OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

I vissa fall gäller skattefriheten enligt 3 kap. 24 § ML ändå inte trots att tillgången förvärvats utan avdragsrätt.

Tillgång som tillförts betydande värde

Om en tillgång som köpts utan avdragsrätt vid en senare tidpunkt har tillförts varor och tjänster av betydande värde och företaget då hade rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt, innebär det att omsättningen av tillgången inte undantas från skatteplikt utan ska beskattas. Bedömning ska göras om en i förhållande till tilgångarnas ursprungsvärde betydande avdragsrätt förelegat hos ägaren. Bestämmelsen har tillkommit för att skattefriheten inte ska omfatta sådana situationer då visserligen inte förvärvet medfört avdragsrätt eller återbetalningsrätt men väl vad som senare tillförts tillgången. Det kan gälla t.ex. reparationer eller bearbetningar. Med uttrycket ”mera betydande förvärv” av varor eller tjänster menas enligt förarbetena att värdet av det som tillförts tillgången uppgår till eller överstiger tillgångens värde vid denna tidpunkt eller absolut sett är stort (3 kap. 24 § första stycket 1 ML, prop. 1993/94:99 s. 159).

Överlåtelse av verksamhet

När en verksamhet som medfört skattskyldighet eller återbetalningsrätt överlåts är under vissa förutsättningar omsättningen av tillgångar undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 25 § ML. Skatterättsnämnden har ansett att den omständigheten att 3 kap. 25 § ML har tillämpats på en överlåtelse av verksamhet inte medför att förutsättningar kan föreligga för en tillämpning av 3 kap. 24 § första stycket ML på en senare överlåtelse av dessa tillgångar. En sådan tillämpning skulle, enligt Skatterättsnämnden, strida både mot syftet med de aktuella bestämmelserna och mot allmänna mervärdesskatterättsliga principer (SRN 1995-12-14).

Jämkning innebär att avdrag har gjorts

Om användningen av en investeringsvara ändrats så att avdragsrätt till någon del uppkommit inom korrigeringstiden ska inte undantagsregeln i 3 kap. 24 § ML tillämpas vid en senare omsättning. Företaget hade visserligen inte avdragsrätt vid förvärvstidpunkten, men det avdrag företaget därefter fått på grund av jämkningsreglerna (8 a kap. ML) hänför sig till förvärvet även om det utnyttjats vid en senare tidpunkt.

Försäkringsföretags försäljningar i samband med skadereglering

I samband med skadereglering förekommer det att försäkringsföretag övertar den skadelidandes tillgång. Försäkringsbolaget har inte avdragsrätt för en tillgång som övertagits på det sättet. Övertagande av vara i samband med skadereglering anses inte ske mot ersättning (RSV/FB Im 1982:2). Försäkringsbolagets överlåtelse av tillgången undantas inte från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Finansieringsföretags försäljningar av återtagna varor

Om ett finansieringsföretag har övertagit en säljares rätt enligt ett köpeavtal att återta en vara med stöd av köpeavtalet undantas inte finansieringsföretagets omsättning av en tillgång som förvärvats på detta sätt från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Finansieringsföretag har inte avdragsrätt för debiterad mervärdesskatt om återtagandet skett från någon som haft avdragsrätt eller återbetalningsrätt för någon del av skatten. Det framgår av 8 kap. 11 § ML. Som exempel kan nämnas ett återtagande av en lastbil från ett åkeri. Vid en försäljning av en från sådan person återtagen vara är finansieringsföretagets omsättning inte undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § tredje stycket ML. Har återtagandet skett från någon som varken haft avdragsrätt eller rätt till återbetalning enligt 10 kap. 9 eller 11–13 §§ ML är inte heller under dessa förutsättningar finansieringsföretagets omsättning undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § tredje stycket ML. Som exempel kan nämnas ett återtagande av utrustning från en läkarpraktik vars verksamhet inte medför skattskyldighet. Däremot har finansieringsföretaget i ett sådant fall rätt till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av varan enligt 8 kap. 11 § ML. Denna avdragsrätt gäller under förutsättning att varan inte ursprungligen sålts med tillämpning av vinstmarginalbeskattning. Om så är fallet kan dock även finansieringsföretaget i sin tur tillämpa reglerna om vinstmarginalbeskattning vid sin försäljning av varan..

Fartyg och luftfartyg som köpts skattefritt är inte undantagna

Från skatteplikt undantas under vissa förutsättningar omsättning och införsel av fartyg och luftfartyg enligt 3 kap. 21 § ML. Bestämmelsen medför att den som t.ex. bedriver yrkesmässigt fiske kan förvärva fartyg skattefritt. I förtydligande syfte har lagstiftaren uttryckligen angivit att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § ML inte gäller den som förvärvat fartyget skattefritt eller infört detsamma och importen undantagits från skatteplikt. För den som förvärvat fartyget eller luftfartyget på sådant sätt blir därför försäljningen eller uttaget en skattepliktig transaktion, såvida den inte ska undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § ML (prop. 1993/94:225 s. 24-25).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1993/94:225 [1]
  • Proposition 1993/94:99 [1]

Övrigt

  • rsv/fb im 1982:2 [1]
  • srn 1995-12-14 [1]