OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

I vilka fall ska en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt lämnas in?

I 26 kap. 7 § SFL anges i vilka fall mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration i stället för i en mervärdesskattedeklaration. Gemensamt för alla särskilda skattedeklarationer är att den som är skyldig att lämna en sådan deklaration inte ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL.

Feldebiterad mervärdesskatt

Den som på en faktura eller liknande handling betecknar ett belopp som mervärdesskatt utan att det är fråga om mervärdesskatt är betalningsskyldig för beloppet (1 kap. 2 e § ML).

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § ML ska redovisa betalningen i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen har gjorts (26 kap. 7 § första stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration. Den som däremot är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade skatten i sin mervärdesskattedeklaration, se Handledning för mervärdesskatt 2014, (SKV 553), avsnitt 19.4.12.

Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är skattskyldig för mervärdesskatt bara på grund av vissa inköp från annat EU-land ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp (26 kap. 7 § andra stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatt på inköpet i en särskild skattedeklaration. Köpare som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatten på inköpet i sin mervärdesskattedeklaration, se Handledning för mervärdesskatt 2014, (SKV 553), avsnitt 19.4.10.

De inköp som avses är unionsinterna förvärv av sådana

Vad ska deklarationen innehålla?

En särskild skattedeklaration ska innehålla de för alla skattedeklarationer gemensamma uppgifterna som framgår av 26 kap. 18 § SFL och 6 kap. 1 § första stycket SFF. Kravet på uppgift om redovisningsperiod gäller dock inte för en särskild skattedeklaration eftersom den inte lämnas för redovisningsperioder utan alltid för enstaka förvärv och händelser som medför skattskyldighet eller skattepliktiga ersättningar (prop. 2010/11:165 s. 797).

En särskild skattedeklaration ska därför alltid innehålla följande:

Utöver dessa gemensamma uppgifter ska deklarationen också innehålla vissa andra uppgifter.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

En särskild skattedeklaration för redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska utöver de gemensamma uppgif­terna innehålla uppgift om det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt (26 kap. 24 § 2 SFL).

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt görs på blankett SKV 4702, som finns på Skatteverkets webbplats.

Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

En särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor ska utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgift om

Denna bestämmelse har sin grund i artiklarna 258–259 i mervärdesskattedirektivet.

Redovisningen av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel sker enligt ett särskilt förfarande. För att få den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5282) ska inköpet först anmälas till Skatteverket, storföretagsregionen Ludvikakontoret, på blankett SKV 5934. Anmälningsblanketten finns i foldern ”Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan” (SKV 556).

Redovisningen av mervärdeskatt på punktskattepliktiga varor sker också enligt ett särskilt förfarande. Den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5283) får den deklarationsskyldige efter anmälan till Skatteverket, storföretagsregionen Ludvikakontoret. Någon särskild anmälningsblankett finns inte.

När ska deklarationen lämnas in?

Nedan kan du läsa om när en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt ska lämnas in.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska enligt 26 kap. 7 § första stycket SFL redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen gjorts. Detta innebär att deklarationen avser en kalendermånad (26 kap. 10 § SFL). I det fall mervärdesskatt felaktigt har debiterats vid flera tillfällen under en och samma månad ska dessa belopp alltså redovisas i samma särskilda skattedeklaration (prop. 2010/11:165 s. 789 f.).

En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 35 § SFL).

Exempel

Ett företag är inte skattskyldigt enligt ML och därför inte heller registrerad till mervärdesskatt. Företaget utfärdar i maj år 1 en handling som felaktigt innehåller mervärdesskatt om 500 kronor. Företaget är betalnings- och redovisningsskyldigt för detta belopp. Redovisningen ska ske i en särskild skattedeklaration för den månad under vilken den aktuella handlingen utfärdades, d.v.s. maj år 1. Denna deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 juni år 1.

Nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är skattskyldig för mervärdesskatt bara på grund av inköp av nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska enligt 26 kap. 7 § andra stycket SFL redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp. En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 35 dagar efter inköpet (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]

Övrigt

  • Skatteverket.se [1]