OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2023.

Vad är felaktigt debiterad skatt?

Mervärdesskatten är felaktigt debiterad när någon anger ett belopp som mervärdesskatt på en faktura eller liknande handling utan att beloppet är mervärdesskatt enligt ML. Både mervärdesskatteregistrerade personer och icke mervärdesskatteregistrerade personer kan göra en felaktig debitering.

Den felaktiga debiteringen kan bero på olika saker. Det kan t.ex. röra sig om en till mervärdesskatt registrerad företagare som av misstag har debiterat mervärdesskatt på en från skatteplikt undantagen omsättning eller med en för hög skattesats. Säljaren kan också ha debiterat mervärdesskatt, trots att det är köparen som är skattskyldig för omsättningen. Feldebiteringen kan vidare bero på att en person har ställt ut en faktura med mervärdesskatt, trots att personen inte är en beskattningsbar person och därmed inte är skattskyldig för mervärdesskatt.

Den som debiterat skatten blir betalningsskyldig

Den som felaktigt anger ett belopp som mervärdesskatt på en faktura eller liknande handling är betalningsskyldig för beloppet (1 kap. 2 e § ML). Sådan feldebiterad skatt ska betalas in till staten även om beloppet inte utgör mervärdesskatt enligt ML (1 kap. 1 § tredje stycket ML). Bestämmelserna motsvaras av artikel 203 i mervärdesskattedirektivet och gäller feldebiteringar som gjorts i handlingar upprättade från och med den 1 januari 2008.

Ändring av betalningsskyldigheten kräver normalt en kreditnota

Den som har blivit betalningsskyldig för feldebiterad skatt ska utfärda en kreditnota för att ändra betalningsskyldigheten. Om det finns särskilda skäl ska Skatteverket emellertid efterge kravet på kreditnota (13 kap. 28 § ML). För information om vad som är särskilda skäl, se Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), del 1, avsnitt 19.4.12.

Återbetalning utan kreditnota för tid före 2008

Skatteverket kan återbetala felaktigt debiterad och inbetald skatt till säljaren utan krav på en kreditnota, om säljaren har betalat en felaktig debitering i en handling upprättad före den 1 januari 2008 (RÅ 2005 ref. 81). Återbetalning av felaktigt debiterad skatt som har redovisats i perioder före den 1 januari 2008 ska regleras genom en begäran om omprövning, i enlighet med bestämmelserna i 66 kap. SFL, för den period där den felaktigt debiterade skatten ursprungligen har redovisats.

Exempel: Feldebiterad skatt på skattefri transaktion

En fastighetsägare, som är registrerad till mervärdesskatt, hyr ut en lokal och debiterar mervärdesskatt på fakturan, trots att villkoren för frivillig skattskyldighet inte är uppfyllda. Mervärdesskatten är därmed feldebiterad. Fastighetsägaren är ändå betalningsskyldig för beloppet och ska betala in detta till staten. Fastighetsägaren har dock möjlighet att rätta felaktigheten och återfå beloppet genom att utfärda en kreditfaktura.

Kompletterande innehåll

  • Feldebiterad skatt är inte ingående skatt enligt ML och kan därmed inte medföra rätt till avdrag eller återbetalning för köparen, se Begreppet ingående skatt.
  • Läs om redovisning av felaktigt debiterad skatt i Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553), del 1, avsnitt 19.4.12 och i Handledning för skatteförfarandet, avsnitten 26.3.6.2, 26.5.8.2 och 26.6.6.2.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2005 ref. 81 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2] [3]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Återbetalning av felaktigt inbetald mervärdesskatt, en kommentar till Regeringsrättens dom 2005-12-27, mål nr 4010-03 [1]