OBS: Detta är utgåva 2021.18. Sidan är avslutad 2023.

Även om det vid själva förvärvet av tillgången inte fanns en rätt till avdrag för ingående skatt kan det finnas andra omständigheter som medför att överlåtelsen är skattepliktig.

Tillgång som tillförts betydande värde

Om en tillgång köpts utan avdragsrätt och den vid en senare tidpunkt har tillförts varor och tjänster av betydande värde som företaget då hade rätt till avdrag eller återbetalning för ingående mervärdesskatt för, innebär det att omsättningen av tillgången inte undantas från skatteplikt. Bestämmelsen har tillkommit för att skattefriheten inte ska omfatta sådana situationer då visserligen inte förvärvet medfört avdragsrätt eller återbetalningsrätt men väl vad som senare tillförts tillgången. Det kan gälla t.ex. reparationer eller bearbetningar.

Skatteverket anser att det är fråga om ett betydande förvärv när värdet av det som har tillförts tillgången uppgår till eller överstiger tillgångens värde (exklusive värdet på dessa förvärv som tillförts tillgången) vid överlåtelsen eller om värdet på bearbetningen totalt sett är stort. Syftet med bestämmelsen är att skattefriheten inte ska omfatta sådana situationer då visserligen inte förvärvet av tillgången har medfört rätt till avdrag för ingående skatt men väl senare bearbetningar m.m. har föranlett en i förhållande till tillgångens ursprungsvärde betydande avdragsrätt (Skatteverkets ställningstagande Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt).

Jämkning innebär att avdrag har gjorts

Om användningen av en investeringsvara ändras så att avdragsrätt till någon del uppkommer inom korrigeringstiden ska inte undantagsregeln i 3 kap. 24 § ML tillämpas vid en senare omsättning. Företaget hade visserligen inte avdragsrätt vid förvärvstidpunkten, men det avdrag företaget därefter får på grund av jämkningsreglerna hänför sig till förvärvet även om det utnyttjats vid en senare tidpunkt.

Försäkringsföretags försäljningar i samband med skadereglering

I samband med skadereglering förekommer det att försäkringsföretag övertar den skadelidandes tillgång. Försäkringsföretaget har inte avdragsrätt för en tillgång som övertagits på det sättet. Övertagande av vara i samband med skadereglering anses inte ske mot ersättning (RSV/FB Im 1982:2). Försäkringsföretagets överlåtelse av tillgången undantas inte från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Finansieringsföretags försäljningar av återtagna varor

Ett finansieringsföretag kan i egenskap av långivare ta över en säljares rätt att återta en vara med stöd av ett köpeavtal. Om finansieringsföretaget utnyttjar sin rätt och återtar varan är omsättning av en tillgång som förvärvats på detta sätt inte undantagen från skatteplikt (3 kap. 24 § tredje stycket ML).

Detta gäller oavsett om finansieringsföretag har eller inte har avdragsrätt för debiterad mervärdesskatt. Som exempel kan nämnas ett återtagande av en lastbil från ett åkeri. Finansieringsföretagets försäljning av lastbilen är inte undantagen från skatteplikt.

Har återtagandet skett från någon som varken haft avdragsrätt eller rätt till återbetalning är inte heller under dessa förutsättningar finansieringsföretagets omsättning undantagen från skatteplikt. Som exempel kan nämnas ett återtagande av utrustning från en läkarpraktik vars verksamhet inte medför skattskyldighet. Däremot kan finansieringsföretaget i ett sådant fall ha rätt till avdrag för den ingående skatt som hänför sig till värdet av varan.

Fartyg och luftfartyg som köpts skattefritt är inte undantagna

Från skatteplikt undantas under vissa förutsättningar omsättning, unionsinterna förvärv och import av fartyg och luftfartyg (3 kap. 21-21 a §§ ML). Bestämmelserna medför att en beskattningsbar person som t.ex. utför passagerartransporter på öppna havet kan förvärva fartyg skattefritt. I förtydligande syfte har lagstiftaren uttryckligen angivit att undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 24 § ML inte gäller när omsättningen, det unionsinterna förvärvet eller importen av fartyg eller luftfartyg undantagits från skatteplikt. För den som förvärvat fartyget eller luftfartyget på sådant sätt blir därför försäljningen eller uttaget en skattepliktig transaktion, såvida den inte ska undantas från skatteplikt enligt 3 kap. 21 § eller 21 a § ML.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt, mervärdesskatt [1]

Övrigt

  • rsv/fb im 1982:2 [1]