bolagets revisor och godkänts av länsstyrelsen och som visar att tillgångar överstiger skulderna ska tingsrätten besluta att stiftelsen ska träda i likvidation (7 kap. 4 § SL).

Likvidation i samband med avslutad konkurs

Om en stiftelse som bedriver näringsverksamhet är försatt i konkurs och konkursen avslutas med överskott, ska styrelsen eller förvaltaren inom en månad besluta att stiftelsen ska träda i likvidation. Beslutet ska anmälas till tingsrätten. Om detta inte sker ska tingsrätten fatta beslut om likvidation (7 kap. 16 och 17 §§ SL).

Genomförande av likvidationen

Bestämmelserna om likvidatorns skyldigheter och genomförandet av likvidationen överensstämmer i huvudsak med vad som gäller för likvidation av aktiebolag.

En skillnad mot likvidation av aktiebolag finns dock när det gäller likvidatorns skyldighet att ansöka om konkurs. Vid likvidation av en stiftelse är likvidatorn endast skyldig att ansöka om konkurs om stiftelsen är på obestånd och det dessutom framgår att den inte kan betala sina likvidationskostnader. Om stiftelsen är på obestånd men kan betala sina likvidationskostnader finns det ingen skyldighet att ansöka om konkurs. Vid likvidation av ett aktiebolag har likvidatorn en skyldighet att ansöka om konkurs så snart det framgår att bolaget är på obestånd.

När likvidatorn har genomfört sitt uppdrag ska en slutredovisning upprättas och granskas av en revisor. Efter granskningen ska slutredovisningen sändas till länsstyrelsen. När detta har skett är stiftelsen upplöst (7 kap 12 § SL).

Om det efter detta finns behov av ytterligare likvidationsåtgärder ska likvidationen fortsätta (7 kap. 14 § SL).

Upplösning utan likvidation

Det finns möjlighet för en stiftelse med mindre förmögenhet att upphöra utan likvidation (6 kap. 5 § SL). Till exempel om den löpande avkastningen inte längre räcker till för att främja stiftelsens ändamål eller om det inte går att hitta någon förmånstagare (destinatär). Styrelsen eller förvaltaren kan då besluta att använda tillgångarna för stiftelsens ändamål eller för ett ändamål som så nära som möjligt motsvarar detta. Ett sådant beslut får fattas om stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan och inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren. Vidare krävs att värdet på tillgångarna under de tre senaste åren har varit lägre än tio prisbasbelopp samt att stiftelsen saknar skulder.

Ett beslut om att upphöra kräver tillstånd av tillsynsmyndigheten, länsstyrelsen. En stiftelse upphör sedan i och med att samtliga tillgångar i stiftelsen förbrukas.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar