OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan besluta om dispens från vissa av bokföringslagens regler. När beslutet fattas gäller förvaltningslagen.

Vilka regler gäller när beslut fattas med stöd av bokföringslagen?

Bokföringslagen ger företag möjlighet att ansöka om dispens från vissa regler hos Skatteverket. Bokföringslagen innehåller inte några särskilda förfaranderegler. Det innebär att reglerna i förvaltningslagen blir tillämpliga när Skatteverket handlägger och beslutar i dessa ärenden (3 § FL).

Dispensbeslut enligt bokföringlagen

Skatteverket kan besluta om följande typer av dispens enligt bokföringslagen:

  • Att företaget ska få upprätta räkenskapsinformation på annat språk än svenska, danska, norska eller engelska (1 kap. 4 § BFL). Läs mer om vilka krav som gäller för att dispens ska medges.
  • Att fysiska personer, handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för hela eller för en del av bolagets inkomst samt juridiska personer som förvaltar en samfällighet som är delägarbeskattad ska ha annat räkenskapår än kalenderår som räkenskapsår (3 kap. 2 § BFL). Läs mer om vilka krav som ställs för att brutet räkenskapsår ska få tillämpas.
  • Att företag inom samma koncern får ha olika räkenskapsår (3 kap. 5 § BFL). Läs mer om vilka krav som gäller för att olika räkenskapsår ska få tillämpas.
  • Omläggning av räkenskapsår i andra fall (3 kap. 6 § BFL). Läs mer om vilka fall av omläggning som avses och vilka krav som ställs.
  • Byte av redovisningsvaluta i vissa fall (4 kap. 6 § BFL). Läs mer om vilka krav som gäller vid byte av redovisningsvaluta.
  • Att maskinläsbara medier får förvaras utomlands utöver de möjligheter som ges i bokföringslagen (7 kap. 4 § BFL). Läs mer om förutsättningarna för att få förvara maskinläsbara medier utomlands.
  • Att räkenskapsinformation får förstöras innan den sjuåriga arkiveringstiden har gått ut (7 kap. 7 § BFL). Läs mer om förutsättningarna för att få förstöra räkenskapsinformation i förtid.

Det är västra regionen inom Skatteverket som handlägger dispenser enligt bokföringslagen.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar