OBS: Detta är utgåva 2014.14. Sidan är avslutad 2015.

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet vid handläggning av ärenden enligt gåvomottagarlagen och förfaranderegler i samband med beslutsfattandet finns främst i förvaltningslagen.

Vem fattar beslut?

Det är Skatteverket som är beslutande myndighet vid tillämpning av lagen (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva, GML (4 § GML). Det är alltså Skatteverket som fattar beslut om godkännande, beslut om förlängning och beslut om återkallelse samt andra beslut som kan behöva fattas i samband med tillämpning av lagen. t.ex. föreläggande i samband med utredning om återkallelse (14 § GML).

Det är också Skatteverket som fattar beslut om återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen.

Om beslut enligt lagen ska omprövas, i samband med begäran om omprövning eller vid överklagande, är det också Skatteverket som fattar beslut.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart

Ett beslut om återkallelse av ett godkännande gäller omedelbart även om det begärs omprövat eller överklagas (16 § GML).

Förfaranderegler

Förutom föreläggandebestämmelsen i 14 § GML saknar lagen särskilda förfaranderegler vid utredning och beslutsfattande. Således är det endast förvaltningslagens (1986:223) regler som gäller, som t.ex. 17 § FL om kommunicering av uppgifter som tillförts ärendet av annan. Även om 40 kap. 1 § skatteförfarandelagen, SFL, inte uttryckligen är tillämplig följer det ändå av allmänna rättsprinciper att Skatteverket ska se till att ärendena blir tillräckligt utredda.

Observera att det är förvaltningslagens och myndighetsförordningens regler om utformning, motivering och underrättelse om beslut som gäller. Tänk dock på att det är endast de beslut som nämns i GML som omprövningsbara och överklagbara som ska bifogas information om hur man begär omprövning och överklagar. Det innebär att t.ex. förelägganden som sker med stöd av GML inte ska åtföljas av någon sådan information.

Vid omprövning och överklagande hänvisar dock GML till bestämmelserna i 66 och 67 kapitlen i skatteförfarandelagen (2011:1244).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förvaltningslag (1986:223) [1]
  • Lag (2011:1269) om godkännande av gåvomottagare vid skattereduktion för gåva [1] [2] [3] [4]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Ställningstaganden

  • Återbetalning av ansökningsavgift enligt gåvomottagarlagen [1]