OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet beskattas normalt som inkomst av tjänst.

Vad menas med idrottslig verksamhet?

För ersättningar och tävlingspriser m.m. till idrottsutövare, som ska redovisa sina intäkter av den idrottsliga verksamheten i inkomstslaget tjänst finns allmänna råd och meddelande (SKV A 2008:31 och SKV M 2012:22). Med idrottslig verksamhet menas normalt sådan verksamhet som anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund eller annan jämförlig organisation (prop. 1990/91:76 s. 9).

Vem räknas som idrottsutövare?

Till idrottsutövare räknas i detta sammanhang aktiva deltagare i den idrottsliga verksamheten, men även tränare, instruktörer, domare, linjemän, materialförvaltare, speaker och därmed jämställda slag av funktionärer.

Med funktionärer avses ledare i föreningar som regelmässigt medverkar vid träningar, tävlingar, matcher och liknande och vilkas medverkan är en direkt förutsättning för den idrottsliga verksamheten i föreningen.

Ersättning som är fri från arbetsgivaravgifter är ändå skattepliktig

En ersättning till en idrottsutövare som omfattas av ”halva basbeloppsregeln” och därför är fri från arbetsgivaravgifter, är ändå skattepliktig för mottagaren (2 kap. 19 § socialavgiftslagen).

Skatteverket anser att en idrottsutövare i individuella sporter kan bedriva sin idrottsliga verksamhet i aktiebolagsform, förutsatt att verksamheten som sådan uppfyller kraven för näringsverksamhet. Samtliga inkomster från den idrottsliga verksamheten där bolaget är avtalspart ska tas upp som inkomst i bolaget.

Enligt en dom av Högsta förvaltningsdomstolen är Friluftsfrämjandet en sådan ideell förening som har till syfte att främja idrottslig verksamhet (RÅ 1999 ref. 25). Friluftsfrämjandet omfattas därmed av bestämmelsen i 2 kap. 19 § socialavgiftslagen (2000:980) om att ersättning till idrottsutövare är avgiftsfri om ersättningen under året inte uppgår till ett halvt basbelopp.

Värdering av ersättningen

Det saknar i princip betydelse vem som har gett ut ersättningen för den idrottsliga verksamheten. De flesta slag av ersättningar är skattepliktiga till fulla värdet. Hit hör kontanter, presentkort och nyttoföremål.

Nyttoföremål värderas enligt marknadsvärdet. Andra tävlingsvinster än kontanter eller liknande är dock skattefria om värdet inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (f.n. 1 300 kr).

Minnesföremål såsom medaljer, plaketter, pokaler etc. är alltid skattefria (8 kap. 4 § IL).

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 [1]

Domar & beslut

  • RÅ 1999 ref. 25 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Socialavgiftslag (2000:980) [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013 [1]

Propositioner

  • Proposition 1990/91:76 om socialavgifter för vissa idrottsutövare [1]

Ställningstaganden

  • Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform [1]