OBS: Detta är utgåva 2016.13. Visa senaste utgåvan.

Ersättningar i samband med idrottslig verksamhet beskattas normalt som inkomst av tjänst.

Vad menas med idrottslig verksamhet?

För ersättningar och tävlingspriser m.m. till idrottsutövare, som ska redovisa sina intäkter av den idrottsliga verksamheten i inkomstslaget tjänst finns allmänna råd och meddelande (SKV A 2008:31 och

Nytt: 2016-05-11

SKV M 2016:2

Tidigare:

SKV M 2012:22

). Med idrottslig verksamhet menas normalt sådan verksamhet som anordnas av en organisation som är ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund eller annan jämförlig organisation (prop. 1990/91:76 s. 9).

Ersättningar och förmåner i samband med idrottslig verksamhet

Som skattepliktig inkomst räknas normalt all kontant ersättning och förmåner som en person får till följd av den idrottsliga verksamheten. Det kan vara lön och arvode men också prispengar, fickpengar, övergångssummor, sponsorersättning, bidrag för resor mellan bostad och tjänsteställe, förmåner m.m.

Ersättning som är fri från arbetsgivaravgifter är ändå skattepliktig

Ersättning från en idrottsförening till en idrottsutövare som inte uppgår till ett halvt basbelopp under ett beskattningsår är fri från arbetsgivaravgifter. En ersättning som omfattas av denna regel är ändå skattepliktig för mottagaren.

Tävlingsvinster

Tävlingsvinster är skattefria om de

  • inte hänför sig till anställning eller uppdrag,
  • inte består av kontanter, värdepapper eller liknande och
  • har ett värde som inte överstiger tre procent av prisbasbeloppet avrundat till närmaste hundratal kronor (f.n. 1 300 kr).

Tävlingsvinster i form av bruksföremål, resa eller presentkort (som inte går att lösa in mot kontanter) blir därmed skattefria upp till det angivna beloppet 1 300 kr.

Minnesföremål såsom medaljer, plaketter, pokaler etc. är alltid skattefria oavsett värde (8 kap. 4 § IL).

Sponsorersättning

Skatteverket anser att sponsorersättning till fysisk person som inte bedriver näringsverksamhet, t.ex. ersättning för reklam på kläder eller fordon, i normalfallet är inkomst av tjänst.

Idrottsredskap

Idrottsredskap som en idrottsutövare får eller får låna från t.ex. förening eller fabrikant för att användas i den idrottsliga verksamheten beskattas normalt inte. Förutsättningarna är att redskapet ska användas vid träning och tävling och att det inte får avyttras av idrottsutövaren. Det får dock inte vara egendom som innebär en värdeöverföring till idrottsutövaren eller som kan användas privat, t.ex. segelbåt eller ridhäst.

Idrottslig verksamhet i bolagsform

Skatteverket anser att en idrottsutövare i individuella sporter kan bedriva sin idrottsliga verksamhet i bolagsform, förutsatt att verksamheten som sådan uppfyller kraven för näringsverksamhet. Samtliga inkomster från den idrottsliga verksamheten där bolaget är avtalspart ska tas upp som inkomst i bolaget.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]

Meddelanden

  • Skatteverkets information om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2013 [1]
  • Skatteverkets informationom beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2016 [1]

Ställningstaganden

  • Idrottsutövares möjligheter att bedriva idrottslig verksamhet i bolagsform [1]
  • Sponsorersättning under inkomst av tjänst [1]